1999 Anparter overdraget blev beskattet som løn. Dom - skøn.

Anparter overdraget, anset som løn?

Dom: H.D. 9. september 1999 i sag 143/1995 S (selv) mod Skatteministeriet (Km.adv. v/adv. Lars Apostoli, Kbh.).

 

Skøn som grundlag for beskatning. Overdragelse af anparter anset for løn

Beskatning af værdien af anparter modtaget fra selskab

S havde været direktør i et anpartsselskab, hvis anparter ejedes af hendes søn.
Selskabet havde ikke indgivet selvangivelser siden 1. maj 1986 og blev erklæret konkurs i juli 1989.
I 1988 overdrog selskabet anparterne i tre andre anpartsselskaber samt en obligationsbeholdning til S.

Værdien af anparterne og obligationerne, som af skattemyndighederne blev ansat til henholdsvis 246.000 kr. og ca. 237.000 kr., blev af Landsskatteretten anset som løn til klageren i 1988.
Endvidere blev S' indtægt i dette år forhøjet med ca. 65.000 kr. på grundlag af en opgørelse over privatforbruget.
S gjorde gældende, at anparterne var overdraget til udligning af et tilgodehavende på ca. 273.000 kr. hos selskabet, og at obligationerne var uden værdi, da de var pantsat til sikkerhed for selskabets gæld til et pengeinstitut.
Heri fik S ikke medhold, da tilgodehavendet hos selskabet ikke var dokumenteret, og da det ikke var dokumenteret, at obligationerne på overdragelsestidspunktet reelt var uden værdi.
Der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, der var udøvet ved forhøjelsen af S' indtægt på grundlag af privatforbrugsopgørelsen.