Kapitalpension -Alderspension, PAL-skat, aktieskat

Giv Danmark et stabilt skattesystem.

af Helle Snedker Formuepleje 12-10-2020.

Vi vil gerne fremme investorkulturen i Danmark. Det skaber arbejdspladser og understøtter viljen til at spare op og sikre egen forsørgelse. Så lad nu være med at ændre pensions- og skattesystemet hele tiden.

Uanset om man holder med de røde eller de blå, så burde vi starte "Folkebevægelsen mod ændringer i skattesystemet". Jeg vil gerne stille op som formand.

Ovenstående er selvfølgelig sat lidt på spidsen, fordi der kan jo af og til være gode argumenter for at ændre på en skattesats eller foretage en ændring i pensionssystemet. Men ser man tilbage på, hvad der er sket af ændringer i skatte- og pensionssystemet over de seneste godt 10 år, så er man også nødt til at spørge sig selv om, hvorvidt alle de mange forandringer gavner eller gør skade, og om der kommer et tidspunkt, hvor nok er nok.

Efter min mening er der ikke tvivl om, at vores komplicerede skattesystem er en medvirkede årsag til, at den danske investeringskultur har mere trange kår, end hvad gavnligt er.

Nogle giver op, før de får begyndt

I mit daglige virke som rådgiver oplever jeg, at en del giver op, allerede inden de får begyndt. Det er simpelthen for komplekst, og så kan konklusionen være, at det er bedst at lade helt være. Det må efter min mening ikke ske.

Aktuelt kan vi konstatere, at der er forslag i høring om at bringe skatten på aktieindkomst op til 45 procent igen for at finansiere den såkaldte Arne-pension. Og de unoterede investeringer, som man for kort tid siden måtte have i en aldersopsparing, må nu ikke være der længere. Sidstnævnte er reelt lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvilket strider med almindelige principper i dansk ret.

Det er blot to eksempler af en lang række ændringer inden for de seneste mange år. Vi har også set indskud på kapitalpension bortfalde og blive erstattet af aldersopsparing i 2013 og fem år senere blev grænsen for indskud på aldersopsparingen pludselig ændret fra 29.600 kroner til 5100 eller 46.000 kroner alt afhængig af, hvornår du skulle på pension. Kompliceret? I den grad.

Og eksemplerne på de mange forandringer står i kø: Vi har også set en stigende folkepensionsalder, så det ikke er let at vide, hvornår man kan regne med, at ens tid på arbejdsmarkedet er omme. Selve pensionsudbetalingsalderen blev ændret fra 5 til 3 år før folkepensionsalderen i 2018, så vi nu har tre mulige udbetalingstidspunkter; 60 år og henholdsvis 5 og 3 år før folkepensionsalderen. Det gælder om at holde tungen lige i munden.

Pensionsafkastbeskatningen (PAL-skatten) gik heller ikke ram forbi, da den i forbindelse med finansloven 2012 blev hævet fra 15 til 15,3 procent.

Forandringer i et væk

Når det gælder investeringer i frie midler, fik vi tilbage i 2009 en ændring af beskatningen af investeringsselskaber, som overgik til lagerbeskatning. I år er akkumulerende aktieafdelinger fra investeringsforeninger og aktiebaserede ETF'er så ændret fra kapitalindkomst til aktieindkomst, men er fortsat lagerbeskattet.

Aktieindkomstens højeste sats blev reduceret fra 45 til 42 procent i 2010, og i 2012 blev laveste sats sænket fra 28 til de nuværende 27 procent. I 2021 går planerne altså i retning af at hæve højeste sats igen til 45 procent.

Marginalskatteprocenten på kapitalindkomst faldt mellem 2009 og 2016 fra cirka 60 procent til 42 procent, og også denne sats står måske foran en ny stigning til 45 procent.

Sidste år fik vi så muligheden for at oprette en aktiesparekonto, som igen er et nyt skattemiljø med 17 procent lagerbeskatning og med et indskudsloft, der p.t. lyder på 100.000 kroner.

Har man et selskab, kommer der også løbende ændringer til. Blandt andet er det såkaldte ejertidsnedslag på op til 25 procent af avancen i hovedaktionæraktier i år blevet fjernet med tilbagevirkende kraft, ligesom der både i 2017 og 2020 er sket ændringer af afgiften ved generationsskifte.

Ja, undskyld opremsningen, som ikke engang er fyldestgørende, men det er vigtigt for at illustrere pointen om, hvor forvirrende de mange forandringer bliver i længden for den menige dansker, der nærmest på forhånd bliver skræmt bort fra at tage vare på egen økonomi.

Potentiale for en stærk investeringskultur

Det er i udgangspunktet godt for sådan en som mig, der lever af at yde rådgivning og igen og igen gentage over for mine kunder, at man skal huske at lægge en investeringsplan og sørge for sit årlige serviceeftersyn af sin privatøkonomi.

Spørgsmålet er dog, om det i længden ikke ville gavne vores land mere, hvis vi fik skabt en sund investorkultur med et mere gennemskueligt skatte- og pensionssystem. Med de konstante forandringer vi ser nu, kan den opgave være næsten umulig at føre ud i praksis.

På den måde risikerer vi, at alt for få træffer de optimale valg, men bare lader pengene stå på en bankbog eller nedbringer det lavt forrentede realkreditlån frem for at investere i arbejdspladser og vækst og bruger som undskyldning, at det er umuligt at finde rundt i lovgivning, der hele tiden forandres.

Den gode nyhed er, at en årrække med ro og stabilitet i skatte- og pensionssystemet kan være med til afhjælpe problematikken. Så ved folk, hvad de har at forholde sig til.

De tårnhøje skatter på opsparing i aktier.

Aktieskat

Danmark ligger altid højest, når det gælder skatter også på opsparing.

2020-09-07- venstrefløjen vil hæve skatten til 45%.

Tommy Ahlers henleder opmærksomheden på:

Det er en vigtig pointe: Problemet med indretningen af den danske aktiebeskatning er, at den tilskynder folk med formue til at placere denne i aktier med et løbende stabilt afkast (sådan at de kan få fuld nytte af den lavere sats på den første aktieindkomst). Det gælder om at undgå aktier, der giver svingende afkast (især dem der i årevis ikke giver afkast, for så at give hele gevinsten på én gang).
Med andre ord straffer vi investeringer i små unoterede vækstvirksomheder.
En forhøjelse af den øverste sats vil forværre dette problem.
Produktivitetskommissionen fremhævede problemet i 2014, og et "Erhvervsbeskatningsudvalg" blev nedsat for at finde løsninger.
- men endnu er intet sket.

