Fradrag møder virksomhed EU

2013 Bespisning og Moms - subtile tolkninger

SKM2013.499.LSR  5 april 2013

Der er altså fradrag i virksomheden for møde med kunder, overarbejde etc.

se også Moms på møder EU satte dansk praksis på plads  - bedre for konkurrence evnen

Bespisning, spidsbelastningsperiode, overarbejde, momstilsvar.

Emneord :     Bespisning, spidsbelastningsperiode, overarbejde, momstilsvar.

Resumé

 

Spørgsmål

Skatterådet nej

 

Landsskatteretten ja

 

 

Lovgrundlag

EU tolkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsskatteretten


En landbrugsvirksomhed ansås for berettiget til at fradrage moms vedrørende bespisning af virksomhedens ansatte i forbindelse med overarbejde i spidsbelastningsperioder.

Klageren har stillet følgende spørgsmål til Skatterådet:
"Kan virksomheden fradrage moms, ved opgørelsen af virksomhedens momstilsvar, på bespisning af virksomhedens ansatte i forbindelse med overarbejde i spidsbelastningsperioder?"

Skatterådet har svaret "Nej" til spørgsmålet.

Landsskatterettens afgørelse
Skatterådets besvarelse af spørgsmålet ændres til "ja", jf. nedenstående bemærkninger.

Skatterådets svar   delvis citat

...

Lovgrundlag
Momsloven § 42, stk. 1, nr. 1, jf. lovbek. nr. 287 af 28. marts 2011:

"Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører
1. kost til virksomhedens indehaver og personale..."

Praksis
EF-domstolen udtalte i sag C-37l/07, Danfoss A/S og AstraZeneca A/S, at 6. momsdirektivs artikel 6, stk. 2, skal fortolkes således, at denne bestemmelse på den ene side ikke omfatter vederlagsfri servering af måltider i virksomheders kantiner for forretningsforbindelser under møder, der afholdes i disse virksomheders lokaler, når det fremgår af objektive data - hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve - at disse måltider serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter. På den anden side omfatter den nævnte bestemmelse principielt en virksomheds vederlagsfrie servering af måltider for dens personale i virksomhedens lokaler, medmindre - hvilket det ligeledes tilkommer den forelæggende ret at vurdere - virksomhedens behov for at sikre, at møder i arbejdet forløber sammenhængende og godt, gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisningen. Det fremgår nærmere af sagen:

...

 

Landsskatteretten.

Af momslovens § 42 fremgår:
"Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører
1) kost til virksomhedens indehaver og personale
(...)
5) underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver, jf. dog stk. 2,
(...)
Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurationsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 50 pct. af afgift af hotelovernatning. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter."

(...)

Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurationsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 50 pct. af afgift af hotelovernatning. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter."

Indledningsvis bemærkes, at EU-domstolen i sag C-371/07 (Danfoss/AstraZeneca) har udtalt sig om dels medlemsstaternes mulighed for opretholdelse af undtagelser fra retten til fradrag af indgående afgift i henhold til standstill-klausulen, jf. 6. direktivs artikel 17, stk. 6, 2. afsnit, dels om virksomhedernes mulighed for vederlagsfri bespisning af forretningsforbindelser og/eller personale i egen kantine i forbindelse med møder i virksomheden, uden at leverancen udløser udtagningsmoms, jf. 6. direktivs artikel 6, stk. 2. Selskaberne havde i henhold til national praksis fradraget den fulde indgående afgift og beregnet udtagningsmoms.

..

Domstolen udtalte, jf. præmis 44, at det vil være i strid med standstill-klausulen i 6. direktivs artikel 17, stk. 6, 2. afsnit, såfremt en medlemsstat efter direktivets ikrafttrædelsestidspunkt anvender en undtagelse fra retten til fradrag for indgående afgift, efter at medlemsstaten gennem administrativ praksis har anerkendt fuld fradragsret. Som følge heraf kan momslovens § 42, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 ikke anvendes til at begrænse retten til fradrag af den indgående afgift i forbindelse med vederlagsfri bespisning af forretningsforbindelser og/eller personale i egen kantine i forbindelse med møder i virksomheden.

Som følge heraf har SKAT ændret praksis for så vidt angår anvendelsen af momslovens § 42, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 og momslovens § 5, stk. 2 ved bespisning af forretningsforbindelser og/eller personale under møder i virksomheden, jf. SKM2010.622.SKAT.

Note: Ja hvordan skal skatteborgeren nogensinde kunne find eud af det, når de bedste sagkyndige Skatterådet og Landsskatteretten ikke er enige?

Dette er kun en sag med eksempel på modsat rettede opfattelser melem Rådet og Retten.

 

Se mere Moms møder fradrag.

Bemærk EU rettens tolkning, når der er fuldt fradragsret for en udgift, kan man ikke gøre Moms fradraget delvist!

se mere under