Dobbelt beskatning Spanien

Dobbelt beskatning - Spanien

08-07-2002

fra Skatteborgerne   Af Jørgen Larsen

Beskatning, fraflytning, dobbelt Ulovlig adfærd, loven
Københavns Kommune snyder.
Dette er en oplevelse fra et af vore medlemmer. 

Forhistorie:
Et mislykket eventyr på anpartsmarkedet resulterede i genindvunden skatteafskrivning, periode med arbejdsløshed, videre med efterløn, der ikke gav økonomisk mulighed for afvikling af den genindvundne afskrivning(følgende restskat). 

Derefter folkepension der heller ikke levnede plads til nedskrivning af gælden til Københavns skattevæsen. 
Skatteborgeren til Spanien grundet mangel på boliger til enlige fallerede mænd.
Fraflytning i 2000:
Dette medfører fuld skattepligt i Spanien i hele 2001, se note 1 fra vejledningen.
Da der er en regel i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Spanien og DK, der kræver 182 dages ophold i ES før Skattepligten til DK overføres til ES, fastholdt Udlandskontoret min skattepligt til DK i de 182 dage, og nægtede tilbagebetaling af opkrævet skat for 2001.

D.v.s. dobbeltbeskatning, idet jeg jo skal betale skat i ES i samme periode.
Slutopgørelsen for 2001, der ikke bliver sendt til sommeradresse i DK, men sendt til adressen i ES, blev så hentet ned fra www.toldskat.dk her i DK.

[Redaktørens kommentar: Det er helt almindeligt at T&S sender slutopgørelsen til en helt anden adresse end den adresse, der afleveres i Folkeregister eller i øvrigt besiddes fra korrespondance. Det generer jo skatteborgeren mest muligt, og dokumenter når aldrig frem]

Skønnet indtægt for 2001:
Den viste sig at være totalt ude af trit med min virkelighed, idet der var anvendt en skønnet indtægt for 2001 på Kr. 230.000, og det trods det, at mine indtægter udelukkende stammede fra tre måneders efterløn og otte måneders folkepension. Der var ikke fratrukket ligningsmæssige fradrag for børnebidrag og faglige kontingenter i opgørelsen.

En ny slutopgørelse var ikke bedre, idet der stadig ikke var de nævnte fradrag samt, at "man" stædigt fastholdt min skattepligt til DK uagtet et dokument fra udlandskontoret, der bekræftede den fulde skattepligt til Spanien i 2001, og hvor der også var anført, at den betalte skat af efterlønnen ville blive tilbagebetalt, når slutopgørelsen for 2001 var færdig.

Modregning i helt andre betalinger:
Samtidig bliver der pludselig foretaget et træk på min folkepension på 30 %. 
Et træk der kommer på ordre fra Inkassoafdelingen under Københavns skattevæsen, der mener, at jeg nu må have midler til at betale 30 % af på min restskat af min folkepension da jeg jo ikke mere betaler skat i DK.

Trods min budgetfremlægning over mine faste udgifter, der i parentes bemærket ikke levner mere at leve for end for end en bistandsmodtager eller asylansøger i DK, fastholder sagsbehandleren i Inkassoafdelingen, at der skal afdrages med de nævnte 30 %.

Samtidig erfarer jeg at de penge jeg har indbetalt pr. giro som børnebidrag er blevet overført til at afdrage på min restskat.
Så nu er Jeg bagud med børnebidrag for 14 måneder, og kan forvente rykkergebyrer à Kr. 500.
Jeg kan godt se fordelen for Københavns skattevæsen med denne transaktion, idet afdrag på restskatten er bedre end at skulle overføre mit børnebidrag til Statens kasse.
Jeg har ikke noget bevis for, at jeg har øremærket disse giroindbetalinger til børnebidrag, da jeg kun har slippen fra girokortet, hvor der ikke er anført andet end et gironummer og et beløb samt afsender.

[Redaktørens kommentar: Det er desværre helt almindelig praksis, at den lokale skatteopkræver anvender modregning på enhver måde og til fordel for det lokale før det statslige til trods for, at indbetaleren forventer en direkte modpostering. Derfor er det utrolig vigtigt for skatteborgerne, at sikre sig lovlig og entydig dækning, af de beløb skatteborgeren ønsker inddækket.]

Pt. afventer jeg den fjerde (4.) slutopgørelse fra Udlandskontoret, der ikke har reageret på min anmodning om en samtale med en kompetent person for at prøve at få en afklaring på min situation inden jeg skal hjem til Spanien.

