2000 EU ophæver diskriminering: fradrag for pensionister

Udlands-pensionister får ret til skattefradrag.

Pensionister, der vil nyder sydens sol bliver ikke længere forskelsbehandlet.

Denne lovændring er en følge af den fejlagtige praksis T&S hidtil har praktiseret.
Det er ved EF-Domstolen fastslået i "Schumacher-sagen", at man ikke kan forskelsbehandle som hidtil.

Lovændringen indebærer, at pensionister i EU nu kan få fradragsmuligheder, som de ville have haft i Danmark, hvis 75 % af indkomsten stammer fra Danmark.

Dette har stor betydning eftersom T&S henregner opsparing til pension som en indtægt fra Danmark (dette til trods for at andre Europæere allerede inden pensioneringen har opnået pensionen som en personlig formue. De kan derfor uden videre medtage deres pension, hvor de vil).


Frankrig og Spanien har afvist T&S's ensidige forslag til ændringer. Som straf er disse lande ikke omfattet af ændringen.
De nye regler ventes først at gælde for 2001. Den skade, der er sket gøres som sædvanlig ikke godt igen.

Hovedkravet er altså at 75% stammer fra "danske" kilder.
Er det krav opfyldt, bliver der fradragsret for f.eks. renteudgifter og underholdsbidrag i pensionsindkomsten.

Desuden bliver det muligt at udnytte en ægtefælles udunyttede fradrag og bundbeløb ved beregningen.
Der gøres opmærksom på, at ændringen kan føre til en forhøjet beskatning i hjemlandet.
Men pyt, ingen har jo så høj beskatning som Danmark.

Det er også åbenbart urimeligt, at bopælslandet skal bære omkostningerne medens Danmark forsøger at skumme fløden.

Frankrig og Tyskland er i gang med at sænke skatterne.

19-07-2000

Stor besparelse for danske pensionister i udlandet

Danmark beskatter en årlig ratepension på 200.000 Kr. cirka 30 gange så hårdt som Frankrig.
Efter skat er forskellen 75.000 i Frankrigs favør.
2000

Eksempel Skat af 200.000 Til forbrug Skat af 400.000 Til forbrug
Frankrig 2.753 197.427 18.654 381.346
Spanien 34.449 165.551 108.691 291.309
Italien 57.000 143.000 186.002 213.998
Danmark 78.142 121.858 186.002 213.998

Tabellen er opstillet af Mogens Rasmussen i Skat Udland august 2000.

For Italien er det baseret på den nylige fohandlede, men ikke vedtagne dobbeltbeskatningsaftale.
Skatten gælder for en nytilflyttet pensionist.

[Opdatering 23-09-2002.

KPMG forklarer at der stadig er betydelige fordele for de rigtigt rige i Spanien og Frankrig.
For en ratepension (privat) med 10 års udbetaling og kr. 600.000 årligt, skal der i Spanien betales Kr. 25.000 årligt.
Tilsvarende vil en livrente på årligt Kr. 500.000 i Frankrig udløse en skat på kr. 44.000 årligt.]

Skatteministeren fortsætter urimelig forskelsbehandling.

2000

De forbløffende nye er at Skatteministeren foreslår en fradragsmulighed for pensionister i udlandet men altså ikke for andre, der arbejder i udlandet og som er underlagt begrænset skattepligt og udgifter til børns uddannelse.

For pensionisterne er der håb om at foretage et skattefradrag for eks. af renter og underholdsudgifter.
Som sædvanlig er der dog mange begrænsninger på.

Mindst 75% af indtægten skal stamme fra Danmark, de skal samtidig være skattepligtige i DK.
Man vil dog begrænse omfanget for dem, der kan drage fordel heraf, til kun de lande med hvem Skatteministren har gennemtrumfet sine ensidige nye Dobbeltbeskatningsaftaler. Spanien og Frankrig, der har sagt nej, og Sverige der med Øresund nu indser det helt urimelige i forholdene, ja for disse gælder det ikke.

Tiltaget har klart den rigtige retning, men fremhæver også den store forskelsbehandling, der sker i dagens Danmark.

Man slipper dog ikke for den nye ejendomsværdiskat der rammer alle med 1% på værdien af ejendommen.
la Bourse d. 8-11-00. Skattebyrden lettes omsider for udlandspensionister. "Det er for sølle, at man ikke kompenserer lovene med tilbagevirkende kraft," siger Kim Benke.
Tidligere minister Ove Guldberg har bedt EU om at se på urimelighederne. Han mener, det er i strid med EF-traktaten, at der er en så voldsom forskelsbehandling.

