Diskriminering, udlandsdanskere, arbejde i andet land, tab af socialsikring

2019 Domicil DK eller X-land. X-land godkendt.

(S)katterådet fandt, at spørgers økonomiske interesser talte for, at spørger skulle anses for at have midtpunkt for sine livsinteresser i Danmark. Spørgers personlige interesser talte derimod for, at spørger skulle anses for at have midtpunkt for sine livsinteresser i land X. Skattestyrelsen fandt herefter, at det ikke kunne afgøres, i hvilken stat spørger havde midtpunkt for sine livsinteresser.

Spørger skulle derfor anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han sædvanligvis havde ophold. Efter det oplyste opholdte spørger sig hyppigere i land X end i Danmark.

Skatterådet fandt på denne baggrund, at spørger måtte anses for at være hjemmehørende i land X, da det var den stat, hvor han sædvanligvis havde ophold.

2018 Diskriminering af danskere, der arbejder en tid i udlandet.

Det er et gammelt problem, som Skat og Folketing aldrig har villet gøre noget ved - det er let at afvise et lille mindretal. Trods det at flere og fler ei en globaliseret verden møder problemerne gør Folketinget bare sagen endnu ringere. Han man slet ikke lært af de nationalliberale fejltagelser fra 1848 og 1864?

Nej det har man ikke og nu er der nye tiltag på vej der vil gøre det endnu mere urimeligt.

Kan vore politikkere ikke den nye udvikling i globalisering og internationalisering, da burde man melde kalrt ud så vælgerne kan få muligheden af at ændre på situationen.

Hvem diskrimineres:

Alle private selvstændige personer, der tager arbejde uden for Danmark i korte eller længere tid. (Embedsfolk udsendt af staten er sikret med særrettigheder mod sådanne forskelsbehandlinger og får fri ud og hjemrejse).

Hvornår rammer diskrimineringen:

Med det samme. Første fordi man i udrejse og hjemrejseåret alligevel behandles skattemæssigt som skattepligtig i Danmark. Civiliserede stater tager udgangspunkt i datoen for udrejse/hjemrejse.

Hvilke forhold bliver ramt:

1) Socialsikring: selv om der udregnes skattepligt for hele året fortabes socialsikring ved dato for udrejse plus nogle afrundsregler der går på hele kvartaler. Der har siden 80'erne været regler for at man kan søges undtagelse efter  form 101  et år i hvert fald og op til 3 år. Det nægtes ikke desto mindre af Socialministeriet. Det er nemlig sådan at internationale aftaler skrives af udenrigsministeriet men knægtes af indivuduelle personer i magistratstyre eks. Socialministeriet. Eks 1992 udrejser jeg med melding til folkeregisteret til Frankrig. Frankrig er som bekendt medlem af EU og form 101 burde uden videre være gældende. Men socialministeriet hævder at Kourou opholdsstedet ikke er EU område lodret i strid med den internationale overenskomst! Efter flere års tovtrækkeri indrømmes det, at der var tale om en forkert administrativ afgørelse men fejlen rettes ikke. Og så finder på et nyt krav at nu skal det følge ny lovgivning omkring AMBU bidrag? Når administrationen er så dårlig til at forstå gældende lovgivning og tilmed senere trækker nye lovgivning med tilbagevirkende kraft ind, er det klart, at udlandsarbejderen køres mat. Der er aldrig en medarbejder, der er blevet irettesat!

2) Folkeregisteret: Styres af Skat for, så kan Skat suverænt bestmme, hvem der skal være hjemmehørende i DK eller udlandet, hvad der nu er mest optimalt for skatteprovenuet. Eks: Jeg flytter min adresse til midlertidig hoteladresse i Kourou i 1992. Skat er ikek i satnd til at holde rede på dette, så det er omsonst. Det demonstreres ved 1) man sætter mig i fuld skat til DK de følgend eår trods det at jeg er udrejst; 2) Man tvangshæver ulovligt Skat vedr. 1991 uden at meddele mig dette og trods det at det er selvangivet og indberette korrekt , og med påstand i at man ikke kender min adresse. Der foreligger mindst 19 breve korrekt adresseret. Skat kan ike finde ud af at benytte sit eget system og lyver lodret.

