2007 fraflytning til Spanien - Landsskatteretten

2007 -2013 Fraflytning til Spanien og dagældende regler

Klagen vedrører, om klagerens fulde skattepligt til Danmark er ophørt i forbindelse med fraflytning til Spanien, og om klageren er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark eller i Spanien, herunder om klageren pr. 28. november 2007 er omfattet af overgangsbestemmelsen i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

SKATs afgørelse

SKAT har for indkomstårene 2007, 2008 og 2009 anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i henhold til artikel 4 i den tidligere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien.

 

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten finder, at klagerens fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, ophørte den 27. november 2007 i forbindelse med udrejse til Spanien, og at klageren er omfattet af overgangsbestemmelsen i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

SKAT anmodes om at opgøre klagerens skattepligtige indkomst til Danmark i perioden fra 1. januar til 27. november 2007.

Skats vilde afgørelse

Klageren er for indkomstårene 2007, 2008 og 2009 fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i henhold til artikel 4 i den tidligere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien.

Klageren er fuldt skattepligtig i Danmark både før og efter den 28. november 2007.

Før den 27. november 2007, hvor klageren flyttede sin adresse til Spanien, var han fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bopæl i lejligheden [adresse1], [by1], og på grund af bopælsmulighed i ægtefællens sommerhus [adresse5], [by4], [by5], som kan anvendes som helårsbolig.

Fra og med 28. november 2007 er klageren fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bopælsmulighed i ægtefællens sommerhus [adresse5], [by4], [by5].

Sommerhuset [adresse5], [by4], [by5], er registreret som et sommerhus i BBR, men ifølge den offentlige ejendomsvurdering som et helårshus, idet der er tale om et helårshus, som er beliggende i byzone. Huset kan anvendes som helårsbolig ved at skifte status eller efter planlovens § 41.

osv.......

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet, fuldt skattepligtige til Danmark.

Ved udrejsen til Spanien den 27. november 2007 fraflyttede klageren ejerlejligheden [adresse1], [by1], som ejes af klageren og hans ægtefælle i lige sameje, og som siden den 25. februar 2006 havde tjent som bolig for klageren og hans ægtefælle.

Ejerlejligheden [adresse1], [by1], blev ifølge lejekontrakt, der er underskrevet den 4. oktober 2007 af både udlejer og lejer, udlejet - dog ikke uopsigeligt fra udlejerens side - til ægteparrets søn for en 3-årig periode fra den 1. november 2007 til den 1. november 2010, men klageren blev boende i ejerlejligheden indtil den 27. november 2007, hvor han meldte flytning til Spanien.

Under disse omstændigheder finder retten, at klageren efter udrejsen til Spanien den 27. november 2007 fortsat har haft rådighed over en helårsbolig i Danmark på adressen [adresse1], [by1], og at han derfor som udgangspunkt har opretholdt bopæl i Danmark og derfor har været fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Retten finder imidlertid, at det må anses for godtgjort, at klageren i forbindelse med udrejsen til Spanien havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet, og at han derfor skatteretligt ikke har opretholdt bopæl i Danmark efter udrejsen den 27. november 2007.

 

Link til detaljerne