Dette har næsten optaget al min tid, medens jeg har opholdt mig i DK, og er utroligt tidsspilde, ikke alene for mig men også for alle de i sagen involverede eksperter i skattevæsenet, der ar sat på arbejde med en så ubetydelig sag, der burde være ordnet for længe siden.

Er der andre skatteydere med lignende oplevelser. Skatteborgeren imødeser gerne reaktioner fra andre der måske har oplevet lignende, og har erfaret, hvordan inferiøre ansatte i "væsenet" har en betydelig magt. [Redaktøren kan bekræfte forløbet med lignende oplevelser ved ophold i Frankrig.
Til trods for dokumenter med korrekt adresse formår inkassoafdelingen i Ålborg at sende slutopgørelser til en hoteladresse! Ålborg foretog også udpantninger i skatteborgerens indeståender uden forvarsel, desuagtet der ikke forelå en behandlet ansættelse, at skattestyrelsesloven er overtrådt etc.

Kort sagt personer, der rejser ud af DK er jaget vildt. Ligeledes som ovenfor nævnt blev der trods et skattetilhørsforhold til Frankrig fremsendt skønnede ansættelser for de 2 følgende år med vilde beløb og fornyede trusler om at inddrive de uhjemlede og vilde beløb fra konti i DK.
Moralen er at ved fraflytning skal man ikke efterlade noget skattevæsenet kan røre overhovedet.]

Lovens bogstav.

Der er en række begrænsninger i muligheden for at flytte skattemæssig til et andet land. 
Selv om man i øvrigt opgiver sin bopæl og ikke får nogen 'velfærd' fra DK.

Note 1: . I TfS 2000, 168 LSR fraflyttede en skatteyder den 16. maj 1995. Han var fuldt skattepligtig til Danmark indtil dette tidspunkt, men var samtidig fuldt skattepligtig til Spanien for hele året. DBO'en omhandlede ikke denne situation, der derfor måtte løses ved gensidig forhandling. [før de nye regler]

Note 2 aftalen i uddrag:
Der er vedtaget en protokol af 17. marts 2000 om ændring af overenskomsten af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien. Protokollen trådte i kraft den 7. april 2000 og har virkning fra og med den 1. januar 2001.
Artikel 15: 183-dages-reglen anvendes i forhold til skatteåret.

Artikel 22: Private pensionsordninger uden for tjenesteforhold, som ikke er omfattet af art. 18, beskattes i bopælslandet.
Artikel 24: Dobbeltbeskatning ophæves som hovedregel ved exemption (ny metode). 
Dog ophæves dobbeltbeskatning af udbytte (artikel 10), renter (artikel 11) og royalties (artikel 12) ved creditmetoden. 
Det skal bemærkes, at der er tale om matching credit vedrørende disse indtægtsarter, når Spanien efter interne regler har begrænset sin skat heraf.Spanien har totalt afskaffet skat på renter, hvorfor matching-credit bestemmelsen ikke kan påberåbes af danskere med renteindtægter fra Spanien. 
Dobbeltbeskatning af formueskat af en i Spanien beliggende fast ejendom, der ikke er knyttet til et fast driftssted, løses ligeledes ved credit-metoden.Vederlag og pensioner til offentligt ansatte (artikel 19, stk. 1) skal i bopælsstaten ikke medregnes til den skattepligtige indkomst (fuld exemption). Hvad betyder exemption: Exemption med progressionsforbehold (ny metode) Den udenlandske indkomst medregnes i den skattepligtige indkomst, men der indrømmes et nedslag i de pålignede skatter svarende til den del af den samlede danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst uanset størrelsen af det beløb, der er betalt i udenlandsk skat af indkomsten.
Om beskatning af pensioner:
Artikel 18. Pensioner
Private pensioner beskattes som hovedregel i det land, hvor modtageren er hjemmehørende.
Artikel 18 omfatter dog kun private pensioner, der står i forbindelse med tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold, hvorimod andre pensionsordninger, som modtageren selv har oprettet, er omfattet af artikel 21 om anden indkomst. Anden indkomst beskattes også som hovedregel i bopælslandet.