Korrektion Norge er 28

Pensionsudbetalinger og Skat

Forlæng udbetalingerne. De std. 10 år der regnes med er bare sat for at pensionsselskaberne kan lokke med de største udbetalinger, men det straffes meget af de høje skatter pensionister betaler.  2020-06-22

pesnsionsskat

For hver 100 kr., man har mere i årlig indkomst udover bundgrænsen, sættes folkepensionens tillægsbeløb ned med 30,90 kr. Ægtefæller må have en samlet indkomst på 177.700 kr., før der sker modregning med 16 kr.

2020-05-17 Lagerbeskatning.

Det svarer til, at beskatte pelsen mens bjørnen stadig lever på fri fod.

 

I 2009 på bunden af finanskrisen havde Skat travlt med at gøre det endnu ringere for pensionister og andre, der sparer op.

Pludselig ændres reglerne, så det der før var investeringsforeninger nu kaldes investeringsselskaber, dog er bankernes dyre løsninger ikke omfattet?

Nu skal der betales høj skat af gevinst og lavt fradrag ved tab og det opgøres efter lagerbeskatnings princippet dvs. tilvæksten/tabet for året, uanset om der er realiseret noget som helst. Samtidig blev store tab akkumuleret under krisen helt afskrevet, det måtte ikke fremføres. Det drejer sig alene om 3 mia kr i én fond.

Resumer reglerne her:

1) Aktiebeskatning:

Når vi har med aktieindkomstbeskatning at gøre, forholder det sig sådan, at gevinster, det vil sige realiserede gevinster og udbytter op til 55.300 kroner (for enlige) beskattes med 27 procent, mens gevinster over 55.300 kroner beskattes med 42 procent (grænserne er dobbelt for ægtepar).

2) Investeringsselskaber (frie midler):

(det er så håbløst svært at beskrive, at man må bruge et eksempel)

Hvis du investerer 100.000 kroner i Penta, der beskattes som kapitalindkomst, og får et afkast på 30 procent, hvor gevinsten beskattes med 37,7 procent (gælder for bundskatteydere, det stiger for pensionister op over 70%), giver det efter skat et afkast på 18.690 kroner.

Hvis en given aktieinvestering i samme periode har givet et afkast på 20 procent, vil gevinsten blive lavere beskattet med 27 procent. Det efterlader dig med et afkast efter skat på 14.600 kroner.  Så selv på laveste indkomstskat er skatten på lagerbeskattet hårdere end på aktier.

Lige netop nu i starten af 2020, hvor der er indbetalt store skatter, ser det dramatisk ud. For imellemtiden er formuen faldet ca 17%, men skatten er allerede betalt.

Nå men hvordan ser det så ud næste gang med tab:

Ja så har Skat indført skattearbitrage, så i modsætning til i de civiliserede lande er fradragssatsen mindre end skattesatsen:

Skatten på fonde, der beskattes som kapitalindkomst, er meget individuel, og et tab på for eksempel 100.000 kroner kan give et meget forskelligt resultat efter skat for investorerne, da fradragsværdien ligger mellem 25,6 procent og 42 procent. Altså langt under de tårnhøje skatter en pensionist kan rammes af.  Men husk Skat er ikke retfærdighed eller basret på retssikkerhed, det er det muliges kunst i at flå folk.

Mere omtale af skat på aktier her.

Se mere under Topskat her:

2020-03-27 Ratepensioner er ufleksible-katastrofe i Corona tider:

De pensionister, der selv har investeret deres ratepension, tvinges lige nu til at sælge aktier til rene udsalgspriser for at overholde pensionens udbetalingsplan. De har ingen mulighed for at stoppe eller reducere udbetalingerne. Alene i bankerne er der sparet over 150 mia. kr. op i eget ratepensionsdepot.

»Ratepensionen er ikke fleksibel. Medens livrenten kan sættes i stå, er det ikke muligt med ratepensionen for at forhindre spekulation i skat og sociale ydelser. Det er selvskadende når kurserne er faldet 30-40 pct.

Finans har talt med en 80-årig pensionist fra Østjylland, der ikke ønsker at stå frem med navn. Han har fire år tilbage af udbetalingsperioden på sin ratepension. Udbetalingen i år blev af banken beregnet ved årsskiftet ud fra værdien af depotet fordelt over de fire år.

SÅDAN BEREGNES UDBETALINGEN

Nu er depotet faldet kraftigt i værdi. Han tvinges til at sælge aktier med store tab for at kunne få udbetalt et højt månedligt beløb, så han kan leve op til det årlige udbetalingskrav. Det betyder, at depotet bliver drænet.

»Når man som jeg har valgt at have ratepensionen i et aktiedepot, må man acceptere nogle udsving i udbetalingerne fra pensionen fra år til år. Men det her er helt ekstremt. Aktierne er faldet 30-40 pct..

Folketinget burde give mulighed for enten at genberegne udbetalingerne ud fra depotets nuværende værdi, så udbetalingen bliver mindre. Eller give mulighed for at stoppe udbetalingerne i en periode.

Bankerne ser gerne, at "gør det selv"-opsparerne får en hjælpende hånd i den ekstreme situation.

2019-09-24 PAL skatten toper i 2019

For nyligt 11-doblede Finansministeriet sit gæt for, hvor mange penge PAL-skatten vil indbringe. Ved årsskiftet regnede man med 4 mia. kr. Nu er det hævet til 59,4 mia. kr for året . PAL-skatten er på 15,3 pct. af pensionsafkastet. Hvis man har haft et afkast på 100.000 kr. i form af udbytte og/eller kursstigninger i løbet af et år, betaler man altså 15.300 kr..

2018 Hård beskatning af ratepension - 68% beskatning.

Vred pensionist: »Jeg fortryder min pensionsopsparing«

76-årige Erik Kristiansen fra Horsens får ca. 81.000 kr. ud af sin årlige udbetaling fra ratepension på 206.000 kr.

Ældresagen har foreslået, at modregningsprocenten blev halveret til 16 pct., så straffen for egen opsparing ikke var så hård. Erik Kristiansen mener, at politikerne enten burde hæve bundgrænsen for modregning fra 143.000 til 370.000 kr. eller helst helt afskaffe den.

Al afkast i ratepensionsdepoter bliver løbende beskattet med en PAL-skat på 15,3 pct. Derved er der af et afkast på 100 kr. kun 85 kr. tilbage. De 85 kr. bliver ved udbetaling beskattet med 45 pct., hvilket udgør 38,25 kr. Tilbage er herefter 46,72 kr.

Her er det, at modregningen sætter ind, idet der sker en modregning fra 16 til 32 pct. Det kan betyde, at der fra de 46,72 kr. skal modregnes 14,95 kr. og tilbage bliver der 31,77 kr. af udbyttet i ratepensionsdepotet.

EK har ret, når man betragter pensionsudbetalingen, så får han kun 39 pct, men ser man på pensionsafkastet, er der mindre end 32 pct. tilbage.

