2017 Skat til Dk - bosat i England

2006 Bopæl i England - genindtrædelse i DK ved køb elelr ved tilflytning. (se iøvrigt nye regler)

Klageren flyttede den 1. februar 2005 fra Danmark til [England] for at arbejde for banken [finans1], [England] Branch. Klageren blev på dette tidspunkt fuldt skattepligtig til England, og hans fulde skattepligt til Danmark ophørte.

Klageren var i England registreret som "resident, not ordinarily resident", hvilket betyder, at han kun er blevet beskattet af de engelske indtægter, han har oppebåret for arbejde udført i England.

Klageren har oplyst, at han i [England] boede i en fuldt møbleret lejlighed på 80 m² i to plan med altan samt en lille have. Efter det oplyste blev den engelske lejlighed fraflyttet i slutningen af juli 2006. Klageren ejede endvidere en bil i England, som blev solgt den 21. juli 2006.

Den 9. marts 2006 underskrev klageren en købsaftale på en lejlighed beliggende [adresse1] med overtagelse 15. april 2006. Lejligheden var uden bopælspligt.

Fra 1. juni 2006 og frem til 31. maj 2007 var klageren ansat i [finans2], [by1] Branch. Kontrakten vedrørende denne ansættelse blev underskrevet den 21. juni 2006. Flytningen til [finans2] er endvidere bekræftet i brev af 2. juni 2006.

Klageren har oplyst, at der i perioden frem til 1. juni 2006 var tale om en overdragelsesperiode, hvor der blev skruet op for klagerens arbejde i Danmark for at lette overgangen. Det er oplyst, at han overnattede hos kæresten, når han ikke kunne nå hjem til [England] om aftenen. Dette skyldes, efter det oplyste, at han ikke var sikker på, om han ville blive i Danmark. Han ventede derfor med at tage ophold i lejligheden på [adresse1], da der ville opstå bopælspligt, når han flyttede ind. Klageren ønskede at benytte lejligheden som sommerhus, såfremt han ikke blev i Danmark.

Til støtte, for at klageren ikke flyttede ind i lejligheden før den 1. juni 2006, er der fremlagt erklæring fra klagerens daværende kæreste, invitation til housewarming samt fakturaer vedrørende køb af sofa og gardiner, og det er forklaret, at der ikke var en seng i lejligheden før 1. juni.

Klagerens første arbejdsdag i Danmark, efter overtagelse af lejligheden på [adresse1], var den 17. april 2006.

Klagerens repræsentant har udarbejdet en oversigt over klagerens flyrejser i perioden 6. januar 2006 - 31. maj 2006.

Denne oversigt viser, at klageren i perioden 17. april 2006 - til 31. maj 2006 har tilbragt i alt 19 hele dage i Danmark, inklusiv weekender. Herudover har der været 9 rejsedage, hvor klageren har været i Danmark en del af dagen. Klageren har i den omhandlede periode overnattet 25 gange i [by1], og 3 gange i [England]. Han har endvidere været på 14 dages ferie på Aruba.

Der er fremlagt kontoudskrifter for klagerens konti i [finans3] og [finans4], som viser, at der er foretaget en række køb i Danmark i den omhandlede periode. Klageren har oplyst, at købene er foretaget i forbindelse med istandsættelse af lejligheden i weekender.

Klageren var tilmeldt folkeregisteret på adressen [adresse2] [by1] i perioden 1. juni - 1. september 2006, og han blev registreret som fuldt skattepligtig til Danmark fra 1. juni 2006.

Lejligheden [adresse2] havde et samlet areal på 53 m², og var ejet af klagerens daværende kæreste. Lejligheden var, udover klageren, beboet af klagerens kæreste samt hendes fætter.

Fra 1. september 2006 ændrede klageren folkeregisteradresse til [adresse1], [by1] Klagerens daværende kæreste ændrede sin folkeregisteradresse til [adresse1] fra den 15. september 2006.

Forslag til afgørelse fra SKAT er sendt den 24. oktober 2012, og afgørelse er sendt den 14. januar 2013.

Skatteankenævn København har stadfæstet SKATs afgørelse om, at klagerens skatteansættelse for 2006 kan genoptages ekstraordinært, samt at klageren var fuldt skattepligtig til Danmark fra 17. april 2006.

Sagen om genoptagelse er klart forældet hvorfor landsretten giver skatteborgeren ret.

Landsskatterettens afgørelse

Ugyldighed

Ifølge skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, kan der ifølge den ordinære frist ikke fremsendes forslag til ændring af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end 1. maj i det fjerde år efter indkomst­ årets udløb.

SKAT har fremsendt forslag den 24. oktober 2012. Fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, er dermed overskredet for så vidt angår indkomståret 2006.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan der dog foretages en ekstraordinær ansættelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Under de foreliggende omstændigheder, herunder at reglerne måtte anses for uklare i relation til hvor opholdet i henhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1, skal foregå, samt at SKM 2006.41.SR først fremgik af den juridiske vejledning på et senere tidspunkt, finder Landsskatteretten det betænkeligt at anse forholdet for groft uagtsomt.

Da fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 ikke er overholdt, kan ansættelsen herefter ikke opretholdes.

Link om sagen