Dobbeltbeskatning- bopæl i udlandet

Se mere under Nyheder ' Skattepligt til Danmark'?

T&S kan altid forhøje skatten? Vi må selv afholde alle omkostninger ved et udlandsophold.
Skatteyderen får ikke ydelser fra den danske stat, når man tager på ferie. Skal vi nu melde adresseædnring for en ferierejse?
Kommunen tilmelder/ afmelder borgerne vilkårligt fra Folkeregisteret? Modsat argumentation for "datter" i England

2020-DK og D.  Afgørelse

Spørger er bosiddende i Tyskland og opholder sig her i størstedelen af året. Spørgers ophold i Danmark består af ferier og fridage i selskab med venner/familie. Derudover skal spørger 2 gange om året til eksamener I Danmark, som en del af spørgers deltidsstudie. Deltidsstudiet gennemføres i øvrigt som et fjernstudie fra Tyskland. Spørgers samlede ophold i Danmark strækker sig over 8-10 uger.

Som udgangspunkt indtræder ubegrænset dansk skattepligt for en person, der har en bopæl til rådighed i landet eller tager ophold i Danmark i mere end 6 måneder, jf. kildeskattelovens §1, nr. 1 og 2. Spørgers kæreste påtænker at købe en lejlighed i Danmark uden bopælspligt. Det er vores opfattelse, at denne lejlighed vil kunne statuere bopæl, jf. nyere praksis på området, eftersom den er egnet til at udgøre en fast bopæl. Selvom det er kæresten, der køber lejlighed, vil spørger som følge af parrets mangeårige forhold reelt have rådighed over lejligheden, hvorfor det efter vores opfattelse ikke vil påvirke afgørelsen, at spørger formelt set ikke erhverver lejligheden. [her drives sambeskatning efter skøn]

2019 sportsudøver slipper dog?

Spørger er professionel sportsudøver i Tyskland og spiller desuden på det danske landshold. Spørger ønsker, at købe en lejlighed i Danmark og spørger i den forbindelse om spørgers fulde skattepligt vil indtræde, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Skatterådet kunne bekræfte, at den fulde skattepligt ikke vil indtræde, hvis spørger køber en lejlighed i Danmark og udelukkende opholder sig i Danmark i forbindelse med ferie og landsholdssamlinger på dansk grund. Spørgers aktiviteter i forbindelse med landsholdet vurderes at være indenfor rammerne for enkeltstående arbejde.  [er De forvirret, så følg med i næste uges mærkelige afgørelse - det er bare subjektivt]

Skattepligt til Danmark pludselig begrænset pga. ferie?.

  • - personfradrag
  • - ophold i USA

Landsskatteretten af 9/11 2000, 2-4-1221-213

 

Lov Reference: KSL § 1, stk. 1

En skatteborger var i forbindelse med ophold i USA fraflyttet sin hidtidige bolig, og midlertidigt flyttet til forældrenes adresse, som efter afrejsen til USA fortsat var en boligmulighed for klager, ligesom han efter hjemkomsten boede på adressen hos forældrene. 
Den fulde skattepligt blev anset for opretholdt. 
A's klage til Landsskatteretten skyldes, at hans fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er anset for ophørt ved fraflytning den 15. april 1998, hvorfor der ikke er opnået personfradrag for perioden fra den 15. april til den 31. december 1998. 
Det fremgår af sagen, at den lejlighed klageren boede i blev opsagt pr. 15. april 1998.
Herefter rejste klageren til USA, med indrejse den 27. april 1998, hvor han opholdt sig indtil medio 1999. 
Klageren har ifølge folkeregistret været tilmeldt følgende adresser:
  • 01.04.1995 - 15.04.1998 X
  • 15.04.1998 - 11.07.1999 USA
  • 11.07.1999 - 13.10.1999 Y
  • Fra 13.10.1999 Z

Skatteankenævnet har anset klagerens skattepligt for ophørt den 15. april 1998, hvorfor der ikke er opnået personfradrag for perioden fra den 15. april til den 31. december 1998. 

Som begrundelse har nævnet henvist til folkeregisteroplysningerne, samt bl.a. anført, at klageren ikke har haft fast bopæl eller en dispositionsret over en bolig i Danmark i perioden fra den 15. april 1998 til den 11. juli 1999, og at han dermed ikke opfylder kildeskattelovens § 1, stk. 1, om fuld skattepligt, personskattelovens § 10 om fuldt personfradrag, samt betingelserne i LV 1998, afsnit D.A. 1.1.2.1, om rådighed over helårsbolig. 

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at skattepligten ikke er ophørt. Som begrundelse har repræsentanten bl.a. anført, at klageren ikke har opgivet sin bopæl ved sin afrejse på ferie. Han har bevaret disposition over bolig hos sine forældre på adressen Y. Dette kan dokumenteres ved kontoudtog fra banken af 21. oktober 1998 og 24. marts 1999, samt kopi af medlemskartotek for et forbund. Begge er adresseret til c/o Y. 