2018 Ekstra Skat på små pensioner - diskrimination.

Fremover bliver der igen åbnet for, at alle pensionister med små opsparinger kan få udbetalt deres pension som et engangsbeløb. I en årrække har SKAT krævet en særlig høj afgift, hvis de små opsparinger fra selvbetalere skulle udbetales på én gang.

26.10.18
Et betydeligt antal danskere med små pensionsopsparinger kan glæde sig over fornuftige skattevilkår, når opsparingen skal udbetales. En ny afgørelse fra Landsskatteretten betyder nemlig, at alle danskere med små pensioner fremover kan få udbetalt hele opsparingen som et samlet engangsbeløb til en beskatning på 40 procent.

Denne mulighed forsvandt pludselig for fire år siden, hvor SKAT ændrede praksis og begyndte at opkræve en afgift på 60 procent ved udbetaling af de små pensioner som et engangsbeløb til medlemmer, der selv har stået for den sidste del af indbetalingen. Frem til 2014 lå beskatningen ved denne type udbetalinger blot på 40 procent.  Link til mere.

 • Reglen om udbetaling af små pensioner som engangsbeløb til en afgift på 40 procent gælder kun for opsparinger, der svarer til løbende udbetalinger på højst 10.700 kr. om året som pensionist. Med så begrænsede opsparinger vil det typisk være en fordel i stedet at konvertere pensionen til et samlet engangsbeløb for på den måde helt at undgå løbende administrationsomkostninger.
 • SKAT meddelte i 2014 til Industriens Pension, at medlemmer, der i en periode selv har stået for indbetalingen på deres pensionsordning, ikke var omfattet af muligheden for en engangsudbetaling til en afgift på 40 procent. Industriens Pension indbragte sagen for Landsskatteretten og har nu fået medhold i, at selvbetalere også har mulighed for at få udbetalt de små pensioner på én gang til 40 procent.

2017 Store marginalskatter er skadeligt for opsparingen.

Cepos har regnet på problemet og fundet frem til at et fradrag på 15% pensionsfradrag kan løse de store og dyre samspilsproblemer.

2017-05-24_pensionsfradrag 15 procent

Som Carsten Stendevad (ATP) har foklaret det meget tydeligt ved den årlige vækstkonference (CEPOS) er det nuværende system skadeligt for en sikring af pension til alle. Som det er nu, sparer mange mennesker slet ikke op til pension. De vil derfor i fremtiden hæve maksimal pension, plus huslejetilskud, varmetilskud og medicin tilskud.

Fradraget gælder for pensionsindskud på op til 50.000 kr. Fradraget vil reducere den sammensatte marginalskat fra ca. 130 til 50 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager.

"Det vil være oplagt at indføre et ekstra pensionsfradrag på 15 pct. for alle. Det vil løse samspilsproblemerne en gang for alle. Den sammensatte pensionsbeskatning reduceres med forslaget fra ca. 130 til 50 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager. En LO-lønmodtager får 6.600 kr. i årlig skattelettelse, og arbejdsudbuddet øges med 3.500 personer. Provenutabet er på 8½ mia. kr. Gennemføres forslaget vil det lægge beslag på knap 1/4 af råderummet på 37 mia. kr. frem til 2025. Taget i betragtning af hvor vigtigt det er, at der er opbakning og tillid til pensionssystemet, så er det velbegrundet at anvende 1/4 af råderummet på et ekstra pensionsfradrag", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Når den sammensatte marginalskat er på 130 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager i dag, er det fordi forrentningen spises op - og lidt til - af inflation, pensionsafkastskat, indkomstskat samt aftrapning af ældrecheck og pensionstillæg. Når man lægger nødder til side til vinteren, så mister man nogen af dem. Det er ikke en god forretning i dag. Hvis incitamenterne ikke ændres markant, må man forvente, at mange danske lønmodtagere vil reducere deres pensionsindbetalinger. Konsekvensen vil være mindre selvforsørgende pensionister og højere offentlige udgifter", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

Forslag i punktform:

 • • Sammensat pensionsskat er i dag på 130 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager
 • • CEPOS foreslår nyt ekstra pensionsfradrag på 15 pct. for alle (gælder for maksmalt pensionsindskud på 50.000 kr.)
 • • Det reducerer den sammensatte pensionsskat til 54 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager
 • • For en 50-årig LO'er reduceres pensionsskatten fra 86 pct. til 42 pct.
 • • Bedre incitament til at tage et job: Gevinst øges med 4.000 kr. ved at gå fra overførsel til job med løn på 250.000 kr.
 • • LO-arbejder får en skattelettelse på ca. 6.600 kr.
 • • Marginalskatten sænkes med knap 2 pct.point for lav- og mellemindkomster
 • • Forslaget koster 8½ mia. kr. Det foreslås at indfase forslaget i årene 2022-2025, idet råderummet vokser fra 13 mia. kr. i 2021 til 37 mia. kr. i 2025
 • • Forslaget om 15 pct. ekstra pensionsfradrag løser samspilsproblemet i pensionssystemet

se mere her

Omlægning til Alderspension udløser Skat på allerede betalt Skat?

Skat har hjulpet mig med at finde ud af reglerne ved overførsel i tilfældet med et større akkumuleret tab, men der mangler stadig noget? Nu vil Skat ikke være med mere.

Tabet fremkommer som følge af finanskrisen, og viser sig som et en særlig saldo med for meget betalt PAL-skat.

Banken har fået brev (uden om mig) direkte fra Skatteministeriet, banken ringer mig op og undskylder, at jeg er blevet forkert behandlet

Nu ved jeg så ikke, hvad det er, der er forkert, kun at jeg skal sidde med hænderne i skødet og venter.

Det er ikke betryggende. Vi er nu nået til slutningen af den periode, hvor den særlige ordning med 37,3% slutter.[forlænget til at gælde også i 2015 efter redigeringen]

Vi står overfor en situation, hvor mindst ét finansforetagende (Saxo) med godkendte principper fra et revisorforetagende ikke kan beregne  alderspensionen korrekt (siger nu bankens repræsentant).

Der er selvfølgelig rigtig mange mange, der efter finanskrisen står i samme situation, og som allerede er behandlet forkert.

Takket være et ekstremt kompliceret lovgrundlag er dette sket. Banken har siddet i udvalg med andre i samme situation, og der har været et revisionsfirma på opgaven.

Dette er en skandale af de store.

 

Der er nu grund til at berigtige sistuationen, så andre kan nå at få ændret de mange fejl også.

Vi savner derfor et klart resume, der sammenfatter denne uhyrlige skatteflåning.

Det vil være en god ide, at tage udgangspunkt i fornuftige grundregler, som mange mennesker forstår, for at man rimelig let kan gennemskue sistuationen.

