2001 dobbelt husførelse - ingen fradrag

Dobbelt husførelse - ingen fradrag.

Østre Landsret, 10-12-2001, 8, B-2583-99 (Landsdommerne Ulla Langholz, Niels Boesen og Helle Hastrup (kst.)) Jeanette Wincentz Andersen

Det er svært at få dækning for dobbelt husførelse nej til vicepolitimester.

Retten afgjorde sagen med at henvise, at der kunne gives fradrag for kørsel. 

En ansat ved politiet blev efter ansøgning udnævnt i en fast stilling som vicepolitimester og måtte som følge heraf flytte bopæl. Hun opretholdt i en periode dobbelt husførelse. Hun forrettede tjeneste i denne stilling i to år. Landsretten fandt ikke, at stillingen måtte anses for en varig stilling, hvorfor der ikke - i overensstemmelse med ligningsvejledningens anvisninger - kunne indrømmes fradrag for dobbelt husførelse, men alene et befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C. (Tidligere LSR i TfS 1999, 691).

Reference

SL § 6 a 
LL § 9, stk. 1, jf. stk. 5 
LV 2000 A.F.1.3.2 
Under denne sag, der er anlagt den 13/9 1999, har sagsøgeren, Jeanette Wincentz Andersen, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for 1995 nedsættes med 34.600 kr. 

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, dog således at sagen hjemvises til de lokale skattemyndigheder med henblik på behandling af spørgsmålet om befordringsfradrag. Sagsøgte har i øvrigt subsidiært nedlagt påstand om hjemvisning af sagen til fornyet ansættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1995.

Den 21/6 1999 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

"... Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt: 
Øvrige lønmodtagerudgifter

Ikke godkendt fradrag for dobbelt husførelse 41.200 kr. 

Sagen har været forhandlet telefonisk med klageren, der tillige har haft lejlighed til at udtale sig på et retsmøde. 

Det fremgår af sagen, at klageren den 1/8 1995 fik ansættelse som vicepolitimester i Thisted. Klageren har siden 1986 været ansat inden for politiet. Klageren boede sammen med sin ægtefælle og søn i en ejerbolig i Tølløse, der udgjordes af en ideel anpart af en landejendom, der var vanskelig at få solgt. Ejendommen blev solgt 15/9 1996. Klagerens ægtefælle blev boende i Tølløse, indtil ejendommen blev solgt. Han flyttede herefter til Thisted, hvor han arbejdede fra privatadressen. 

Klageren boede i et lejet værelse i starten af ansættelsen, men fik senere en lejlighed i Thisted. Hun kørte i egen bil mellem Thisted og Tølløse hver weekend. Klageren fik refunderet kørsel mellem Thisted og Tølløse af sin arbejdsgiver svarende til en togbillet. 

Klageren har for perioden 13/8 til 31/12 1995 fået refunderet udgifter til logi, kost og kørsel med i alt 38.400 kr. Beløbet 21.534 kr. blev udbetalt i 1995, mens det resterende beløb 16.866 kr. blev udbetalt i 1996 sammen med lønudbetalingen for januar og februar måned 1996. 

Klageren har oplyst, at det opgjorte fradrag på 41.200 kr. var foretaget som en opgørelse efter regning, og at fradraget bestod af udgifter til bolig, madudgifter m.v. minus bundfradrag, jf. ligningslovens § 9, stk. 1. 

Vedrørende ansættelse som vicepolitimester har klageren oplyst, at det af ansættelsesbrevet fremgår, at hun blev udnævnt til vicepolitimester med tjeneste indtil videre i Thisted. Hun har endvidere oplyst, at hun kunne blive forflyttet, men i almindelighed ville et stillingsskift forudsætte, at hun søgte en ny stilling inden for politiet. 

Klageren opfattede stillingen som midlertidig, dvs. som et led i en karriere i politiet, og hun har søgt en række tilsvarende stillinger nærmere Sjælland. Hun er efterfølgende blevet ansat som vicepolitimester i Odense, hvor hun tiltrådte den 1/8 1997. 

Skatteankenævnet har nægtet fradrag for dobbelt husførelse med den begrundelse, at der er tale om en fast stilling, hvorfor adskillelsen ikke kan anses for midlertidig. Nævnet har bl.a. henvist til Ligningsvejledningen 1995, afsnit A.F. 1.3., hvoraf det fremgår, at udgifter til kost og logi normalt er private udgifter, som ikke er fradragsberettigede. Betingelserne for at foretage fradrag for dobbelt husførelse fremgår af afsnit A.F. 1.3.1. og 1.3.2., hvorefter fradrag kan foretages, når opretholdelse af dobbelt husførelse skyldes erhvervsmæssige forhold. Afgørelsen af, om den dobbelte husførelse er midlertidig, skal bedømmes i relation til det arbejde, som husførelsen knytter sig til.