2015 Tab på aktier helt fortabt HD

2015 Tab på aktier kan ikke fremføres eller tilbageføres iflg Højesteret

Vedrører Formueplejeselskaberne og dermed tusinderaf aktionærer, de rmistede over 3 milliarder  i tabt ret til fremføring af tabet.

Lovædnringerne /omlæggelserne af Formueselskaberne til Investeringsselskaber sker lige midt i fianskrisen - det værst tænkelige tidspunkt

07-01-2015
Resumé:   (se mere)

Ikke grundlag for genoptagelse af skatteansættelse vedrørende aktiesalg i 2008, da lov-ændring ikke havde virkning for salget

Utility Development havde den 24. oktober 2008 solgt aktier i nogle børsnoterede formueplejeselskaber med tab, og tabet var blevet opgjort efter de dagældende regler. Utility Development havde fremadforskudt indkomstår, mens formueplejeselskaberne havde bagudforskudt indkomstår, og salget af aktier fandt sted i formueplejeselskabernes indkomstår 2009, men i Utility Developments indkomstår 2008.

Ved lov nr. 98. af 10. februar 2009, der trådte i kraft den 12. februar 2009, blev der gennem-ført nye regler, der bevirkede, at formueplejeselskaberne ændrede status til investeringssel-skaber, hvilket medførte en ændring af reglerne om beskatning af investorerne. Utility Development anmodede på denne baggrund om genoptagelse af skatteansættelsen for 2008, idet selskabet mente, at de nye regler havde virkning for aktiesalget den 24. oktober 2008.

Højesteret fandt, at overgangsbestemmelserne i lov nr. 98 af 10. februar 2009 skulle forstås således, at loven ikke har virkning for aktiesalg, der har fundet sted i kalenderåret 2008, hvorfor der ikke var grundlag for at genoptage skatteansættelsen.

Højesteret var således enig i landsrettens resultat.

Note:   Mange aktionærer blev ramt hårdt af denne skatteomlægning. For det første fik Formueplejeselskabet ikke lov til at modregne tab efter omlægningen, herved forduftede mere end 3 milliarder tab. Og fører altså til større besaktning end rimeligt. Dernæst blev mange aktionærer som i eksemplet hindret i at bogføre tab, pga de skæve opgørelsesår, da alle  private stort kører efter kalenderåret og Formuepleje seklskabe tkører efter 1 juli altså midt i året.  Endvidere fører det til tab at en 'aktie' som fortsat er  kaldt en aktie nu pludselig bliver behandlet efter regler om lagerafkastning i strid med de øvrige 'aktier' på markedet.