Da reglerne er så uhyggeligt komplicerede, må lovgiverne anklages for foragt for Folketing og Skatteborgere.

(Jyske lov: Lov skal skrives så hver mand kan forstå den!).

Med en særlige rabat på ophævelse af kapitalpensioner eller omlægning til alderspension har Skat allerede i 2013 og 2014 indkasseret 80 milliarder, der nu bruges i utide.

Vore børn har allerede en  en fælles gæld på 100.000 kr per barn på grund af dårlig offentlig økonomi. Nu fjernes en del af de fremtidige skatter hvorfor vi kan regne med at endnu mere vil bliver overvæltet på næste generation.

Det er som at slagte koen. I morgen får vi ingen mælk til børnene, man får lidt kød en kort tid og har derefter intet at leve af. Et godt eksempel for næste generation [sarkastisk]

2021 fejl og ændringer i alderspension

Det nye år er blevet skudt ind med et forbud på pensionsfronten, som stiller en gruppe pensionsopsparere over for en udfordring. Sådan lyder det fra revisionshuset BDO,  der i sit nyhedsbrev Depechen har set nærmere på det nye forbud.

Forbuddet gælder køb af unoterede aktier i aldersopsparing-regi. Det blev bandlyst ved overgangen fra 2020 til 2021.

Udgangspunkt:  Lagerbeskatning.

Skat Danmark har presset meget hårdt på for at få omlagt al avance skat til lagerbeskatning.

Dvs. man bruger forskellen mellem ultimo saldo og primo saldo som grundlag for en teoretisk beregning af skatten. Der tages ikke hensyn til, om der er realiseret gevinst eller tab, kun tages kursen som udtryk for værdierne af opsparingen.

Saldoen skal selvfølgelig opgøres med skyldig hensyntagen til indskud og hævninger i løbet af året.

Fordele for Skat - skatten opgøres årligt, og man behøver ikke opsamle nogen historik - simpelt regnskab.

Ved tab skal tabet selvfølgelig ligeledes indregnes i selvangivelsen og skatteværdien udbetales.

Sådanne principper bruges i vore civiliserede nabolande som Norge og Sverige, og det har man gjort i rigtig mange år.(siden 1982)

Pensioner har i princippet anvendt dette simple lagerprincip siden 2000,  det kaldes PAL skat.

Den er pt. På 15,3% og skatten skal betales ved årets slutning, dvs. man må sælge noget for at betale skatten kontant. Af hensyn til Skat er der karantæne på kontoen, sådan at forstå, at den slet ikke kan disponeres af skatteborgeren. Kontoen er frosset fra 1 december til 1 februar!

[Det er helt latterligt, at man sådan binder borgerne, man er åh så bange for at miste noget - imedens kan borgeren se til at kurserne går op eller ned uden at kunne gøre noget aktivt]

Ved tab udbetales den for meget betalte skat ikke. Tabet akkumuleres og henstår således uden forrentning og aktiv afkast. Tabet kan dog eventuelt bruges til modregning i fremtidige gevinster (hvis man kan nå det inden ophævelse  af ordningen.)  Men kun på den selv samme konto.

Redaktøren betaler således PAL skat på en konto medens der stadig er underskud på en andne konto.

Restsaldoen bør naturligvis modregnes i den høje beregnede skat af saldoen ved ophævelse og udbetaling. Ved ophævelse opkræves typisk 40% af saldoen. Den heraf beregnede skat bør derfor ved udbetaling reduceres med det for meget betalte PAL skat. (I modsætning til almindelige skatteregler udbetales ingen kompensation for tab af renteafkast og manglende aktivering af beløbet).

Skat kender dog ingen grænser og i al hast er der indføjet en regel om at en ophævelse af Kapital pension ved omlægning til Alderspension ikke er en ophævelse (lovændring i dec. 2012), men defineres som en 'omlægning', hvorefter tabssaldoen fortsat henstår. Nu er der selvfølgelig et 40% mindre beløb til at skaffe afkast og muligheden for at nå at modregne tabssaldoen er meget mindre.

Det har Skat dog allerede taget højde for, så tabssaldoen ved ophævelsen samtidig skal nedskrives med samme procentsats som er anvendt ved beskatning af saldoen ca. 40%.

Her er det vist det går galt for pengeinstitutterne og revisorerne, de tror sandelig, at der skal betales 40% ekstra skat af en tabssaldo, der allerede er en saldo for betalt skat. Altså det meget yndede trick skat på skat.

Tilbage står en tabssaldo der er reduceret med 40%. Da selve opsparingen også nu er reduceret med 40% er muligheden for at udligne tabssaldoen på kort tid nøjagtig lige så ringe før som efter omlægning til Alderspension.

Der henstår spørgsmålet:

'Bliver den  resterende tabssaldo ved ophævelse af Alderspensionen udbetalt'? Den er jo allerede beskattet hårdt.?

Der er vage formodninger, og det kan godt være? Der står 'eventuelt' et sted i loven?  Men det er ikke godt nok.  Der er  noget med en begrænsning på 5 år, der vedrører den periode hvor, der er betalt PAL-skat før tabet konstateres. Men hvordan skal det så lige konstateres?  PFA pensionsselskabet vil ikke hjælpe, da de har fået lov til af Skat at indbetale PAL-skatten som et beløb af hele årets overskud uden at beregne det på hver enkelt kontohaver.

Hvad er svaret?

Banken arbejder på at rette fejlen  (i systemet), der er sket med skat på skat, og fortæller at andre skatteborgere har fået det forkerte svar(modsat mit svar fra Skat efter protester). Saxo ønsker ikke at oplyse navnet på revisionsfirmaet.

Skat siger at pengene er helt tabt. Opsparing i et forsikringsselskab ligestilles nemlig ikke med opsparing i en bank.  Diskrimenring kalder jeg det.

At påstå fordi man lader et forsikringsselskab være opkræver og såkaldt skattesubjekt er dog den mest søgte undskyldning for at snyde skatteborgeren.  Vil man påstå, at han ikke har betalt sin del af skatteopkrævningen? Nej vel!

 

I 2018 havde 887.000 danskerne i alt placeret 6,8 mia. kr. i aldersopsparinger, viser tal fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Skat skylder os en forklaring.

Skat konkluderer at denne paragraf ikke gælder alligevel. (meget typisk for skattelovene med sådanne små gulerøder)

Da opsparing i et pensionsselskab som PFA er et selvstændigt skattesubjekt, kan tabet ikke fradrages i tabet efter at pensionen er flyttet fra pesnionsselsakbet til en bank i øvrigt under de samme vilkår.

Her er der tale om grov diskrimanation af borgere.  Hvordan skal man som skatteborger vide, at man vil blive så groft diskrimineret 35 år tidligere, når man indgår aftalen med PFA?

