Kapitalpension -Alderspension PAL-skat

2018 Hård besaktning af ratepension - 68% beskatning.

Vred pensionist: »Jeg fortryder min pensionsopsparing«

76-årige Erik Kristiansen fra Horsens får ca. 81.000 kr. ud af sin årlige udbetaling fra ratepension på 206.000 kr.

Ældresagen har foreslået, at modregningsprocenten blev halveret til 16 pct., så straffen for egen opsparing ikke var så hård. Erik Kristiansen mener, at politikerne enten burde hæve bundgrænsen for modregning fra 143.000 til 370.000 kr. eller helst helt afskaffe den.

Al afkast i ratepensionsdepoter bliver løbende beskattet med en PAL-skat på 15 pct. Derved er der af et afkast på 100 kr. kun 85 kr. tilbage. De 85 kr. bliver ved udbetaling beskattet med 45 pct., hvilket udgør 38,25 kr. Tilbage er herefter 46,72 kr.

Her er det, at modregningen sætter ind, idet der sker en modregning fra 16 til 32 pct. Det kan betyde, at der fra de 46,72 kr. skal modregnes 14,95 kr. og tilbage bliver der 31,77 kr. af udbyttet i ratepensionsdepotet.

EK har ret, når man betragter pensionsudbetalingen, så får han kun 39 pct, men ser man på pensionsafkastet, er der mindre end 32 pct. tilbage.

2017 Store marginalskatter er skadeligt for opsparingen.

Cepos har regnet på problemet og fundet frem til at et fradrag på 15% pensionsfradrag kan løse de store og dyre samspilsproblemer.

2017-05-24_pensionsfradrag 15 procent

Som Carsten Stendevad (ATP) har foklaret det meget tydeligt ved den årlige vækstkonference (CEPOS) er det nuværende system skadeligt for en sikring af pension til alle. Som det er nu, sparer mange mennesker slet ikke op til pension. De vil derfor i fremtiden hæve maksimal pension, plus huslejetilskud, varmetilskud og medicin tilskud.

Fradraget gælder for pensionsindskud på op til 50.000 kr. Fradraget vil reducere den sammensatte marginalskat fra ca. 130 til 50 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager.

"Det vil være oplagt at indføre et ekstra pensionsfradrag på 15 pct. for alle. Det vil løse samspilsproblemerne en gang for alle. Den sammensatte pensionsbeskatning reduceres med forslaget fra ca. 130 til 50 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager. En LO-lønmodtager får 6.600 kr. i årlig skattelettelse, og arbejdsudbuddet øges med 3.500 personer. Provenutabet er på 8½ mia. kr. Gennemføres forslaget vil det lægge beslag på knap 1/4 af råderummet på 37 mia. kr. frem til 2025. Taget i betragtning af hvor vigtigt det er, at der er opbakning og tillid til pensionssystemet, så er det velbegrundet at anvende 1/4 af råderummet på et ekstra pensionsfradrag", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Når den sammensatte marginalskat er på 130 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager i dag, er det fordi forrentningen spises op - og lidt til - af inflation, pensionsafkastskat, indkomstskat samt aftrapning af ældrecheck og pensionstillæg. Når man lægger nødder til side til vinteren, så mister man nogen af dem. Det er ikke en god forretning i dag. Hvis incitamenterne ikke ændres markant, må man forvente, at mange danske lønmodtagere vil reducere deres pensionsindbetalinger. Konsekvensen vil være mindre selvforsørgende pensionister og højere offentlige udgifter", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

Forslag i punktform:

 • • Sammensat pensionsskat er i dag på 130 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager
 • • CEPOS foreslår nyt ekstra pensionsfradrag på 15 pct. for alle (gælder for maksmalt pensionsindskud på 50.000 kr.)
 • • Det reducerer den sammensatte pensionsskat til 54 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager
 • • For en 50-årig LO'er reduceres pensionsskatten fra 86 pct. til 42 pct.
 • • Bedre incitament til at tage et job: Gevinst øges med 4.000 kr. ved at gå fra overførsel til job med løn på 250.000 kr.
 • • LO-arbejder får en skattelettelse på ca. 6.600 kr.
 • • Marginalskatten sænkes med knap 2 pct.point for lav- og mellemindkomster
 • • Forslaget koster 8½ mia. kr. Det foreslås at indfase forslaget i årene 2022-2025, idet råderummet vokser fra 13 mia. kr. i 2021 til 37 mia. kr. i 2025
 • • Forslaget om 15 pct. ekstra pensionsfradrag løser samspilsproblemet i pensionssystemet

se mere her

Omlægning til Alderspension udløser Skat på allerede betalt Skat?

