Pensionist uden fro Danmark, med problemer, fradrag og skat

2019-09-02 57.000 modtager delvis folkepension i udlandet.

Flere og flere foretrækker, at nyde pensionstilværelsen i udlandet. De fleste dog i vore nabolande.

Tallet er en fodobling på 15 år.

2018 Pensionist uden for EU - meget ringe - diskriminerende

Sådan er det at være pensionist uden for EU

Det kan betyde ekstra leveår, når man har kol, hvis man lever et varmt sted. En kol-patient i svær grad, som jeg, har det vanskeligt i frost og ville næppe overleve en lungebetændelse. Nu bor jeg i Thailand, hvor der er den perfekte temperatur for min lungesygdom. Jeg kan dog godt føle mig skuffet over den behandling, jeg og andre danske pensionister udsættes for som udlandsdansker bosat uden for EU, fordi vi diskrimineres sammenlignet med pensionister fra andre europæiske lande.

Selv om jeg er begrænset skattepligtig, så betyder det kun, at jeg ikke er skattepligtig til Danmark af en eventuel udenlandsk indkomst, hvilket jeg ikke har. Kommuneskatten er erstattet af en særskat svarende til den gennemsnitlige kommuneskat. Derfor betaler jeg stort set den samme skat til Danmark nu, som jeg altid har gjort, men jeg har fået frataget alle rettigheder. I alle europæiske lande mister man retten til sygesikring, når man har bosat sig uden for EU. Men landene nedsætter tilsvarende skatten, som fx Sverige, hvor det lyder: »I skal naturligvis ikke betale til den sundhedssektor, I ikke må benytte.« Kun Danmark fastholder, at man fortsat skal deltage i finansieringen af sundhedssektoren. Omkring 30 pct. af den skat, alle danskere betaler, anvendes til at finansiere sundhedssektoren.

Pensionister bosat uden for EU er for gamle til at kunne tegne en sygeforsikring, derfor er eventuel hospitalsbehandling for egen regning. Det er et stort problem for mig og for andre danske pensionister, fordi vi i tilfælde af alvorlig sygdom og hospitalsbehandling ofte står i den situation, at vi mangler de penge, som Danmark opkræver til den sundhedssektor i Danmark, som vi ikke må benytte. Kun meget velhavende danskere kan få dyre hospitalsbehandlinger.

Kjeld Johnsen, Hua Hin, Thailand

Stor besparelse for danske pensionister i udlandet

Danmark beskatter en årlig ratepension på 200.000 Kr. cirka 30 gange så hårdt som Frankrig.
Efter skat er forskellen 75.000 i Frankrigs favør.
2000

Eksempel Skat af 200.000 Til forbrug Skat af 400.000 Til forbrug
Frankrig 2.753 197.427 18.654 381.346
Spanien 34.449 165.551 108.691 291.309
Italien 57.000 143.000 186.002 213.998
Danmark 78.142 121.858 186.002 213.998

Tabellen er opstillet af Mogens Rasmussen i Skat Udland august 2000.

For Italien er det baseret på den nylige fohandlede, men ikke vedtagne dobbeltbeskatningsaftale.
Skatten gælder for en nytilflyttet pensionist.

[Opdatering 23-09-2002.

KPMG forklarer at der stadig er betydelige fordele for de rigtigt rige i Spanien og Frankrig.
For en ratepension (privat) med 10 års udbetaling og kr. 600.000 årligt, skal der i Spanien betales Kr. 25.000 årligt.
Tilsvarende vil en livrente på årligt Kr. 500.000 i Frankrig udløse en skat på kr. 44.000 årligt.]

Skatteministeren fortsætter urimelig forskelsbehandling.

2000

De forbløffende nye er at Skatteministeren foreslår en fradragsmulighed for pensionister i udlandet men altså ikke for andre, der arbejder i udlandet og som er underlagt begrænset skattepligt og udgifter til børns uddannelse.

For pensionisterne er der håb om at foretage et skattefradrag for eks. af renter og underholdsudgifter.
Som sædvanlig er der dog mange begrænsninger på.

Mindst 75% af indtægten skal stamme fra Danmark, de skal samtidig være skattepligtige i DK.
Man vil dog begrænse omfanget for dem, der kan drage fordel heraf, til kun de lande med hvem Skatteministren har gennemtrumfet sine ensidige nye Dobbeltbeskatningsaftaler. Spanien og Frankrig, der har sagt nej, og Sverige der med Øresund nu indser det helt urimelige i forholdene, ja for disse gælder det ikke.

Tiltaget har klart den rigtige retning, men fremhæver også den store forskelsbehandling, der sker i dagens Danmark.

Man slipper dog ikke for den nye ejendomsværdiskat der rammer alle med 1% på værdien af ejendommen.
la Bourse d. 8-11-00. Skattebyrden lettes omsider for udlandspensionister. "Det er for sølle, at man ikke kompenserer lovene med tilbagevirkende kraft," siger Kim Benke.
Tidligere minister Ove Guldberg har bedt EU om at se på urimelighederne. Han mener, det er i strid med EF-traktaten, at der er en så voldsom forskelsbehandling.

Ole Stavad fik halvt nederlag på falderebet

AF IB FORCHHAMMER .dk .