Man kan ikke stole på Skat hvilket stiller al opsaring i et skrækkeligt dilemma i Danmark.

2020 Intern revision skriver i rød alarm:

Også på et andet punkt halter kontrollen. Ifølge loven skal beskatningsgrundlaget for den enkelte pensionskunde kunne opgøres. Men det kan ikke lade sig gøre i praksis, fordi de skemaer, Skat har udarbejdet til formålet, alene kræver et tal for hvert pensionsinstituts samlede beskatningsgrundlag - altså alle kundernes beskatningsgrundlag lagt sammen.

Rapporten nævner ingen handleplaner fra Skat.

Nogle uddrag af loven:

C.G.3.3.1:

Udbetaling ved ophør

Ved ophør af pensionsordning omfattet af PAL § 1, stk. 1 og ophør af skattepligt for skattepligtige omfattet af PAL § 1, stk. 2 kan negativ skat, der ikke kan udnyttes til fradrag i skat i efterfølgende indkomstår udbetales til henholdsvis ordningen eller det skattepligtige pensionsinstitut. Se PAL § 25, stk. 1. Se også afsnit  C.G.4.1.5 om udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør.

Kommentar:  Denne lovparagraf er ikke respekteret!

C.G.4.1.5 om 5 år og modregning. Der er anført, at denne paragraf ikke er gældende? (Note)[ PAL §17 stk. 1]

kan et beløb, der svarer til den negative PAL-skat ved årets udgang, udbetales til pensionsordningen eller pensionsinstitutionen. (Note ikke sket)

Dette gælder kun, hvis den negative PAL-skat, jævnfør PAL § 17,

 • ikke kan udnyttes til fradrag i PAL-skat for efterfølgende indkomstår, og
 • ikke kan udbetales efter PAL § 17, stk. 2-5.

Beløbet kan højst udgøre den PAL-skat og den afgift efter realrenteafgiftsloven, der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, hvor der er uudnyttet negativ PAL-skat (Note ikke gældende?)

C.A.10.2.5.8.2 om overførsel til Alderspension:

Afgift af overførte/konverterede beløb

Overførsel, herunder konvertering efter PBL § 41 A, stk. 2, af en kapitalforsikring i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed til en aldersopsparing eller aldersforsikring, og af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum, anses skattemæssigt  som en udbetaling i relation til PBL § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A, stk. 1 og § 38. Se PBL § 41 A, stk. 2, 3. pkt

Skærpelsen gælder også investering igennem selskab.

2017 Ny Sparekonto max. 50.000 kr i indskud stigende til måske 200.000 over en årrække???forslag.

2020-05-14 Pas det nye og højere loft? mere bøvl:

Danskere med en aktiesparekonto skal se sig godt for, før de udnytter det nye og højere indbetalingsloft på 100.000 kr.

Reglerne er så komplicerede, at indbetalingerne skal fordeles nøje - specielt hvis man har haft tab i 2019. Har man haft gevinst, er der grænser for, hvor meget man kan indbetale...

Indskudsloftet er kr 51.100 i 2020.

Vurdering: For bøvlet og sender 80 pct. af skattefradraget direkte til den rigeste ene procent.

»Måden, man gør det på, er lidt uforståelig. Man fremmer risikable investeringer, som traditionelt er brugt af de større og mere velhavende investorer. Vi havde gerne set en noget mere fair fordeling,« siger Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening.

Regeringens forslag med at lade danskerne sætte op til 50.000 kr. årligt ind på en ny aldersopsparing risikerer at koste seniorer og deres ægtefæller tusindvis af kroner hvert år  erkender skatteminister Karsten Lauritzen.

»Jeg anerkender, at det i husholdninger med personer, der modtager overførselsinskomster, skal overvejes, om det er hensigtsmæssigt at omlægge pensionsindbetalinger fra ratepension eller livrente til ikke fradragsberettiget aldersopsparing, og at der kan være tilfælde, hvor det ikke vil være fordelagtigt,« skriver han i et svar til Folketinget.

Også hos Dansk Byggeri ærgrer man sig over, at man »med aktiesparekontoen og investorfradraget tilsammen komplicerer skattesystemet yderligere«.

Aldersopsparing var tænkt som regeringens løsning på, at det for mange mennesker i lav- og mellemindkomstgruppen i dag ikke kan betale sig at betale ind til pension i de sidste år før pensionsalderen, fordi opsparingen blot fører til modregning i pensionistydelser som ældrecheck, boligydelse og folkepensionens tillæg.

Modsat ratepension og livrente går udbetalinger fra aldersopsparing nemlig fri af modregning. Til gengæld beskattes aldersopsparing på indbetalingstidspunktet, og derfor stiger den skattepligtige indtægt teknisk set, hvis man omlægger til aldersopsparing.

En højere ansat skattepligtig indtægt giver problemer for familier, som bor i lejebolig og modtager boligsikring, eller hvor den ene ægtefælle allerede er gået på folkepension.

SÅDAN TABER FAMILIEN 12.000 KR. PÅ REGERINGENS FIDUS

Ifølge et regneeksempel fra brancheforeningen Forsikring og Pension kan en familie stå til at miste 12.000 kr. årligt efter skat.

2018-02-10 Det blev ikke til noget.

I stedet kan man nu indsætte op til kr. 70.000 og få en 12% rabat.  Hvis man 'kun' har 15 åt til pensionen kan man få en skatterabeat på 32%
Igen igen en ny ordning der splitter de mange måder man kan forsøge at spare på.
Konsekvens man betaler PAL skat på en konto selv om man faktisk har underskud altså betalt for meget i PAL skat på en anden konto.

Drop at forstå din skat

Umiddelbart er nogle lidt glade for pensionsreformenen, måske mest i sektoren Pension. Den løser problemet med, at det for nogle grupper bliver ligegyldigt at spare op til pension på grund af modregningsregler.

Ulempen er et langt mere kompliceret system.

"Nu får et i forvejen kompliceret personskattesystem med arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, topskat, grøn check, ældrecheck, beskæftigelsesfradrag, forhøjet fradrag for enlige forsørgere og sundhedsbidrag mv. yderligere knopskydning i form af et nyt pensionsfradrag og et nyt jobfradrag. Det er en uskøn blanding af åndelig dovenskab og nidkær fordelingspolitisk millimeterretfærdighed, der fører til, at vores skattesystem nøk for nøk kompliceres yderligere," udtalte cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

2017 Indeskontoen - opsparing  - historie.

1 Først skulle indskud være fradragsberettiget - så blev der sat loft over fradragets værdi og dette lovede punkt faldt bort

2. Så indføres der PAL skat

3. Udbetaling: Der indføres skærpede regler så de lovede 10 års udbetaling holder heller ikke,  men bliver til 8 år.

Link til de nye diskriminerende opdeling

2018-04-11  80% skat på pensionister

80 pct skat på pension: "Beskatning er alt for høj"

Betaler du ikke topskat og har du 6 år til folkepensionen? Så betaler du 80 pct. i skat af dit pensionsafkast. Ministeren vil dog ikke ændre noget

af Kevin Loumann Eienstrand

"Jeg tør godt at sige, at vi har løst samspilsproblemet."

