2018 Virksomhed -skattepligt uenig Skatteråd-Landsksatteret

2018 Skattepligt il Danmark - meget uklart formuleret

Skatterådet er uenig med Landsskatteretten.  (det er ikke første gang).

Om virksomhedsdrift.

Det kan give større anledning til tvivl, om et selskab eller en person, der er hjemmehørende i udlandet, er skattepligtig af indtægter fra et fast driftssted i Danmark. Dette forudsætter, at det udenlandske selskab mv. har et fast forretningssted i Danmark og - via dette forretningssted - udøver virksomhed her i landet. Betingelserne for skattepligt vil typisk være opfyldt, hvis en udenlandsk virksomhed ejer eller lejer lokaler i Danmark og derfra beskæftiger danske medarbejdere, som sælger varer eller ydelser her i landet. Omvendt anses en virksomhed ikke for at have fast driftssted i Danmark, hvis den kun driver virksomhed her i landet gennem en uafhængig repræsentant, der handler inden for rammerne af sin sædvanlige virksomhed.

Skatterådet har i et nyt bindende svar set på reglerne om skattepligt for en udenlandsk virksomhed, som ønskede at forpagte en juletræsplantage i Danmark. Virksomheden ville forpagte et areal i to-tre år, indtil juletræerne skulle fældes. Juletræerne skulle herefter fragtes til udlandet, hvor de ville blive solgt. Der ville derfor ikke ske salg af juletræer i Danmark. Den udenlandske virksomhed ville heller ikke selv stå for driften af juletræsplantagen, da den i stedet ville indgå aftale med forskellige danske virksomheder om sprøjtning, gødskning, klipning og fældning mv. Den udenlandske virksomhed ville derfor ikke have medarbejdere i Danmark.

Skatterådet lagde til grund, at juletræsplantagen udgjorde et fast forretningssted. Afgørende for skattepligten var derfor, om der blev udøvet virksomhed i Danmark gennem dette faste forretningssted. Den udenlandske virksomhed anførte, at den ikke kunne anses for at udøve virksomhed i Danmark, når den ikke havde ansatte mv. her i landet, men brugte uafhængige underleverandører til pasning af juletræsplantagen. Skatterådet fandt imidlertid, at det afgørende var, om den udenlandske virksomhed udøvede en økonomisk virksomhed her i landet med det formål at opnå et overskud. Da underskud eller overskud fra juletræsplantagen ville påvirke den udenlandske virksomheds økonomi, og den udenlandske virksomhed selv bar risikoen for prisudsving, vejrforhold og sygdom mv., var denne betingelse efter Skatterådets vurdering opfyldt. Virksomheden var derfor skattepligtig som følge af et fast driftssted i Danmark.

Skatterådet fastslog desuden, at der under alle omstændigheder var begrænset skattepligt efter reglerne for fast ejendom, som omfatter alle indtægter fra fast ejendom her i landet, herunder indtægter ved landbrug og skovbrug.

Skatterådets afgørelse vedrørende definitionen af fast driftssted er på kant med en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2017, hvor Landsskatteretten fandt, at et udenlandsk selskab, der lejede en dansk minkfarm, ikke var skattepligtigt til Danmark, når driften af minkfarmen blev varetaget af en uafhængig underleverandør.

Denne afgørelse har Skatteministeriet dog indbragt for domstolene, og så længe sagen verserer, fastholder Skat og Skatterådet altså sin hidtidige praksis om skattepligt i disse situationer.