2015 Kørselsgodtgørelse ikke godkendt af Skat

2015 Kørselsgodtgørelse.

 

Ikke godkendt, da arbejdsgiveren ikke menes at have ført ordentlig kontrol med kørselen.

SKM-nummer SKM2015.484.LSR

Myndighed Landsskatteretten

Sagsnummer 13-4355916
Dokument type Afgørelse
Overordnede emner Skat
Emneord Chauffør, rejsegodtgørelse
Resumé

Da arbejdsgiveren ikke havde haft mulighed for at føre tilstrækkelig kontrol med en chaufførs kørsler, fandt Landsskatteretten at de udbetalte rejsegodtgørelser var skattepligtige for chaufføren. Spørgsmålet om der i stedet kunne ydes et fradrag forelå ikke for Landsskatteretten, men verserede for SKAT.

Faktiske oplysninger
Klageren var ansat som chauffør ved G1 ApS i perioden [...], hvorefter han opsagde sin stilling.

Arbejdsgiveren har udbetalt skattefri rejsegodtgørelse til klageren på i alt 57.487 kr.

Rejsegodtgørelserne er udbetalt på grundlag af kørselsrapporter indeholdende oplysninger om klagerens navn, cpr-nummer, rejsernes start- og sluttidspunkt, visse destinationer og de anvendte satser for beregningen. Rejsegodtgørelserne fremgår af klagerens lønsedler fra G1 ApS.

Klageren har fremlagt kørselsrapporter for kørsel i ugerne 17 til og med 50 i 2011.

Der er lavet én kørselsrapport pr. uge. Klagerens adresse fremgår ikke af kørselsrapporterne. Destinationerne er for så vidt angår ugerne 17-25 angivet som bynavne i Y1 og DK, mens der på de resterende kørselsrapporter kun er angivet Y1 og DK som destinationer. Rejsernes formål er angivet som eksport.

Klageren har over for SKAT fremvist en kortbog over Y1, hvori han selv havde noteret sine køreruter.

Der er sporadisk betalt vejafgifter i Y1, men klageren har oplyst, at han for så vidt muligt undgik at køre på motorvej og havde falske leveringssedler med til brug for kørsel på mindre veje.

Klageren brugte førerkort, og der var installeret tachograf i bilen.

Der er ikke fremlagt yderligere kontrolbilag, herunder aflæsninger af førerkortet eller tachografen.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke godkendt skattefri rejsegodtgørelse på i alt 57.487 kr., jf. ligningslovens § 9, stk. 4 og § 9 A.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

"Faktiske forhold

Du har fået rejsegodtgørelse i forbindelse med dit arbejde ved G1 ApS. Din arbejdsgiver G1 ApS har ikke opfyldt betingelserne for at kunne udbetale godtgørelsen skattefrit, da der ikke er ført den fornødne kontrol med, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt.

Du har oplyst, at du var ansat fra [...], hvor du selv sagde op. Kontorets personale ønskede, at du overtrådte køre- hviletiderne, og at du skulle bruge ansats førerkort. Det ville du ikke, ligesom du ikke ville køre på kilometerpenge. Du havde tachograf i bilen, og der er opbevaringspligt på 2 år - 1 eksemplar til firmaet og 1 eksemplar, som du ikke har kendskab til, hvem der opbevarer denne. Førerkortet var kun ude af bilen i weekenderne, når du var hjemme.

Du kørte på eksportoverenskomst og ville ikke køre på andet. Du kørte ud fra Y2 eller Y3, men brugte ikke motorvej. Du havde falske leveringssedler med, da I ellers ikke måtte køre på de små veje. Din kørsel kan være Y2 - Y4 og tilbage, eller du kører til Y5 med varer fra Y2 og har paller med retur evt. over Y6 og så tilbage til G2 for at læsse, og så til Y2 igen. Du har oplyst, at du er ude hele ugen. Bilen stor enten i Y7 eller i Y8 afhængig, om du skulle køre varer fra G2 eller G3, Y2. Du har også hentet støbeudstyr i Y9/Y10 for G4, Y11.

Kørselsrapporterne er udfyldt med dato og starttidspunkt samt sluttidspunkt og dato, der er påført antal kørte kilometer ialt samt km-stand hver dag. Ruten er påført som Y1 hele ugen, arbejdets art/kørslens formål er påført - eksport og sover skiftevis på hver linie.