Det kan dog forekomme, at en DBO under artiklen om private pensioner også medtager pension, der ikke har været et led i et ansættelsesforhold. 
I henhold til den nordiske DBO er beskatningsretten til private pensioner tillagt udbetalingslandet.
Bestemmelsen omfatter også pensioner, der står i forbindelse med tjenesteydelser, til en stat eller dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, når den pågældende myndighed driver erhvervsmæssig virksomhed, jf. art. 19, stk. 3 og kommentaren til art. 18, pkt. 1 og art. 19, pkt. 6.
Bestemmelsen omfatter de løbende udbetalinger og formentlig også sumudbetalinger, der træder i stedet for de løbende udbetalinger. 
For så vidt angår sociale pensioner, fx folkepension og ATP, er der i adskillige DBO'er taget udtrykkelig stilling til fordelingen af beskatningsretten, som typisk vil være tillagt udbetalingslandet, se TfS 2000, 848 LSR vedr. dansk Folkepension. Den dansk/tyske DBO tillægger i artikel 18, stk. 2 kildestaten beskatningsretten til sociale ydelser, hvortil bl.a. dansk folkepension efter gældende administrativ praksis henhører Hvornår ophører den fulde beskatning i Danmark. D.A.1.1.2.7 Personer, der tager ophold i udlandet Fuld skattepligt til Danmark ophører, når bopæl her i landet opgives, medmindre der foreligger fuld skattepligt efter andre bestemmelser i KSL § 1. Det er uden betydning, om der er en lav eller slet ingen indkomstbeskatning i det land, hvortil den pågældende skatteyder flytter efter opgivelsen af bopæl her i landet.Til brug for skattemyndighedernes bedømmelse af skattepligtsforholdene i forbindelse med fraflytning er der udarbejdet nogle blanketter, 04.029 (vedrørende bopælsforhold her i landet) og 02.013 (vedrørende attestation af bopæl i udlandet, engelsk udgave), 02.024 (tysk udgave), 02.025 (spansk udgave), 02.026 (fransk udgave). Blanketterne er tilgængelige på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside på internettet . 182 dages betingelsen:
D.C.2.3 Mindst 6 måneder
Lønindkomsten skal være erhvervet i forbindelse med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland i mindst 6 måneder. 
6 måneders perioden kan påbegyndes på et hvilket som helst tidspunkt inden for et indkomstår. 
Opholdets varighed skal kunne dokumenteres ved f.eks. arbejdskontrakt, folkeregisteroplysninger eller på anden efter ligningsmyndighedernes skøn betryggende måde. 
Ophold i flere lande, der kun afbrydes af nødvendigt arbejde, ferie, eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage i Danmark gælder som en samlet opholdsperiode. 
Også brudte døgn medregnes ved opgørelsen af de 6 måneder, jf. ØLD af 18. juni 1997 (TfS 1997,556). 
Landsskatteretten fandt at en udstationering, der varede 183 dage (fra den 23. mar. til den 21. sep.) ikke berettigede til lempelse, da udtrykket ophold i mindst 6 måneder skulle forstås som en månedsregel. 
Det var uden betydning, at udstationeringsperioden, der af arbejdsgiveren var planlagt til ca. 7 måneder, blev afkortet (TfS 1995,137 (LSR)).Opholdet uden for riget er ikke begrænset til arbejdsophold.
Således medtages fx ferieophold i udlandet også ved beregning af 6 måneders perioden, jf. LSR.1986.65 og Skat 1988.3.141 (TfS 1988,169). 
Ophører skattepligten efter KSL § 1 inden udløbet af 6 måneders perioden, finder reglerne tilsvarende anvendelse på lønindkomst erhvervet i den periode, hvor skattepligten bestod, såfremt betingelsen om ophold uden for riget i mindst 6 måneder er opfyldt, jf. LL § 33 A, stk. 1, 4. pkt., der har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes 1. jan. 1999 eller senere.
Der er herefter adgang til lempelse også i tilfælde, hvor en udstationeret lønmodtagers fulde skattepligt efter udrejsen til udlandet omfatter en kortere periode end 6 måneder, f. eks. hvis familien flytter med til udlandet inden 6 måneder. 
Der kan ikke indrømmes nedslag efter LL § 33 A, selv om udlandsopholdets afbrydelse eller definitive ophør skyldes lønmodtageren utilregnelige årsager, jf. LSR. 1981.95 (LL § 33 A blev ikke anset for anvendelig, selv om ophør af ansættelsesforholdet skyldtes arbejdsgiverens konkurs) og LSR. 1983.59 (arbejdsforholdet var ophørt på grund af uoverensstemmelse). 
Sømænd, som efter tjeneste om bord på et dansk skib registreret i DIS, og erhverver lønindkomst i udlandet, kan medregne ophold om bord på skibet ved opgørelsen afaf 6 måneders perioden.

fra Skatteborgerne

Beskatning 'fuld  skat' ved eje af beboeligt sommerhus i Danmark?  2017-02-18

2017-02-18_Sommerhus udlandsdanskere

Han er godt nok Skatteminister men kan man nu stole på det.?