Ole Stavad fik halvt nederlag på falderebet

AF IB FORCHHAMMER .dk .

Udlandspension

Den tidligere skatteminister, Ole Stavad (S) måtte på falderebet notere sig et betragteligt nederlag i bestræbelserne på at sikre statskassen hele skatteindtægten af de danske udlandspensionister. 

Det fremgår af den dobbeltbeskatningsaftale, som Stavad og hans embedsmænd i temmelig dyb stilhed har indgået med den portugisiske regering - en aftale, som i år skal forelægges Folketinget som lovforslag. Det er samtidig en aftale, som kan betyde, at andre lande, som Danmark har dobbeltbeskatningsaftaler med, vil kræve nyforhandling.
Aftalen betyder, at de danske udlandspensionister i Portugal skal beskattes af deres private danske ratepension i både Portugal og Danmark. Dog således, at den samlede skat ikke må overstige den skat, som pensionisterne skulle have betalt, såfremt de var blevet hjemme i Danmark. Og det danske skattevæsen kan kun komme ind i billedet, hvis der er tale om private pensioner, hvor der har været fradrag for indbetalingerne. 

Den nye aftale indebærer også, at Portugal så at sige får lov at tage først. I forslaget er udlandspensionisterne også omfattet af kildeskattelovens såkaldte grænsegængerregler, hvilket betyder, at de kan opgøre deres indkomst som om de stadig boede i Danmark og få fradrag for eksempelvis renteudgifter. 

Ole Stavad, der siden midten af 90'erne ensidigt har opsagt og genforhandlet en række dobbeltbeskatningsaftaler, har aldrig lagt skjul på at målet var, at udlandspensionisterne skulle enebeskattes i Danmark og helst uden mulighed for fradrag. 

Men resultatet har altså ikke stået helt mål med ambitionerne - således har både Spanien og Frankrig helt nægtet at indgå aftaler om at beskatningsretten skulle flyttes til Danmark. I andre aftaler er der lavet flere forskellige former for overgangsordninger, hovedsagelig til gavn for de udlandspensionister, som allerede var bosat i udlandet, da de nye aftaler blev indgået. 

Med den dansk-portugisiske aftale kan det næppe udelukkes, at andre lande, som har overdraget hele beskatningsretten til Danmark, nu vil kræve genforhandling for at sikre sig en bid af »skattekagen«. 

Den tidligere Venstre-udenrigsminister, Ove Guldberg, der som pensionist er bosat i Spanien, har bedt EU-kommissionen om at underkende de danske dobbeltbeskatningsaftaler, fordi de efter hans mening er i strid med EF-traktatens regler om fri bevægelighed. 

Ove Guldberg har peget på det helt absurde, at en given pension beskattes meget lavt i Frankrig og Spanien, mens den beskattes efter danske takster i stort alle andre EU-lande. 

Guldberg ønsker, at Kommissionen skal beslutte, at man som pensionist betaler skat der hvor man bor. 

Han finder det også dybt diskriminerende, at udlandspensionisterne ikke har stemmeret i Danmark, når de samtidig stadig skal betale skat til den danske statskasse.

 

SKM2002.91.VLR  Dansker i Tyskland dømt til at betale skat til Danmark!
Myndighed
Vestre Landsret
Dato
22 Jan 2002
Sagsnummer
3. afdeling, B-2919-00
Dokumenttype
Dom
Overordnede emner
Skat
Emneord
Dobbeltbeskatning, Tyskland, folkepension, beskatningsret
Resume

Sagsøgeren, der siden 1989 havde haft bopæl i Tyskland, modtog folkepension fra Danmark og spørgsmålet var, om den i 1997 og indtil domsforhandlingstidspunktet udbetalte folkepension skulle beskattes i Danmark eller i Tyskland.

Landsretten udtalte, at folkepension er en social pension, der er omfattet af den begrænsede skattepligt til Danmark, og at artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland efter sin ordlyd og efter bemærkningerne til lovforslaget vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsten vedrører private pensioner og ikke sociale pensioner. Landsretten udtalte videre, at sociale pensioner, som udbetales af Danmark til en person, som er bosat i Tyskland, ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, stk. 2, skal beskattes i Danmark, og at sagsøgeren derfor skulle beskattes i Danmark af den udbetalte folkepension.

Reference

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra b
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra c
Kildeskattebekendtgørelsen § 20 (bek. nr. 768 af 19. september 1995)
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland art. 18, stk. 2
Ligningsvejledningen 2001 D.A.2.2D.E.Tyskland