SKAT's begrundelse og bemærkninger
Du har modtaget skattefri kørselsgodtgørelse for 2011 på 57.487 kr. Dine kørselsrapporter er urigtige, da der udelukkende er påført Y1 bynavne, selvom du har kørt både i Y1 og i Danmark.

Reglerne for skattefri rejsegodtgørelse står i ligningslovens § 9, stk. 4 og § 9A og Bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse, § 1. Se også Den juridiske vejledning 2012, afsnittene C.A.7.2 og C.A.4.3.3.3.2.

Vi har ikke godkendt udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, da

 1. Arbejdsgiver har ikke ført den fornødne kontrol og har haft kendskab til, at det er urigtige kørselsrapporter.

 2. Du har lavet urigtige kørselsrapporter. Du har påført udelukkende Y1 navne, men har kørt i både Danmark og Y1.

 3. Kørselsrapporter er udfyldt til brug for opnåelse af skattefri kørselsgodtgørelse efter eksportoverenskomst. Du har oplyst, at kørselsrapporterne var udfyldt efter din arbejdsgivers anvisning.

 4. Der er ingen oplysninger om ruter, arbejdets art og kørslens formål

 5. Det er ikke ud fra kørselsrapporterne muligt at konstatere, om du er berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse.

 6. Redaktørens observationer:

 7. Grænsen for hvor meget omvendt bevisbyrde og kontrol, der skal udføres for skatteyderen synes her stærkt overskredet.

 8. På den baggrund kan man generelt ikke regne med at få en kørselsgodtgørelse godkendt i Skat. Skat bruger udelukkende mistænkeliggørelse intet konkret at komme efter.

 9. Igen må vi sige, at skat pålignes baseret på ren subjektivitet.

 10. 2015 kørselsgodtgørelser nægtet - Isoleringsfirma med mange arbejdssteder i hele landet.

 11. Fradrag nægtet se sagen her.

 12. citat:

 13. SKATs afgørelse
  SKAT opkræver 2.430.430 kr., fordelt med 2.063.857 kr. i A-indkomst og 366.573 kr. i AM-bidrag.

  SKAT ændrer selskabets udbetalte skattefrie rejsegodtgørelser for årene 2008, 2009 og 2010, efter fradrag for udbetalinger, der kan henføres til udlandsophold samt årlige udbetalinger på under 10.000 kr. pr. medarbejder, i alt 4.579.927 kr., til A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1.

  Herved bliver beløbene omfattet af indeholdelses- og indberetningspligt, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1, og oplysningspligt, jf. skattekontrollovens § 7, stk. 1, nr. 1.

  Med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 1 og opkrævningslovens § 5, stk. 1, retter SKAT hæftelsen, for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag af udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, overfor selskabet.

  SKAT finder, at selskabet har udvist forsømmelighed ved ikke at have ført en effektiv kontrol i forbindelse med udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelser, samt ved, at selskabets udbetalingsbilag ikke opfylder dokumentationskravene, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000.

  Der er herved henset til:

  • at det ikke umiddelbart af ugesedlerne kan udledes, om 24 timers kravet er opfyldt, herved hvornår rejsen er påbegyndt og ophørt.
  • at selskabet ikke fører kontrol med, om den enkelte medarbejder reelt foretager overnatning.
  • at selskabet foretaget udbetaling af godtgørelse for afstand til arbejdssted på ned til 80 km.
  • at den ugentlige arbejdstid, ifølge selskabets oplysninger samt fremsendte lokalaftaler, udgør 37 timer eksklusiv pauser, fordelt på ugens 5 første dage. Arbejdstiden er fastlagt indenfor tidsrummet fra kl. 7.00 - 15.30, og der ses kun i mindre omfang at være udbetalt overarbejde.
  • at selskabet ikke kan dokumentere, at det ved hver udbetaling har afgivet tjenesteordre eller -instruks til, at den enkelte medarbejder skal foretage overnatning i nærheden eller på arbejdspladsen.
  • at selskabet i to regioner udbetaler skattefri rejsegodtgørelse pr. dag og ikke pr. døgn.
 14.  

 15. Redaktørens bemærkninger:

 16. Der er igen fremført , at der skal udføres minituøs kontrol med arbejdet overnatningssted etc.  Noget der i denne sag helt klar tmedfører mange timer og flere sagsmedarbejdere for at opfylde Skat´s krav.

 17. Det kan konstateres, at Skattevæsenets metoder  ikke fører til forøvet produktivitet i Danmark.

 18.