Skat har hjulpet mig med at finde ud af reglerne ved overførsel i tilfældet med et større akkumuleret tab, men der mangler stadig noget? Nu vil Skat ikke være med mere.

Tabet fremkommer som følge af finanskrisen, og viser sig som et en særlig saldo med for meget betalt PAL-skat.

Banken har fået brev (uden om mig) direkte fra Skatteministeriet, banken ringer mig op og undskylder, at jeg er blevet forkert behandlet

Nu ved jeg så ikke, hvad det er, der er forkert, kun at jeg skal sidde med hænderne i skødet og venter.

Det er ikke betryggende. Vi er nu nået til slutningen af den periode, hvor den særlige ordning med 37,3% slutter.[forlænget til at gælde også i 2015 efter redigeringen]

Vi står overfor en situation, hvor mindst ét finansforetagende med godkendte principper fra et revisorforetagende ikke kan beregne  alderspensionen korrekt (siger nu bankens repræsentant).

Der er selvfølgelig rigtig mange mange, der efter finanskrisen står i samme situation, og som allerede er behandlet forkert.

Takket være et ekstremt kompliceret lovgrundlag er dette sket. Banken har siddet i udvalg med andre i samme situation, og der har været et revisionsfirma på opgaven.

Dette er en skandale af de store.

 

Der er nu grund til at berigtige sistuationen, så andre kan nå at få ændret de mange fejl også.

Vi savner derfor et klart resume, der sammenfatter denne uhyrlige skatteflåning.

Det vil være en god ide, at tage udgangspunkt i fornuftige grundregler, som mange mennesker forstår, for at man rimelig let kan gennemskue sistuationen.

Da reglerne er så uhyggeligt komplicerede, må lovgiverne anklages for foragt for Folketing og Skatteborgere.

(Jyske lov: Lov skal skrives så hver mand kan forstå den!).

Med en særlige rabat på ophævelse af kapitalpensioner eller omlægning til alderspension har Skat allerede i 2013 og 2014 indkasseret 80 milliarder, der nu bruges i utide.

Vore børn har allerede en  en fælles gæld på 100.000 kr per barn på grund af dårlig offentlig økonomi. Nu fjernes en del af de fremtidige skatter hvorfor vi kan regne med at endnu mere vil bliver overvæltet på næste generation.

Det er som at slagte koen. I morgen får vi ingen mælk til børnene, man får lidt kød en kort tid og har derefter intet at leve af. Et godt eksempel for næste generation [sarkastisk]

Udgangspunkt:  Lagerbeskatning.

Skat Danmark har presset meget hårdt på for at få omlagt al avance skat til lagerbeskatning.

Dvs. man bruger forskellen mellem ultimo saldo og primo saldo som grundlag for en teoretisk beregning af skatten. Der tages ikke hensyn til, om der er realiseret gevinst eller tab, kun tages kursen som udtryk for værdierne af opsparingen.

Saldoen skal selvfølgelig opgøres med skyldig hensyntagen til indskud og hævninger i løbet af året.

Fordele for Skat - skatten opgøres årligt, og man behøver ikke opsamle nogen historik - simpelt regnskab.

Ved tab skal tabet selvfølgelig ligeledes indregnes i selvangivelsen og skatteværdien udbetales.

Sådanne principper bruges i vore civiliserede nabolande som Norge og Sverige, og det har man gjort i rigtig mange år.(siden 1982)

Pensioner har i princippet anvendt dette simple lagerprincip siden 2000,  det kaldes PAL skat.

