2015-Lang transport godkendt af byretten

2015 Lang transport mellem hjem og arbejde anset for usædvanlig.

Skat stiller skærpede krav for bevisførelse forlanger kvitteringer for udgifter til brændstof.  Siger at fordi elforbruget i hjmmet er lavt tror de ikke på skatteyderen.

Sagen ender i byretten. Skats metoder er så tæt på bøllemetodere at skatteyder ikke kan gøre andet.

Byretten giver skatteyder ret og henviser sagen til fornyet behandling i Skat?

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, for kørsel mellem sin sædvanlige bopæl og arbejdspladser i indkomståret 2008. Herunder vedrørte sagen spørgsmålet om, hvor skatteyderen havde haft sædvanlig bopæl, om der var grundlag for at skærpe beviskravet i relation til om befordringen faktisk havde fundet sted, samt om skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at betingelserne for befordringsfradrag var opfyldt.

På baggrund af sagens oplysninger og det af skatteyderen forklarede, lagde retten til grund, at skatteyderen havde haft sædvanlig bopæl i ...1. Derudover fandt retten, at der ikke påhvilede skatteyderen en skærpet bevisbyrde.

Endelig fandt retten, at det på baggrund af skatteyderens forklaring sammenholdt med nogle i sagen fremlagte brændstofskvitteringer og sagens øvrige omstændigheder var bevist, at skatteyderen rent faktisk havde kørt mellem bopæl og arbejdspladser i indkomståret 2008.

Da skatteyderen ikke kunne redegøre nærmere for opgørelsen af det angivne befordringsfradrag, blev sagen hjemvist.

citat: Skats udtalelser:

.....

I forbindelse med en anden sag fik SKAT oplyst fra G5 Forsyningsselskab, at elforbruget i ovennævnte lejlighed var meget lavt, kun 137 KWH i 2008.

SKAT bad herefter om dokumentation for den faktiske kørsel.

SKAT modtog herefter en række brændstofkvitteringer for 2008, både til køb af benzin og diesel. Under en tredjedel af tankningerne er betalt med klagerens kreditkort (påført navn). Hovedparten af tankningerne er foretaget i ...6 og ...7, men der er også tanket i ...1, ...8 og ...5.

Skatteankenævnet har konstateret, at de fleste af kvitteringerne tillige har været fremsendt til SKAT og ankenævnet i en sag om befordringsfradrag vedrørende klagerens broder, CA som dokumentation for hans brændstofforbrug.

Skatteankenævnet og Ankenævnssekretariatets afgørelse

Efter ligningslovens § 9 C, stk. 1 - 3, kan der foretages fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen.

Fradraget beregnes med baggrund i den normale transportvej ved bilkørsel ud fra satser, der fastsættes af Skatterådet. Det er uden betydning for fradraget, hvordan befordringen foretages.

Det følger af retspraksis, som er offentliggjort i  SKM2004.162.HR, at der kun opnås fradrag for en befordring, der rent faktisk har fundet sted, og bevisbyrden påhviler skatteyderen.

Beviskravet er skærpet i tilfælde, hvor omstændighederne taler imod, at befordringen har fundet sted i det selvangivne omfang.

.......