2015 Køb ikke sommerhus i DK

De nye regler om Skattepligtens indtræden ved indrejse.

Se Højesteretsdom

Sagsnr.:
(klik på sagsnummer for flere oplysninger)
 1. Afgørelsesdato:
  15-12-2015
 2. Resumé:

  En borger blev fuldt skattepligtig i Danmark, da vedkommende havde varetaget et indtægtsgivende erhverv her i landet i et ikke ubetydeligt omfang. Skattepligten indtrådte fra det tidspunkt, hvor vedkommende havde erhvervet et sommerhus, som vedkommende havde benyttet ved varetagelse af sit erhverv.


  En borger var fraflyttet Danmark pr. 1. februar 2006. Den 5. juli 2006 erhvervede vedkommende et sommerhus i Danmark. Sommerhuset var ikke godkendt til helårsbeboelse, men Højesteret fandt, at sommerhuset var egnet som helårsbolig, da det var forsynet med telefon, internet, kabel-tv, og da det var i en stand og størrelse, som muliggjorde helårsbeboelse.


  Borgeren havde før sin udrejse af Danmark med sin arbejdsplads indgået en "split salary"-aftale, ifølge hvilken 20 % af borgerens arbejdstid ville være henlagt til "arbejde i Danmark". Virksomheden indeholdt kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag for den del af lønnen, som relaterede sig til "arbejde udført i Danmark".


  At arbejdet også havde haft et sådant omfang blev understøttet af, at borgeren i lange perioder havde rådet over to biler, der var indregistreret i Danmark, og af de fremlagte oplysninger om borgerens mobiltelefoni og data. Da der også var et stort el-forbrug i sommerhuset, som lå tæt ved virksomheden, havde det formodningen imod sig, at borgeren skulle have opholdt sig andre steder end i sommerhuset, når vedkommende udførte arbejde i Danmark. Sommerhuset var således ikke udelukkende blevet anvendt til ferieophold.


  Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at borgeren havde opholdt sig i Danmark, i et større omfang end denne havde oplyst, og at sommerhuset allerede fra tidspunktet for overtagelsen i et ikke ubetydeligt omfang havde været benyttet i forbindelse med varetagelsen af arbejdet. Arbejdet havde haft karakter af en løbende og regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.


  Borgerens skattepligt var således genindtrådt på tidspunktet for erhvervelsen af sommerhuset.

  Landsretten var nået til samme resultat.

Se endvidere lignende sag her.

2017-07-05  Fuld skattepligt efter et år - Sommerhus i Danmark - Pensionister og andre.

Sommerhus - ny praksis

Efter vedtagelsen af den nye planlov har Skat offentliggjort et styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året.

Ændringen af planloven betyder, at pensionister lovligt kan anvende sommerhuse til helårsbeboelse efter kun et års ejertid, frem for det hidtidige krav om otte års ejertid.

Det fremgår af styresignalet, at denne lempelse som udgangspunkt vil betyde, at flere pensionister får bopæl i Danmark grundet Skats nuværende praksis om at lægge vægt på den formelle ret efter planloven.

Skat vil derfor fremadrettet ændre sin praksis ved vurderingen af ind- og udtræden af den fulde skattepligt til Danmark som følge af pensionisters til- og fraflytning.

Skats praksis ændres således, at et sommerhus som udgangspunkt ikke statuerer bopæl for en pensionist, der efter et års ejerskab efter planloven lovligt kan benytte sommerhuset som bolig hele året.

Skat vil lægge vægt på sommerhusets nuværende og tidligere benyttelse, hvorefter praksis vil være, at en pensionist med sommerhus, som flytter fra Danmark, ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt sommerhuset ikke har været anvendt som helårsbolig.

Hvis sommerhuset derimod har tjent som helårsbolig for pensionisten, vil bopælen blive anset for opretholdt, med den konsekvens at den pågældende skal afstå sit sommerhus ved fraflytning for ikke at blive omfattet af den fulde skattepligt.

For pensionister, der flytter til Danmark, vil der, i vurderingen af om sommerhuset kan anses for bopæl, blive lagt vægt på selve anvendelsen af sommerhuset, samt hvorvidt det er egnet til helårsbeboelse. Der er tale om et konkret skøn bl.a. på baggrund af sommerhusets opførelsesår, stand og størrelse.

Pensionister, der hidtil er blevet anset for fuldt skattepligtige alene på baggrund af planlovens regler om helårsbenyttelse af sommerhuse efter otte års ejertid, kan anmode Skat om fritagelse for fuld skattepligt.

2018 se udvandrerne.dk  pilot med sommerhus i DK?