Sådan lød det fra finansminister Kristian Jensen (V), da VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti i februar præsenterede sin skatteaftale.

Aftalen indeholdt et fradrag på 12 pct. af pensionsindbetalinger på op til 70.000 kr. om året for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen, mens personer med under 15 år til folkepensionen fik et fradrag på 32 pct.

Men ministeren er dog for hurtigt ude, mener Cepos.

Hidtil oversete beregninger fra Finansministeriet viser nemlig, at en almindelig LO'er, der har seks-syv år til folkepensionsalderen, oplever en effektiv skattesats på omkring 80 pct. på afkastet af sine pensionsindbetalinger.

"Det er godt, at den effektive beskatning af pension blev reduceret med den nye aftale, men det er fortsat alt for højt. Alle burde kunne se, at det ikke er en god forretning, når 80 pct. af et afkast spises op af aftrapning af ydelser, pensionsafkastskat, inflation m.v. Min vurdering er, at pensionsbeskatningen er alt for høj, og man bør derfor ikke konkludere, at samspilsproblemet er løst," siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

Finansministeren, der altså erklærede samspilsproblemet for løst, står fortsat på, at problemet er håndteret med den nye aftale, og derfor er der ikke nyt på vej.

"Med pensionsaftalen fra juni sidste år og skatteaftalen fra februar er der taget hånd om samspilsproblemet, og regeringen har derfor ikke aktuelle planer om nye tiltag med særligt fokus på at øge tilskyndelsen til pensionsopsparing yderligere. Jeg har da også med glæde noteret mig, at bl.a. pensionsbranchen og arbejdsmarkedets parter er tilfredse med den aftale, som regeringen og DF har indgået," siger han.

Den høje skattesats er dog ikke det eneste, der i Mads Lundby Hansens øjne er skævt ved aftalen. Cheføkonomen mener også, at det nye fradrag er alt for svært at forstå for den almindelige dansker.

Reelt fradrag i stedet

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at pensionsopsparerne ikke får fuldt udbytte af fradragssatserne, som altså lyder på 12 pct., hvis man har mere end 15 år til pensionsalderen og 32 pct., hvis man har mindre. I stedet skal satserne ganges med 0,26 og lander dermed på hhv. 3,1 og 8,3 pct.

"Af uforståelige årsager har regeringen valgt at give fradraget som et ligningsmæssigt fradrag. Hvis man i dag er bundskatteyder, har man et pensionsfradrag på ca. 37 pct. Det vokser til ca. 40 pct., hvis man er bundskatteyder og har mere end 15 år til pension. Hvis man er topskatteyder vokser fradraget fra ca. 52 pct. i dag til ca. 55 pct. efter reformen. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor man har gjort det så uigennemskueligt," siger han og fortsætter:

"I stedet for skatteaftalen kunne man have løst samspilsproblemet med et simpelt reelt skattefradrag på 15 pct. for alle gældende for op til 50.000 kr. i indbetalinger. Dermed vil fradraget for en bundskatteyder vokse fra 37 pct. til 52 pct. Det vil sænke den effektive pensionsskat til ca. 50 pct. seks år før pensionsalderen."

Mads Lundby Hansens forslag vil koste staten 8,5 mia. kr. i provenutab om året, hvilket er betydeligt mere end hele den samlede ramme for skatteaftalen, der lød på 5 mia. kr.

"Jeg lytter altid gerne til gode forslag. Det er dog vanskeligt at sammenligne Cepos' forslag til et pensionsfradrag med det, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, når Cepos' forslag er 2-3 gange så dyrt - og tilmed 70 pct. dyrere end hele den aftale, som det var muligt at finde flertal for. Man skal også huske, at håndtering af samspilsproblemet ikke er et spørgsmål om at give så stort fradrag for pensionsindbetalinger som muligt. Bliver pensionsopsparing meget fordelagtigt i forhold til anden opsparing, kan det også have uhensigtsmæssige konsekvenser - f.eks. for husholdningernes tilskyndelse til at nedbringe bruttogæld," siger Kristian Jensen om forslaget.

Pensionsfradraget alene koster 2,2 mia. kr. i 2018 og 2019, mens prisen stiger til 3,1 mia. kr. derefter. Men ifølge økonomen er pengene der:

"Der ville være rigeligt med råderum til at gøre det. Efter skatteaftalen udgør råderummet 27 mia. kr. frem til 2025."

2017 Kapital pension historisk

1. Først loves fuldt fradrag i toppen af indtægten og 25% skat ved udbetaling

2. Skatten ved ubetaling  hæves hurtigt til 40%

3.  Fradragsværdien reduceres til værdien af bundfradraget

4. Der indføres PAL beskatning

5. Tab kan ikke fremføres og heller ikke modregnes i for meget betalt PAL skat

6. Til sidste ophæves retten til at oprette en kapitalpension.

Man kan kort sagt ikke regne med politikkerne, når man skal planlægge sin pension. Derfor har mange opgivet, og mange har indset, at det er bedre at bruge pengene med det samme, og så håbe på almisser. [Der bliver ikke skåret i varmehjælp, pensionstillæg, ældrecheck med mere, hvis man ikke selv har sparet op].

 

Det er uigennemskueligt med opsparing og pension 2018-08-13

Det skorter ikke på artikler og debat om pensionsforhold, pensionsopsparing og opsparing i det hele taget. Udfordringen for os, der sparer op, er, at årtiers forsøg med gulerod og pisk har efterladt hele området ganske uigennemskueligt. Der er nyt at forholde sig til på området hele tiden: markedsrente eller ej, aktiekonto, aldersopsparing. At det er vigtigt, er der jo ingen tvivl om.

"Flere pensionister har svært ved at få pengene til at slå til", læste jeg i JP for en måned siden. Det er da alvorligt. Faktisk lod jeg mig provokere til at kigge ind i mine pensioner i 2006.

Til min overraskelse var mit arbejdsmarkedspensionsdepot faktisk mindre end de indbetalinger, jeg havde foretaget i de forgangne otte år. Forsikringer, skat og administration tog godt en fjerdedel af de årlige indbetalinger, og det kunne afkastet på depotet endnu ikke matche.

