2013 Camilla Vest model

2012 Camilla Vest model skattedømt?

1995: Camilla Vest og hendes mand Peder Nielsen flytter til USA.

2000: Peder Nielsen flytter tilbage til Danmark, da han efter endte studier ikke kunne få arbejds- og opholdstilladelse i USA. Han køber en lejlighed i Danmark. Camilla Vest bliver i USA.

2004: Camilla Vest flytter (ifølge hendes egne oplysninger) tilbage til Danmark.

2006: Hele familien - de har fået en datter - flytter tilbage til USA.

27. januar 2010: Skat Fredensborg beslutter, at Camilla Vest har været skattepligtig i Danmark fra 1. januar 2001. Skat lægger vægt på, at hun har udført modelarbejde under sine ophold i Danmark.

se hele afgørelsen her på Skat.

16. september 2010: Skat København afgør, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark, selv om han i begrænset omfang har udført arbejde og deltaget i møder i Danmark. Afgørelsen offentliggøres ikke.

[Nuværende Skattedirektør Erling Andersen den gang ved Københavns Kommune klarede lige denne nytolkning af loven]

6. december 2010: Landsskatteretten - den øverste administrative myndighed på skatteområdet - stadfæster Skats afgørende i Camilla Vest-sagen og fastslår, at Camilla Vest har været skattepligtig fra 2001. Landsskatteretten lægger vægt på to elementer: At Vest har udført arbejde (4 - to på én dag - gange i 2000, 3 gange i 2001, én gang i 2002) under sine ophold i Danmark og at hendes familie bor i Danmark.

25. november 2011: Retten i Helsingør idømmer Camilla Vest og hendes mand hver fængsel i et år og ni måneder for grov skatteunddragelse for i alt 3,4 mio. kroner Parret får en bøde på i alt 6,6 millioner kroner. Retten lagde blandt andet vægt på, at hun "ikke blot havde bopæl til rådighed, men tillige udførte arbejde her", og at hun ikke betalte Skat i USA. Da hun de følgende år ikke havde opgivet sine indtægter til Skat, straffes hun for grov skatteunddragelse.

25. august 2012: Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock offentliggør afgørelsen i Kinnocks skattesag. Af den fremgår det, at Kinnock har deltaget i arbejdsmøder 1-2 gange (to møder på én dag) i 2009 og to gange i 2010, men Skat fastslår, at møderne og i øvrigt andet sporadisk arbejde - besvare mails og telefon - ikke er nok til at udløse skattepligt.

5. november 2012: Østre Landsret frikender Camilla Vest og hendes mand for skatteunddragelse. Det sker direkte med henvisning til frifindelsen af Kinnock. I dommen hedder det - under henvisning til Kinnock-sagen - at Vest's 'erhvervsopgaver i Danmark i sig selv ikke kan begrunde skattepligt til Danmark.' Det er første gang nogensinde, at dommere i en straffesag omgør en skatteafgørelse. At hun ikke har opgivet sine indtægter og anbragt dele af sine penge i skattelylande er uden betydning, når hun ikke er skattepligtig.

19. februar 2013: Landsskatteretten omstøder rettens egen beslutning fra december 2010 om at Camilla Vest var skattepligtig. Det sker under henvisning til Kinnock-afgørelsen og dommen fra Østre Landsret. De millioner, Vest blev pålagt at betale i skat, tilbagebetales. Det er første gang nogensinde, at Landsskatteretten omgør sin egen afgørelse.  [kan man stole på en sådan ankeinstans . Landskatteretten er jo ikke en domstol. Dette er rent til grin og spild af resourcer   et spild for galleriet   Østre Landsret, som er en domstol har jo allerede afgjort sagen - så hvorfor dette mimespil?]

 

et af anstødspunkterne er antallet af dage i Danmark:

"citat: Disse dommere bemærker i øvrigt, at uanset om det lægges til grund, at T1 i 2002 opholdt sig i Danmark i 192 dage som anført i Landsskatterettens kendelse og opgjort efter SKATs praksis herom, kan det ikke lægges til grund, at T1 havde forsæt til skatteunddragelse. Disse dommere har herved lagt vægt på, at SKATs opgørelsesmetode til beregning af opholdsdage i Danmark indbefatter brudte dage, og at metoden ikke fremgår af lovgivningen og på T1´s forklaring om, at hun nøje holdt regnskab med sine ophold i Danmark, og at hun efter sine sammentællinger ikke havde opholdt sig i Danmark mere end 180 dage, samt at T1´s vildfarelse vedrørende opgørelsesmetoden har været afgørende for hendes handlemåde."

Det er forfatterens opfattelse at Skats beregning af dage er i kalr strid ed almindelige menneskers opfattelse og i strid med de facto regler for diæt dage. Derved er der en klar modstrid og grundlag for fejl i Skats fortolkninger.

citat fra danske Skatteadvokater:

"Førstvar der sagen om den kendte fotomodel Camilla Vest Nielsenog hendes mand, der ved byretten i 2011 blev idømt ét år og nimåneders fængsel og en millionbøde for senere at blive frikendti landsretten. I medierne har skriverierne gået på, at ægteparretmed al sandsynlighed kun slap for fængselsstraf, fordi den nisider lange frifindelse af Helle Thorning-Schmidt mand, StephenKinnock, i mellemtiden var blevet offentliggjort, hvilket gjorde, atparrets advokat kunne bruge argumentationen fra de efterhåndenberømte ni sider. Under byretssagen ville SKAT Københavnikke udlevere afgørelsen fra Kinnock-sagen, og hvordan var sagenendt, hvis ikke Helle Thorning selv havde valgt at offentliggøreafgørelsen?"