Den er pt. På 15,3% og skatten skal betales ved årets slutning, dvs. man må sælge noget for at betale skatten kontant. Af hensyn til Skat er der karantæne på kontoen, sådan at forstå, at den slet ikke kan disponeres af skatteborgeren. Kontoen er frosset fra 1 december til 1 februar!

[Det er helt latterligt, at man sådan binder borgerne, man er åh så bange for at miste noget - imedens kan borgeren se til at kurserne går op eller ned uden at kunne gøre noget aktivt]

Ved tab udbetales den for meget betalte skat ikke. Tabet akkumuleres og henstår således uden forrentning og aktiv afkast. Tabet kan dog eventuelt bruges til modregning i fremtidige gevinster (hvis man kan nå det inden ophævelse  af ordningen.)  Men kun på den selv samme konto.

Redaktøren betaler således PAL skat på en konto medens der stadig er underskud på en andne konto.

Restsaldoen bør naturligvis modregnes i den høje beregnede skat af saldoen ved ophævelse og udbetaling. Ved ophævelse opkræves typisk 40% af saldoen. Den heraf beregnede skat bør derfor ved udbetaling reduceres med det for meget betalte PAL skat. (I modsætning til almindelige skatteregler udbetales ingen kompensation for tab af renteafkast og manglende aktivering af beløbet).

Skat kender dog ingen grænser og i al hast er der indføjet en regel om at en ophævelse af Kapital pension ved omlægning til Alderspension ikke er en ophævelse (lovændring i dec. 2012), men defineres som en 'omlægning', hvorefter tabssaldoen fortsat henstår. Nu er der selvfølgelig et 40% mindre beløb til at skaffe afkast og muligheden for at nå at modregne tabssaldoen er meget mindre.

Det har Skat dog allerede taget højde for, så tabssaldoen ved ophævelsen samtidig skal nedskrives med samme procentsats som er anvendt ved beskatning af saldoen ca. 40%.

Her er det vist det går galt for pengeinstitutterne og revisorerne, de tror sandelig, at der skal betales 40% ekstra skat af en tabssaldo, der allerede er en saldo for betalt skat. Altså det meget yndede trick skat på skat.

Tilbage står en tabssaldo der er reduceret med 40%. Da selve opsparingen også nu er reduceret med 40% er muligheden for at udligne tabssaldoen på kort tid nøjagtig lige så ringe før som efter omlægning til Alderspension.

Der henstår spørgsmålet:

'Bliver den  resterende tabssaldo ved ophævelse af Alderspensionen udbetalt'? Den er jo allerede beskattet hårdt.?

Der er vage formodninger, og det kan godt være? Der står 'eventuelt' et sted i loven?  Men det er ikke godt nok.  Der er  noget med en begrænsning på 5 år, der vedrører den periode hvor, der er betalt PAL-skat før tabet konstateres. Men hvordan skal det så lige konstateres?  PFA pensionsselskabet vil ikke hjælpe, da de har fået lov til af Skat at indbetale PAL-skatten som et beløb af hele årets overskud uden at beregne det på hver enkelt kontohaver.

Hvad er svaret?

Banken arbejder på at rette fejlen  (i systemet), der er sket med skat på skat, og fortæller at andre skatteborgere har fået det forkerte svar(modsat mit svar fra Skat efter protester). Saxo ønsker ikke at oplyse navnet på revisionsfirmaet.

Skat siger at pengene er helt tabt. Opsparing i et forsikringsselskab ligestilles nemlig ikke med opsparing i en bank.  Diskrimenring kalder jeg det.

At påstå fordi man lader et forsikringsselskab være opkræver og såkaldt skattesubjekt er dog den mest søgte undskyldning for at snyde skatteborgeren.  Vil man påstå, at han ikke har betalt sin del af skatteopkrævningen? Nej vel!

Skat skylder os en forklaring.

Skat konkluderer at denne paragraf ikke gælder alligevel. (meget typisk for skattelovene med sådanne små gulerøder)

Da opsparing i et pensionsselskab som PFA er et selvstændigt skattesubjekt, kan tabet ikke fradrages i tabet efter at pensionen er flyttet fra pesnionsselsakbet til en bank i øvrigt under de samme vilkår.