Jeg aftalte et møde med bestyreren i den lokale bankfilial for at tale om mulig privat pensionsopsparing. Den times snak gjorde ikke nogen af os lykkelige. Vi havde begge flere spørgsmål på papirer, end da vi startede, og vi var godt frustrerede. Det var især regler om modregning, der voldte kvaler. Valget faldt på at spare op i "private midler", som det hedder. Efter at have betalt skat (dengang helt op til 62 pct.) satte jeg år for år penge i aktier. Fordelen var, at jeg kunne sælge af mit private depot, hvis jeg fik behov for det. Samtidig var der kun omkostninger, når der blev købt eller solgt. Udbytter blev løbende beskattet før udbetaling og realiserede kursgevinster skrevet ind i forskudsopgørelsen. Så langt så godt.

Imidlertid mistede jeg i 2013 min arbejdsevne og kom siden på førtidspension. En fin ordning, når nu det skulle være, og jeg havde jo mulighed for at supplere fra min opsparing. I den forbindelse blev jeg opmærksom på, at de kursgevinster, der var løbet på mine aktier 2006-2014, fra den ene dag til den anden blev modregningspligtige i førtidspensionen.

Jeg er helt med på, at de bredeste skuldre skal løfte, og hvis man selv kan, så skal man og så videre. Men godt for afkastet på frie midler er en ekstra "beskatning" på 19 procentpoint altså ikke. Det virkelig bekymrende i den situation er dog, at selv med et helt perfekt møde med bankbestyreren i sin tid, ville jeg aldrig være kommet til at tænke på, at jeg otte år senere ikke længere var på arbejdsmarkedet.

Det var der ikke taget højde for.

Med det kommer jeg frem til min pointe. Som ganske almindelig skatteborger er det umuligt at gennemskue "systemet" og vælge den optimale løsning vedrørende opsparing herunder opsparing til pension.

Når man bliver opmærksom på, at man reelt bliver "beskattet" med over 100 pct. af dele af sin pensionsopsparing, og når det slet ikke giver mening at spare op til pension, bliver det til en kamp mod "systemet" for trods alt at få den bedst mulige løsning ud fra de forudsætninger, man måtte have.

Helt galt er det da, når man hører om rådgivning, der går på at begrænse sine frie midler (på papiret), så man får mulighed for pensionstillæg, ældrecheck og andre fordele som mindrebemidlet pensionist.

Jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan skrue et system sammen, der både tilgodeser folk, der uforskyldt ikke har, hvad de behøver til deres alderdom, og så dem, der udskyder behov og forbrug til deres otium/alderdom gennem opsparing.

Jeg kunne virkelig godt ønske, at der var mindre "offentlig" indblanding og mere frihed til at spare op generelt - og til opsparing til pension - så det kan betale sig for alle at spare op, uanset hvordan man vælger at gøre det.

Bankernes puljer er dyre opsparingsformer.

2017 Aldersopsparing  (ikke fradragsberettiget og ikke skatteplitig ved udbetaling]

1. Pålagt PAL skat.

2. Denne opsparing på ca kr. 29.000 per år fik en kort levetid, slutter 2017 og reduceres derefter til kr 5.100 - latterligt - det forsvinder i administration.

Tilbagevirkende kraft

Det lave beløb kr. 5.100 vil man nu i 2018 råde bod på ved, at folk i fem år inden folkepensionsalderen kan sætte 46.000 kr. (2018) ind om året på aldersopsparingen stigende til 51.100 kr. i 2023. Det kan man så blive ved med, indtil man påbegynder udbetalingen af livsrente eller alderspension. Herefter kan kun indbetales 5100 kr.

Altså endnu en lov med tilbagevirkende kraft, hvis man har en aldersopsparing, men allerede er pensionist.

Indbetaler man mere på aldersopsparingen end beløbsgrænsen, indføres en ny strafskat - denne gang på 20 pct., selvom det hverken er til at finde hoved eller hale i reglerne.

Flere hjemmesider råder derfor også folk til at søge rådgivning, men jeg tror ikke, at mange bankrådgivere kan gennemskue disse. Årsagen til denne meget modsatrettede pensionsstrategi fra Regeringens side er, at man på den ene side ønsker, at folk i videst muligt omfang sparer op til livsvarige pensionsydelser, idet disse modregnes i folkepensionstillægget, på den anden side har man endelig fundet ud af, at det for mange mennesker slet ikke kan betale sig at spare op til pension netop på grund af modregningen. Tillægget bortfalder nemlig først for enlige, når man har mere end 324.000 kr. i indkomst og for ægtefæller mere end 381.800 kr. i 2017.

Hertil kommer, at mange pensionister også ved højere indkomst får mindre i boligydelse.

Fordelen ved aldersopsparingen er, at udbetalinger fra denne ikke modregnes i folkepensionstillægget og andre ydelser - altså lige indtil dette

laves om.

PAL-skatten er en skat på danskernes pensionsafkast. I både 2016 og 2017 sikrede den staten et provenu på over 30 mia. kr. I år forventer man altså 47,8 mia. kr. fra PAL-skatten og næste år 20 mia. kr.

PAL-skatten er på 15,3 pct. af pensionsafkastet. Hvis man har haft et afkast på 100.000 kr. i form af udbytte og/eller kursstigninger i løbet af et år, betaler man altså 15.300 kr.

2018 Indexfonde efterlyses.

Alle andre lande kan finde ud af det. Skat i Danmark er imod, så der ikke et tilbud i Danmark for danskere.

Amerikanske ETF'er  er efter min mening noget det bedste man burde invsestere i. Du undgår risikoen i enkelt aktier mindre volalitet.

Nogel ef. SOXX i tech aktier, QQQ  sejler NASDAQ, DIA spejler Dow Jones etc.

Det er meget bedre en Nordnets Smart fond, der ellers er designet som en balanceret fond men som performer dårligt.

Til alle investorer i Superfonden Danmark

Nordnet Smartfond 5%, 10% og 15%  performer ikke der lige stor risiko som på andre fonde og genejsning efter Corona udebiver helt.

-17,73% på 10% udgaven.

Vi vil informere dig om, at der kommer til at ske en ændring for skat indeholdt på udbytte modtaget af Superfonden Danmark. 

Superfonden Danmark er en fond, som er registreret i Sverige, og som forvaltes af Öhman Fonder og stilles til rådighed for Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Fonden er en såkaldt indeksfond, som spejler det danske C25-indeks, hvilket svarer til de 25 største selskaber, som er noteret på Nasdaq i Danmark. Superfonden Danmark er samtidig en akkumulerende fond, der i henhold til de danske skatteregler kvalificerer som et investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Superfonden Danmark er helt uden omkostninger (ÅOP 0 %); 0 kr. i kurtage, 0 % i årlige forvaltningsgebyrer, og 0% i administrationsomkostninger.