Endvidere har repræsentanten bl.a. anført, at adresseændringen den 15. april 1998 i folkeregistret erforetaget uopfordret af kommunen. Klageren rejste på ferie i USA den 26. april 1998 sammen med sin kæreste.
Han var ikke bekendt med, at der skulle meddeles adresseændring til folkeregistret.
Inden afrejsen var klageren flyttet til sine forældres adresse, som også var hans adresse, da han vendte tilbage fra USA.
Klageren boede i kælderetagen i forældrenes hus, hvor der er en selvstændig lejlighed med værelse, køkken, bad og gildesal. Hans møbler m.v. blev også opbevaret der under ferien i USA. Endvidere har klageren ikke haft til hensigt at fraflytte Danmark.

Det var inden afrejsen afklaret, at han ikke kunne få arbejdstilladelse i USA, hvorfor klageren alene havde til hensigt at holde ferie derovre. Dette sandsynliggøres også ved, at klageren havde sin bil, sine møbler m.v. i Danmark, samt at han fortsat havde bank, forsikringer, a-kassemedlemsskab, m.v. i Danmark.

Landsskatteretten udtalte:

Retten lægger ved sin afgørelse til grund, at klageren efter fraflytning midlertidigt flyttede til og opholdt sig på forældrenes adresse Y samt at klageren efter afrejsen til USA fortsat har haft boligmulighed på denne adresse.

Retten finder herefter, og under hensyn til, at klageren ifølge det oplyste har haft til hensigt igen at tage ophold i Danmark efter udlandsopholdets afslutning, samt at klageren rent faktisk har taget ophold i Danmark medio 1999, at klageren ikke kan anses at have opgivet sin bopæl i Danmark i skattemæssig henseende.

Under disse omstændigheder, og under hensyn til varigheden og omfanget af klagerens ophold i udlandet, som må anses for at være af midlertidig art, samt under hensyn til at klageren ikke har etableret fast bopæl i udlandet, eller haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet, finder retten i det af skatteankenævnet anførte ikke grundlag for at anse klagerens fulde skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for ophørt.

Retten finder herefter, at klageren i det omhandlede indkomstår må anses for berettiget til fuldt personfradrag.

Den påklagede ansættelse for indkomståret 1998 ændres derfor i overensstemmelse hermed.

NOTE 2014:

Bopælen opgøres således helt subjektivt. At man kan have brug for en post opsamlingsadresse er vel fornuftigt  - men set i skatteperspektiv ikke tilrådeligt, da det pludselig betragtes som 'bolig til rådighed'. Dette er dog  i strid med nyere praksis hosSkat, der nemlig udbeder sig bekræftelser hos ejeren af boligen - altså om det er rigtigt at vedkommende er flyttet ind?

2014 ny prakis Tilflytning og konsekvens ?

Oktober 2014  SKM2014.750.SR

Fraflytning er ikke ændret. Har man en bolig i Danmark bliver man stadig dobbeltbeskattet.

2015 november Dobbeltbeskatning, double tax  SKM2015.750.LSR

En skatteyder, der af arbejdsmæssige årsager opholdt sig i udlandet i ca. et år, ansås fortsat for fuldt skattepligtig til Danmark. Han havde tidligere i en længere periode ligeledes arbejdet i udlandet, men havde under det seneste udlandsophold opretholdt sin bolig her i landet, hvor hustruen også boede. Det seneste arbejdsophold måtte anses at være af midlertidig karakter.(På hvilket grundlag afgøres dette - dette er en ren subjektiv bemærkning)

2003 Fisker i Tyskland  se mere

2018 diskriminering af udenlandsdanskere igen igen.  Dagpenge

Udenlandsdanskere som andenrangsborgere?

Når flexicurity nyder opbakning på linje med hygge og Dannebrog, er det fordi den virker for alle parter i det danske samfund. Trods den entydige succeshistorie filer danske politikere igen og igen på sikkerhedselementet i modellen - dagpengene. Nu er det så dagpengene for udlandsdanskere, som må stå for skud. Allerede efter et år uden for Europa vil det for store grupper ikke være muligt at modtage dagpenge i syv år - hvis forslaget bliver vedtaget.

Det vil være klar forringelse for de danske lønmodtagere, der rejser ud og får international erfaring. 20.350 a-kassemedlemmer ventes ifølge regeringens egne tal at stemple ud af a-kassesystemet på den konto. Det forstår man godt, når deres vilje til at dygtiggøre sig og gøre en forskel i udlandet, kvitteres på den vis.

Det er uheldigt, at det er dagpengene, der igen og igen skal holde for, når næsten alle er enige om, at vi kan takke flexicurity for en god del af de danske virksomheders konkurrencedygtighed. De kan hurtigt tilpasse sig skiftende behov i medarbejdergruppen og kan justere op og ned i arbejdsstyrken. Og lønmodtagerne har kunnet sikre sig en høj grad af social tryghed ved ledighed.