Her er der tale om grov diskrimanation af borgere.  Hvordan skal man som skatteborger vide, at man vil blive så groft diskrimineret 35 år tidligere, når man indgår aftalen med PFA?

Man kan ikke stole på Skat hvilket stiller al opsaring i et skrækkeligt dilemma i Danmark.

Nogle uddrag af loven:

C.G.3.3.1:

Udbetaling ved ophør

Ved ophør af pensionsordning omfattet af PAL § 1, stk. 1 og ophør af skattepligt for skattepligtige omfattet af PAL § 1, stk. 2 kan negativ skat, der ikke kan udnyttes til fradrag i skat i efterfølgende indkomstår udbetales til henholdsvis ordningen eller det skattepligtige pensionsinstitut. Se PAL § 25, stk. 1. Se også afsnit  C.G.4.1.5 om udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør.

Kommentar:  Denne lovparagraf er ikke respekteret!

C.G.4.1.5 om 5 år og modregning. Der er anført, at denne paragraf ikke er gældende? (Note)[ PAL §17 stk. 1]

kan et beløb, der svarer til den negative PAL-skat ved årets udgang, udbetales til pensionsordningen eller pensionsinstitutionen. (Note ikke sket)

Dette gælder kun, hvis den negative PAL-skat, jævnfør PAL § 17,

 • ikke kan udnyttes til fradrag i PAL-skat for efterfølgende indkomstår, og
 • ikke kan udbetales efter PAL § 17, stk. 2-5.

Beløbet kan højst udgøre den PAL-skat og den afgift efter realrenteafgiftsloven, der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, hvor der er uudnyttet negativ PAL-skat (Note ikke gældende?)

C.A.10.2.5.8.2 om overførsel til Alderspension:

Afgift af overførte/konverterede beløb

Overførsel, herunder konvertering efter PBL § 41 A, stk. 2, af en kapitalforsikring i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed til en aldersopsparing eller aldersforsikring, og af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum, anses skattemæssigt  som en udbetaling i relation til PBL § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A, stk. 1 og § 38. Se PBL § 41 A, stk. 2, 3. pkt

Skærpelsen gælder også investering igennem selskab.

2017 Ny Sparekonto max. 50.000 kr i indskud stigende til måske 200.000 over en årrække???forslag.

Regeringens forslag med at lade danskerne sætte op til 50.000 kr. årligt ind på en ny aldersopsparing risikerer at koste seniorer og deres ægtefæller tusindvis af kroner hvert år  erkender skatteminister Karsten Lauritzen.

»Jeg anerkender, at det i husholdninger med personer, der modtager overførselsinskomster, skal overvejes, om det er hensigtsmæssigt at omlægge pensionsindbetalinger fra ratepension eller livrente til ikke fradragsberettiget aldersopsparing, og at der kan være tilfælde, hvor det ikke vil være fordelagtigt,« skriver han i et svar til Folketinget.

Aldersopsparing var tænkt som regeringens løsning på, at det for mange mennesker i lav- og mellemindkomstgruppen i dag ikke kan betale sig at betale ind til pension i de sidste år før pensionsalderen, fordi opsparingen blot fører til modregning i pensionistydelser som ældrecheck, boligydelse og folkepensionens tillæg.

Modsat ratepension og livrente går udbetalinger fra aldersopsparing nemlig fri af modregning. Til gengæld beskattes aldersopsparing på indbetalingstidspunktet, og derfor stiger den skattepligtige indtægt teknisk set, hvis man omlægger til aldersopsparing.

En højere ansat skattepligtig indtægt giver problemer for familier, som bor i lejebolig og modtager boligsikring, eller hvor den ene ægtefælle allerede er gået på folkepension.

SÅDAN TABER FAMILIEN 12.000 KR. PÅ REGERINGENS FIDUS

Ifølge et regneeksempel fra brancheforeningen Forsikring og Pension kan en familie stå til at miste 12.000 kr. årligt efter skat.

2018-02-10 Det blev ikke til noget.

I stedet kan amn nu indsætte op til kr. 70.000 og få en 12% rabat.  Hvis man 'kun' har 15 åt til pensionen kan man få en skatterabeat på 32%
Igen igen en ny ordning der splitter de mange måder man kan forsøge at spare på.
Konsekvens man betaler PAL skat på en konto selv om man faktisk har underskud altså betalt for meget i PAL skat på en anden konto.

