Beskatning af Master degree, uddannelse

2018 Uddannelse og Skat

 

Hvorfor rejste Skat sagen???

En medarbejder, der arbejdede for et dansk firma, var udstationeret i Polen i tre år. Inden for samme periode læste han en master på et dansk universitet med henblik på at forbedre sig inden for sit arbejdsområde.

Medarbejderen var skattepligtig i Danmark, men kunne opnå lempelse i sin danske skatteregning, hvis han under sit treårige ophold i Polen højst opholdt sig i Danmark sammenlagt 42 dage inden for enhver seks måneders periode.

Derudover skulle opholdet i Danmark alene ske i forbindelse med nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende.

Masteruddannelsen begyndte før udstationeringen, og udgifterne til uddannelsen blev refunderet af arbejdsgiveren. Medarbejderen var af den opfattelse, at uddannelsen, der var påbegyndt med henblik på, at medarbejderen kunne forbedre sig inden for sit arbejde, måtte falde ind under, hvad der betegnes som »nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet«, og at ophold i Danmark herved ikke brød opholdet i udlandet og muligheden for lempelse af den danske skat.

Skat fandt derimod, at uddannelsen var påbegyndt før udstationeringen, alene var begrundet i private interesser og ikke kunne karakteriseres som ajourførende uddannelse inden for medarbejderens arbejdsområde.

Skat fandt imidlertid, at ophold i forbindelse med uddannelsen kunne karakteriseres som »ferie eller lignende«. Medarbejderen var derfor alligevel omfattet af undtagelsen og kunne opnå lempelse af sin danske skat.