2015 Fraflytter beskatning forældelse procedure

2015 Fraflytter beskatning, havelågeskatten, regler for indgivelse af selvangivelse og henstand

Resumé

Sagsøgeren flyttede den 3. januar 2008 fra Danmark til Schweiz. På dette tidspunkt ejede han anparter i to danske anpartsselskaber. Han kunne have opnået henstand med betaling af fraflytterskatten, men indgav ikke selvangivelse rettidigt og opfyldte derfor ikke betingelserne for at få henstand.

Den 11. marts 2011 foreslog SKAT at forhøje hans indkomst for 2008 med kr. 4.223.857,- svarende til den urealiserede avance vedrørende anparterne i de to selskaber pr. den 3. januar 2008.

Det var ubestridt, at værdien af anparterne i de to selskaber var faldet væsentligt efter fraflytningen.

Spørgsmålet var, om sagsøgeren opfyldte betingelserne for eftergivelse af fraflytterskatten i medfør af gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, således, at den endelige skat blev beregnet under hensyntagen til dette værdifald, ligesom det ville være sket, hvis sagsøgeren havde opnået henstand ved fraflytningen. Efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, kan eftergivelse ske, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor.

Retten (3 dommere) udtalte, at skattemyndighedernes afgørelse af, om betingelserne for eftergivelse er opfyldt, beror på et forvaltningsretligt skøn, som alene kan tilsidesættes, hvis det er behæftet med en retlig mangel af væsentlig karakter.

Retten fandt ikke, at sagsøgeren havde påvist omstændigheder, der gav grundlag for at antage, at Landsskatterettens afgørelse lider af retlige mangler, herunder

at

afgørelsen er i strid med lovgrundlaget,

at

der er inddraget uvedkommende hensyn, eller

at

Landsskatteretten har undladt at inddrage pligtmæssige kriterier.

Ministeriet blev på den baggrund frifundet.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 38, stk. 1
Aktieavancebeskatningsloven § 39, stk. 1, 2 og 5
Inddrivelsesloven § 13, stk. 6

Havelåge-skatten indkræver således fiktiv skat på et skønnet grundlag, der ikke en agang tager hensyn til den reelle udvikling i værdierne. Nidkærhed er nok det nærmeste, man kommer denne fortolkning 'ikke retlig mangel af væsentlig karakter'?  Hvad mon det skal betyde. De faktuelle værdier er helt anderledes håndfaste. Her er tale om ren fiktion. Men det anfægter ikke en juridisk dommer.

.

Afsagt af byretsdommerne

Merete Engholm, Pernille Kjærulff og Karsten Henriksen

Sagens baggrund og parternes påstande

Da A den 3. januar 2008 flyttede til Schweiz uden at indgive selvangivelse, blev han ved årsopgørelse 2008 dateret den 12. april 2011 efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 38, stk. 1, beskattet af værdien af anparterne i H1x ApS, senere H1 ApS, svarende til "egenkapital i H1x ApS 31. december 2007" med 3.494.970 kr. På det tidspunkt, hvor årsopgørelsen forelå, var egenkapitalen faldet på grund af driftsomkostninger i selskabet. Selskabet blev opløst i 2013 og A fik udbetalt kontanter og værdier for ca. 617.000 kr. A er som følge af, at der ikke er indgivet selvangivelse, afskåret fra at få henstand med betaling af aktieavanceskatten efter den dagældende aktieavancebeskatningslov. Denne sag drejer sig om, hvorvidt han efter inddrivelseslovens § 13, stk. 6, skal eftergives skatten af den "ikke realiserede avance".

A har endeligt påstået, principalt, at sagen skal hjemvises til SKAT, subsidiært, at sagen hjemvises til Skatteankestyrelsen.

 

Den fiktive avance

Klageren blev ved SKATs årsopgørelse af 9. maj 2011 beskattet af værdien af anparterne i H1x ApS og af anparterne i H2 ApS på tidspunktet for fraflytningen til Schweiz den 3. januar 2008.

Værdien pr. 3. januar 2008 af anparterne i H1x ApS blev af SKAT beregnet til 3.494.970 kr.

Som anført i R1's brev af 6. februar 2013 er klagerens anparter i H1x ApS faldet betydeligt efter fraflytningen fra Danmark og udgør efter 2011-regnskabet 1.144.645 kr.

Som konsekvens af SKATs afslag på henstand af 10. april 2013 beskattes klageren endeligt af en "afståelsessum" af anparterne i H1x ApS på 3.494.970 kr., i modsætning til den nuværende værdi på 1.144.645 kr.

Det er beskatningen af denne fiktive gevinst på over 2 mio. kr., som klageren har bedt om eftergivelse af, da en opretholdelse af beskatningen er åbenbart urimelig.

Den fiktive gevinst er aldrig oppebåret, og klageren har ikke kunnet opnå fradrag for tabet i Schweiz.

se mere på

05 feb 2016 08:22

og de øvrige sager af samme type  'Havelågeskatten ulovlig - EU'