Drop at forstå din skat

Umiddelbart er nogle lidt glade for pensionsreformenen, måske mest i sektoren Pension. Den løser problemet med, at det for nogle grupper bliver ligegyldigt at spare op til pension på grund af modregningsregler.

Ulempen er et langt mere kompliceret system.

"Nu får et i forvejen kompliceret personskattesystem med arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, topskat, grøn check, ældrecheck, beskæftigelsesfradrag, forhøjet fradrag for enlige forsørgere og sundhedsbidrag mv. yderligere knopskydning i form af et nyt pensionsfradrag og et nyt jobfradrag. Det er en uskøn blanding af åndelig dovenskab og nidkær fordelingspolitisk millimeterretfærdighed, der fører til, at vores skattesystem nøk for nøk kompliceres yderligere," udtalte cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

2017 Indeskontoen - opsparing  - historie.

1 Først skulle indskud være fradragsberettiget - så blev der sat loft over fradragets værdi og dette lovede punkt faldt bort

2. Så indføres der PAL skat

3. Udbetaling: Der indføres skærpede regler så de lovede 10 års udbetaling holder heller ikke,  men bliver til 8 år.

2017 Kapital pension historisk

1. Først loves fuldt fradrag i toppen af indtægten og 25% skat ved udbetaling

2. Skatten ved ubetaling  hæves hurtigt til 40%

3.  Fradragsværdien reduceres til værdien af bundfradraget

4. Der indføres PAL beskatning

5. Tab kan ikke fremføres og heller ikke modregnes i for meget betalt PAL skat

6. Til sidste ophæves retten til at oprette en kapitalpension.

Man kan kort sagt ikke regne med politikkerne, når man skal planlægge sin pension. Derfor har mange opgivet, og mange har indset, at det er bedre at bruge pengene med det samme, og så håbe på almisser. [Der bliver ikke skåret i varmehjælp, pensionstillæg, ældrecheck med mere, hvis man ikke selv har sparet op].

2017 Aldersopsparing  (ikke fradragsberettiget og ikke skatteplitig ved udbetaling]

1. Pålagt PAL skat.

2. Denne opsapring på ca kr. 29.000 per år fik en kort levetid, slutter 2017 og reduceres derefter til kr 5.100 - latterligt - det forsvinder i administration.

Tilbagevirkende kraft

Det lave beløb kr. 5.100 vil man nu i 2018 råde bod på ved, at folk i fem år inden folkepensionsalderen kan sætte 46.000 kr. (2018) ind om året på aldersopsparingen stigende til 51.100 kr. i 2023. Det kan man så blive ved med, indtil man påbegynder udbetalingen af livsrente eller alderspension. Herefter kan kun indbetales 5100 kr.

Altså endnu en lov med tilbagevirkende kraft, hvis man har en aldersopsparing, men allerede er pensionist.

Indbetaler man mere på aldersopsparingen end beløbsgrænsen, indføres en ny strafskat - denne gang på 20 pct., selvom det hverken er til at finde hoved eller hale i reglerne.

Flere hjemmesider råder derfor også folk til at søge rådgivning, men jeg tror ikke, at mange bankrådgivere kan gennemskue disse. Årsagen til denne meget modsatrettede pensionsstrategi fra Regeringens side er, at man på den ene side ønsker, at folk i videst muligt omfang sparer op til livsvarige pensionsydelser, idet disse modregnes i folkepensionstillægget, på den anden side har man endelig fundet ud af, at det for mange mennesker slet ikke kan betale sig at spare op til pension netop på grund af modregningen. Tillægget bortfalder nemlig først for enlige, når man har mere end 324.000 kr. i indkomst og for ægtefæller mere end 381.800 kr. i 2017.

Hertil kommer, at mange pensionister også ved højere indkomst får mindre i boligydelse.

Fordelen ved aldersopsparingen er, at udbetalinger fra denne ikke modregnes i folkepensionstillægget og andre ydelser - altså lige indtil dette laves om.