Udlandspension

Den tidligere skatteminister, Ole Stavad (S) måtte på falderebet notere sig et betragteligt nederlag i bestræbelserne på at sikre statskassen hele skatteindtægten af de danske udlandspensionister. 

Det fremgår af den dobbeltbeskatningsaftale, som Stavad og hans embedsmænd i temmelig dyb stilhed har indgået med den portugisiske regering - en aftale, som i år skal forelægges Folketinget som lovforslag. Det er samtidig en aftale, som kan betyde, at andre lande, som Danmark har dobbeltbeskatningsaftaler med, vil kræve nyforhandling.
Aftalen betyder, at de danske udlandspensionister i Portugal skal beskattes af deres private danske ratepension i både Portugal og Danmark. Dog således, at den samlede skat ikke må overstige den skat, som pensionisterne skulle have betalt, såfremt de var blevet hjemme i Danmark. Og det danske skattevæsen kan kun komme ind i billedet, hvis der er tale om private pensioner, hvor der har været fradrag for indbetalingerne. 

Den nye aftale indebærer også, at Portugal så at sige får lov at tage først. I forslaget er udlandspensionisterne også omfattet af kildeskattelovens såkaldte grænsegængerregler, hvilket betyder, at de kan opgøre deres indkomst som om de stadig boede i Danmark og få fradrag for eksempelvis renteudgifter. 

Ole Stavad, der siden midten af 90'erne ensidigt har opsagt og genforhandlet en række dobbeltbeskatningsaftaler, har aldrig lagt skjul på at målet var, at udlandspensionisterne skulle enebeskattes i Danmark og helst uden mulighed for fradrag. 

Men resultatet har altså ikke stået helt mål med ambitionerne - således har både Spanien og Frankrig helt nægtet at indgå aftaler om at beskatningsretten skulle flyttes til Danmark. I andre aftaler er der lavet flere forskellige former for overgangsordninger, hovedsagelig til gavn for de udlandspensionister, som allerede var bosat i udlandet, da de nye aftaler blev indgået. 

Med den dansk-portugisiske aftale kan det næppe udelukkes, at andre lande, som har overdraget hele beskatningsretten til Danmark, nu vil kræve genforhandling for at sikre sig en bid af »skattekagen«. 

Den tidligere Venstre-udenrigsminister, Ove Guldberg, der som pensionist er bosat i Spanien, har bedt EU-kommissionen om at underkende de danske dobbeltbeskatningsaftaler, fordi de efter hans mening er i strid med EF-traktatens regler om fri bevægelighed. 

Ove Guldberg har peget på det helt absurde, at en given pension beskattes meget lavt i Frankrig og Spanien, mens den beskattes efter danske takster i stort alle andre EU-lande. 

Guldberg ønsker, at Kommissionen skal beslutte, at man som pensionist betaler skat der hvor man bor. 

Han finder det også dybt diskriminerende, at udlandspensionisterne ikke har stemmeret i Danmark, når de samtidig stadig skal betale skat til den danske statskasse.

 

Sommerhus i Danmark  fuld skattepligt?  se linket

 

Arv fra udlandet og skat.

23-09-2002

Af Jørgen Larsen

Arv & skat Ingen skat her
Arv bliver som regel beskattet hos hjemstedet for dødsboet.
Det betyder, at man for eksempel ikke skal betale skat af en arv fra udlandet. 

Arver man en ejendom, skal man derimod betale ejendomsværdiskat af den nye ejendom efter de ny regler fra 1999.
En formueskat, der er strid med aftalte dobbeltbeskatningsaftaler, hvor indtægt og udgift vedr. ejendom alene vedrører det land, hvori ejendommen er beliggende.

Formueskatten er genindført selektivt for disse ejendomme. Ejendomsværdiskat

Den nye skat afløste den tidligere lejeværdiskat i 1999. På denne måde lykkedes det Skatteminister at ramme både udenlandsdanskere og udlændinge, og herboende der investerer i ejendom i udlandet.
Der er naturligvis en række praktiske forhindringer i forbindelse hermed, da udlandet ikke anvender anseelig summer på et sort vurderingsapparat, det idelig opskriver ejendomsværdien, hvert år.

Men med sædvanlig praksis klarer T&S dette lille problem med skøn.

Der bliver altså opkrævet 1% af værdien hvert år.

Der er mulighed for modregning eller personfradrag.

Det gælder for så vidt også den nye afgift på pensionspenge PAL afgiften på 15%. Her er der dog mulighed for at søge refusion fra Danmark for at ophæve dobbeltbeskatningen.

2018 Diskriminering er normen i Damark.

Danmark opkræver skat af al udbetaling i Danmark uanset at modtageren er skattepligtig i andre lande og 'kun' får sociale ydelser i henhold til bopælslandet.

Særlig er Danmark helt manisk med at opkræve skat af pensioner i Danmark selv om modtageren bor i udlandet.

Også andre EU lande som Tyskland og Østrig opkræver skat af pensioner ved kilden.

Problemet er så at Danmark alligevel også vil have skat af denne indtægt. Det hedder dobbeltbeskatning. Skat er umættelig og stærkt diskriminerende.  Denne oplsyning stammer fra en østriger, der bor i Danmark.