Inddrivelse af fordringer tab i skattemæssig henseende

2015 tab på fordringer - ikke godkendt fradrag.

Lovgivningen har hævet grænsen for hvad der kan betale sig at indkræve ad rettens vej.

jvf.:

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således, at den tidligere beløbsgrænse for anvendelse af betalingspåkrav ved inddrivelse af ubetalte tilgodehavender - også kaldet forenklet inkasso - steg fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

Det forekommer derfor helt hul i hovedet og er et af flere eksempler på elendig koordinering mellem lovene, at Skat ikke anerkender et tab før der er procederet retligt eller virksomheden er officelt erklæret konkurs.

SKM2015.658.BR  19 okt 2015 13:23  Byrets afgørelse

Kammeradvokaten : advokatfuldmægtig Trine Andersen

SKATs afgørelse af 30. november 2012 er refereret således i Landsskatterettens kendelse af 30. september 2014:

"...

SKAT har ikke godkendt fradrag for tab på fordringer med 7.977 kr., 142.374 kr. og 3.809 kr. SKAT har heller ikke godkendt skattemæssige afskrivninger med 138.030 kr.

Tab på debitorer skal være konstateret og skal kunne gøres endeligt op for at kunne trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Det følger af praksis omkring reglerne i statsskattelovens §§ 4-6. SKAT er berettiget til at kræve nærmere dokumentation for tabet. Praksis er beskrevet i SKATs juridiske vejledning.

Der er fratrukket en fordring på 7.976,50 kr. mod G1 som tab på debitor. I bogføringen er der henvist til bilag 154, som er en debitorafstemning pr. 31. marts 2009. Der er noteret konkurs ud for G1. Der er ikke eksterne bilag til dokumentation af forholdet. Debitorafstemningen dokumenterer ikke, at fordringen er tabt. SKAT har ikke modtaget dokumentation for fordringen, og SKAT har heller ikke modtaget dokumentation for, at fordringen er forsøgt indkrævet.

Der er ikke fremlagt bilag vedrørende posteringen for fradrag for fremmed arbejde med 142.373,75 kr. Der kan ikke være tale om fremmed arbejde, da beløbet vedrører en debitor pr. 31. december 2008. SKAT har derfor anset fradraget for at vedrøre en debitor, der ikke har betalt.

Da der ikke er bilag for posteringen, er der ikke dokumentation for, at fordringen på G2 ApS er tabt.

Forligsaftalen kan ikke godkendes, da der mangler dato og år ved underskriften, og det fremgår ikke i øvrigt af aftalen, hvilket år denne aftale er indgået. Fradrag for tabet er først på det tidspunkt, hvor aftalen er en realitet.

Der er ikke bilag vedrørende posteringen for fradrag for materialekøb med 3.809 kr. Der kan ikke være tale om materialekøb, da beløbet vedrører en debitor pr. 31. december 2009. SKAT har anset fradraget for at vedrøre en debitor, der ikke har betalt fuldt ud, da beløbet er identisk med den manglende betaling fra H2.2 A/S vedrørende fakturaerne 278 og 279.

Da der ikke er bilag for posteringen, er der ikke dokumentation for, at fordringen på H2.2 A/S er tabt.

SKAT har heller ikke modtaget dokumentation for, at beløbet er forsøgt indkrævet.  se ovenfor om minimums grænser!

..."