Ifølge den nuværende danske lovgivning, så skal danske selskaber, der udlodder udbytte til udenlandske investeringsforeninger mv. (herunder også Superfonden Danmark), indeholde en udbytteskat, som varierer alt afhængig af, hvem der skattemæssigt anses for at være udbyttemodtager. Den endelige udbytteskat, der påhviler aktier ejet af Superfonden Danmark, forventes efter gældende lovgivning ikke overstige 15%.

Siden Superfonden Danmark blev lanceret i 2014, har vi kompenseret investorerne for den udbytteskat, og sideløbende har vi arbejdet på at få ændret SKATs praksis. Vi har nu modtaget et forslag til afgørelse fra de danske skattemyndigheder, som lægger op til at fastholde denne beskatning af Superfonden Danmark. Vi har i den forbindelse besluttet, at vi ikke længere kan fortsætte med at kompensere for denne udbytteskat, som de danske myndigheder pålægger fonden. Dette vil påvirke dit afkast negativt fremover. Hvis vi antager, at de selskaber, der indgår i C25, betaler et gennemsnitligt udbytte på 2 %, og at den endelige skat er på 15 %, vil dit afkast før skat blive 0,3 % mindre per år. Dit afkast efter skat afhænger af dine individuelle skatteforhold, men generelt gælder, at hvis du investerer via en dansk pensionsordning, vil dit afkast efter skat som udgangspunkt blive ca. 0,26% mindre per år. Ændringen træder i kraft fra 1. marts 2018.

Det ændrer ikke på omkostningerne for dig som kunde, og Superfonden vil altså fortsat have et ÅOP på 0 %. 

Har du spørgsmål omkring dette, så kontakt venligst Kundeservice på 70 20 66 85 eller ved at svare på denne besked. 

Venlig hilsen
Nordnet

2018 Store indskud uden forrentning ca 850 mia kr.

Der klages løbende over at indskyderne snyder sig selv for et bedre afkast.

Dette er ikke rigitgt. Med et højere afkast følger en meget større risiko.

Skatten i Danmark på opsparing er ikke tilpasset denne større risiko.

Omkostninger ved det mest oplagte  placering investeringsforeninger er voldsomt store - Staten støtter finanssektoren mere end den støtter borgerne.

investeringsforeninger

Mange af  disse foreninger giver trods 5 stjerner underskud.

Eks. bankinvest danske small cap. efter 2017 uden stigning udbetales udbytte? kr 20.700, året før kr 24.738.

Saldoen efter udbetalingen er faldet tilsvarende. Der var altså ikke optjent noget i året og udbetalingen klares ved at fodre skatteborgeren med hundens hale (og en hel del mere).

Skatteteknisk er den hel gal. Nu beskattes det som udbytte. Men hvad med kurstabet. Der er intet tjent - dette er at fuppe skatteborgeren grundigt.

Det er meget svært for den lille investor at tjene penge på aktiemarket med e utroligt ringe regler, der findes i Danmark. Danmark er enestående ringe indrette mhp opsparing. Der er høj skat ved gevinst og ingen fradrag ved tab. Se også aktieskat =fiktiv skat

Som beskrevet ovenfor er indexfonde en god ide men forhadt at Skat. Alle andre civiliserede lande har det allerede.

 

2018-11-10

Aldersopsparingen skulle hjælpe pensionister, men bliver ikke brugt

4 af 10 pensionister bliver strafbeskattet. Alligevel står hverken opsparere eller pensionsudbydere i kø for at udnytte nye regler.

Danskerne holder igen med at sætte penge ind på aldersopsparingen, som ellers siden årsskiftet har skullet hjælpe de stadig flere danskere, for hvem pensionsopsparing de sidste år på arbejdsmarkedet giver underskud. Det oplyser flere af de store pensionsselskaber, hvor kunderne selv vælger opsparingsform.

»Vi har mange samtaler med pensionsopsparere, som med fordel kunne skyde penge ind på en aldersopsparing. Men kun få bider på,« siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA Pension, hvor under 1.000 pensionsopsparere i alderen 60-68 år betaler ind til en aldersopsparing.

Også Velliv og Danica har oplevet meget begrænset efterspørgsel efter opsparingsformen i år. At man som opsparer i mange selskaber foreløbig selv skal indberette indbetalinger til Skat, vurderes af flere til at afholde opsparere fra at benytte muligheden.

Modsat rate- og livspension giver aldersopsparing ikke nedslag i folkepensionens tillæg. Den nye mulighed for de sidste fem år før pension at sætte op mod 46.000 kr. ind på ordningen årligt mindsker derfor modregningen.

Der er ikke skattefradrag ved indbetaling til aldersopsparing, og pensionsbranchen mener, at det har gjort opsparingsformen upopulær blandt danskerne.

Sidste år betalte ca. 400.000 ind på aldersopsparing, mens over 2,2 mio. betalte ind på en livspension.

Endelig er mange selskaber ikke parate til at håndtere de nye regler. Bl.a. kan Velliv og Topdanmark først i løbet af 2019 modtage de høje indbetalinger til aldersopsparing, mens PFA Pension forventer at kunne være med fra 2020.

Ældre Sagen mener, at alle obligatoriske pensionsordninger bør kunne tage imod indbetalingerne fra 2019.

»Samtidig bør det være et krav, at selskaberne står for opsparernes skattebetalinger. Ellers er regeringens løsning på samspilsproblemet en illusion,« siger chefkonsulent hos Ældre Sagen Claus Blendstrup.

Velliv og Danica har ingen planer om at stå for kundernes skattebetaling.

2018-2019 ETF lempelser  Folketinget kunne ikke tage sig sammen til nogen simplificering.

Der sker i hvert fald ikke noget i 2019.

Indviklede skatteregler er med til at holde danskerne fra at købe de internationale børsnoterede lavprisfonde. Nu udskydes løsningen et år.

Nye skatteregler

Exchange Traded Funds, ETF'er, er børsnoterede lavprisfonde, der følger et indeks. Fondene har haft enorm succes globalt, hvilket har drevet omkostningerne ned.

I dag er der to hurdler for køb af aktiebaserede ETF'er for frie midler. Den ene er, at gevinsterne beskattes som kapitalindkomst og ikke aktieindkomst som aktiebaserede investeringsbeviser. Det kan give hårdere beskatning og er mere indviklet. Den hurdle fjernes nu.

Den anden skattehurdle er, at de udenlandske fonde lagerbeskattes årligt, mens danske fonde typisk realisationsbeskattes. For ETF'erne skal der altså betales skat også af urealiserede kursgevinster.

Investeres for pensionsmidler, er beskatningen allerede den samme, nemlig PAL-skat.

2019 Aktiesparekonto mere til forvirring end til gavn.

Skatteborgernes høringssvar se linket her.