3) Havelågeskatten: Skat indfører diskriminerende behandling af alle der rejser ud og som er i besiddelse af aktier. Fiktiv gevinst skal indbetales straks - senere ændres det til at der skal er stilles sikkerhed - begge dele er i strid med EU retten.

4) Man kan ikke indbetale på sin ATP

5) Man kan ikke fortsætte sine pensionsordninger - i hvert fald bliver man helt grin med dobbeltbeskatning af allerede beskattede midler.

6) Man får hurtigt problemer  med Folkepensionen - afkortning. Alle lande har sære regler, der reducerer værdien af den pension, man burde være berettiget til på lige fod med landets borgere- resultat man får en lang næse.

7) Problemer  med opyjening af ret til  arbejdsløsunderstøttelse

8) Ægtefællen er helt på den. Ofte får hun ingen af delene overhovedet og står helt på bar bund ved hjemrejse

9) Ikke fradrag for bidrag til børn.

10) Efterløn begrænses

11) Seniorjob fortabes

12) Dagpenge begrænses af opholdskrav - man skal kun rejse til EU lande 7/8 års regel. Men hvad bedtyder det, når som tidligere nævnt en tilfældig medarbejder tolker det helt efter egen overbevisning og ikke efter internationale aftaler? [jvf Tibet sagen]

13) Selve skatteberegningen volder problemer. Se de mange aktuelle problemer i forhold til pendlere mellem Sverige og Danmark. Der pålægges høj dansk skat medens skatteborgeren kun får den lave svenske sociale ydelse.

14) Syge og dagpenge?

 

Om diskriminering eks:

Eksempel

Landsskatteretten bestemte, at en begrænset skattepligtig ejer af fast ejendom i Danmark ikke kunne fradrage renter på lån, der ikke var pantsikret i ejendommen. Landsskatteretten anså ikke den dagældende faste danske administrative praksis for ikke-hjemmehørende personer vedrørende begrænsning i fradragsretten for så vidt angår ikke-pantsikrede lån for en ulovlig forskelsbehandling efter EU-retten. Se SKM2008.524.LSR.

Europa-Kommissionen har ved åbningsskrivelse nr. 2008/4885 kritiseret den praksis, som Landsskatteretten tiltrådte ved afgørelsen, fordi Kommissionen anser en sådan praksis for at være uforenelig med EF-traktaten artikel 56. Dette begrundes med, at den anførte praksis medførte, at investorer, der ikke var fuldt skattepligtige til Danmark blev afskrækket fra at købe fast ejendom i Danmark, fordi de - i modsætning til personer, der er fuldt skattepligtige - skulle opfylde krav om offentlig tinglysning af et lån for at kunne få fradrag for renteudgifterne. Dette er efter Kommissionens opfattelse udtryk for en vilkårlig forskelsbehandling af personer, der befinder sig i en objektivt sammenlignelig situation, og en sådan praksis er derfor i strid med EU-retten. Desuden fandt Kommissionen, at den dagældende praksis udgjorde en hindring efter EF-traktatens artikel 43 og 39, da den kunne få danske skatteydere til at afholde sig fra at flytte til en anden medlemsstat for at bo eller arbejde der.

Praksis er herefter ændret, så begrænset skattepligtige, der ejer fast ejendom har mulighed for at få fradrag for renter af ikke-pantsikrede lån, hvis den begrænset skattepligtige kan dokumentere, at lånet kun vedrører ejendommens anskaffelse, drift og forbedring.

 

Eksempel

Danmark tilsidesatte sine forpligtelser i henhold til artikel 39 EF, 43 EF og 49 EF, efter de dagældende pensionsregler, da det kun var muligt at opnå fradrag for indbetalinger til pensionsinstitutter med hjemsted i Danmark. Se sag C-150/04 Kommissionen mod Danmark af 30. januar 2007.

Danmark ændrede efterfølgende pensionsreglerne. Formålet med de nye regler var, at skabe skattemæssig ligestilling mellem danske og udenlandske pensionsordninger i et andet EU- eller EØS-land. Reglerne gælder dog ikke for pensionsordninger i Liechtenstein, som Danmark ikke har en informationsudvekslingsaftale med.

Investeringsforeninger forskelsbehandles

Diskriminering indenfor skatteretten

2018 Udbytte skat er diskriminerende EU stridig praksis i DK

Diskriminering for topskat