2002 kørselsfradrag - miljøeksport

Kørselsfradrag og Miljøeksport.

12-10-2002

Af Jørgen Larsen

Pension uden bruttoskat Landsskatteretten regulerer

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten har for nylig fastslået, at der ikke skal svares arbejdsmarkedsbidrag af pensionsindbetalinger, som en udenlandsk arbejdsgiver med et repræsentationskontor i Danmark foretager til en pensionsordning oprettet af arbejdsgiveren til fordel for de ansatte. 

Skatteministeriet har netop oplyst, at kendelsen ikke vil blive indbragt for domstolene. Landskatterettens kendelse er dermed udtryk for gældende skatteret.

Af lønudbetalinger skal der udover almindelig indkomstskat også svares arbejdsmarkedsbidrag på 8% og særligt pensionsbidrag på 1%. Arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag beregnes af bruttolønnen, hvorefter der af lønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag svares almindelig indkomstskat med op til maksimalt ca. 60%.

Hvis lønnen indbetales på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, er der "bortseelsesret" for beløbet, det vil sige det beløb, som indbetales på pensionsordningen, skal ikke medregnes ved den ansattes indkomstopgørelse. 

Ifølge arbejdsmarkedsfondsloven skal pensionsinstituttet i disse tilfælde afregne arbejdsmarkedsbidrag. Da beløbet i sin helhed indbetales på en pensionsordning, skal pensionsinstituttet ikke afregne særligt pensionsbidrag.
Sagen
I den konkrete sag var der tale om et amerikansk selskab, som udlejede kølecontainere.

Samtlige kontrakter vedrørende kølecontainerne blev indgået direkte mellem det amerikanske selskab og kunderne. 
Fakturaerne blev ligeledes sendt direkte fra USA til kunderne. Som følge af tidsforskellen mellem Danmark og USA blev den løbende telefoniske kontakt i langt overvejende grad varetaget af det danske repræsentationskontor. 

Til fordel for en af de ansatte i det danske repræsentationskontor blev der af arbejdsgiveren oprettet en ratepensionsordning. 

Den lokale told- og skatteregion traf afgørelse om, at pensionsinstituttet skulle afregne arbejdsmarkedsbidrag af pensionsindbetalingerne. 

Sagen blev indbragt for Landsskatteretten.

Klageren gjorde gældende, at pensionsinstituttet ikke skulle afregne arbejdsmarkedsbidrag, idet en forudsætning herfor er, at indbetalingen til pensionsordningen er foretaget af en arbejdsgiver med fast driftssted her i landet. Denne betingelse var ifølge klageren ikke opfyldt, idet den danske enhed måtte anses for et repræsentationskontor, idet aktiviteterne i Danmark alene var af forberedende og hjælpende art.

Endvidere henviste klageren til det forhold, at der helt generelt ikke skal svares arbejdsmarkedsbidrag af løn udbetalt af udenlandske selskaber til ansatte på danske repræsentationskontorer, idet pligt til at svare arbejdsmarkedsbidrag kun foreligger, hvis det udenlandske selskab har et fast driftssted her i landet.

Det forhold, at lønnen blev indbetalt på en pensionsordning, kunne efter klagerens opfattelse ikke ændre herved.

Efter at have gransket arbejdsmarkedsfondsloven nøje nåede Landsskatteretten frem til, at arbejdsmarkedsbidragspligten skulle følge indkomstskattepligten, således at der ved afregning af såvel indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag kunne bortses fra pensionsindbetalingen.

Skatteydere, som for tidligere år ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse, kan begære tilbagebetaling af for meget betalt arbejdsmarkedsbidrag.

På indkomstskatteområdet er der mulighed for at gå fem år tilbage, hvis skattemyndighedernes praksis underkendes ved Landsskatteretten eller domstolene.

Tilsvarende regler gælder mærkværdigvis ikke, når det drejer sig om arbejdsmarkedsbidrag. For så vidt angår arbejdsmarkedsbidrag gælder den almindelige treårige forældelsesregel.

Under forudsætning af at genoptagelse begæres inden udgangen af indeværende år, kan der således ske genoptagelse fra og med 1999.