2002 Hobby virksomhed - subjektiv opfattelse

Hobby virksomhed

Enkeltmandsforetagender og virksomhed som drives ved siden af lønindkomst er generelt jaget vildt.


Foretagsomhed påskønnes ikke af T&S. 
Uanset hvad Erhvervsministeriet måtte finde på, bliver det oftest torpederet i T&S. 


Det er ikke tilstrækkeligt at følge lovgivningens mange øvrige krav om bogføring, registrering, erhversmæssig adskilt drift, etc. 
T&S ulejliger sig ikke med nogen bevisførelse, hvis aktiviteten giver underskud, er det en hobbyvirksomhed.

Selv om det er tale om nye initiativer med støtte fraErhversstyrelsen, er der heller ikke heri nogen støtte for T&S's opfattelse. 
Der er tale om ren subjektiv lovgivning med omvendt bevisbyrde, dvs. skatteyderen har hele bevisbyrden. 
Sagen kompliceres naturligvis af at enkelte regnskabsår kan give underskud, opdeling i regnskabsår er en ren fiskal og arbitrær opdeling uden relation til virkelighedens driftbetingelser. 
T&S lægger stor vægt på at indkræve skat længe før end man ved med sikkerhed, at et egentlig driftoverskud er konstateret.

Det er indført helt generelt i nyere tids skattelovgivning med lagerbeskatning. Lagerbeskatning og PAL-skat er skat af et beregnet (på status) overskud for året - ikke et konstateret.


1. Webmasteren fik sammen med tre andre partnere dømt en erhversmæssig aktivitet som hobbyvirksomhed. 1965. 
På det tidspunkt var der ikke noget SU som i dag, men som studerende kan man godt glemme at drive virksomhed ved siden af. 

1b. En studerende ved Holbæk
måtte lide samme tort for 1996 og 1997. Studerende er altid jaget vildt, de har ikke samme rettigheder som alm. Lønmodtagere på fuld tid.  (SU er ikke lønindtægt)

 

2. OptiMal i Ålborg.

I 1991 vurderede Ålborg kommune en aktivitet, der havde givet selvstændigt overskud tidligere, og som gav underskud i 1991 som hobbyvirksomhed
Virksomheden havde tilmed fået lidt støtte for nyhedsværdi i Erhvervsstyrelsen. 
Efter megen tovtrækkeri og appel til skatte-ministeren blev sagen genoptaget og ændret, underskudet blev godkendt. (Der var jo i øvrigt igen overskud i året efter)

 

T&S havde da heller ikke noget imod at indkassere skatten for overskuddet året efter. 
Skatteyderen blev senere tvunget til at søge arbejde i udlandet og afmeldte virksomheden. ( ellers var han sikkert blevet pålagt fuld skattepligt)

Der var undervejs givet 1,5 mio. i offentlige midler til at udvikle undervisning og programmel i konkurrerende undervisningsinstitutioner, som således konkurrede direkte med den private aktivitet, der var startet længe før.

Retssikkerheden belyst som følge af ovennævnte forløb. 
Selvom den tidligere forhøjelse og indkassering af påstået skyldig skat i 1993 kom der ved ændringen ingen udbetaling af det for meget opkrævede beløb.


I 2002 er der fortsat ikke sket nogen udbetaling.

Ved anlæggelse af sag mod Told & Skat med påstand om, at T&S ifølge loven ikke må tilbageholde beløb uden lovhjemmel har T&S Region Høje-Tåstrup endvidere den formening, at sådant søgsmål slet ikke er dækket af bestemmelserne om omkostningsdækning ved anvendelse faglig bistand ved domstolene.

Uhyrlighederne kender ingen grænser.

Der har været inddraget Ålborg Kommune, 4 Told & Skatteregioner, Skattestyrelsen, Skatteministerne Koch og Stavad, Ligningsrådet afviste bare helt (Ole Bjørn).

Ombudsmanden afviser ligeledes sagen både vedrørende ulovlighederne og vedrørende refusion af sagsomkostninger.

2017 Skat får afslag på beslaglægglese baseret på formodning.

Skat måtte ikke beslaglægge Claus Ødegaards bil i juli sidste år med begrundelsen om, at man troede, at manden i fremtiden ville komme til at opholde sig meget mere i Danmark end i Sverige.

Det har Østre Landsret besluttet onsdag. I en kendelse beslutter retten at ophæve beslaglæggelsen af den 40-årige mands kanariegule Audi.

Retten i Roskilde gav ellers Skat medhold i sagen 1. november.

Claus Ødegaard bor i Sverige, men arbejder i Køge. Ifølge Ekstra Bladet investerede han i bilen i marts sidste år, men i juli beslaglagde Skat bilen.

Begrundelsen lød, at man tror, at den 40-årige mand i fremtiden kommer til at opholde sig meget mere i Danmark end i Sverige.

Bilen, som Claus Ødegaard har købt i Tyskland, må han kun eje, hvis han sover hjemme i Sverige mindst 180 dage om året, og det har en anonym person tippet Skat om, at han ikke gør.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kommenterede 10. januar sagen på Facebook:

- Nogle gange læser man noget i aviserne, som lyder en kende mærkeligt. Og som derfor skal undersøges, skriver han og tilføjer:

- Som minister har jeg ikke lov til at gå ind i konkrete skattesager. Men jeg kan til gengæld få undersøgt, om reglerne er, som de bør være på det her område.

2019 Gældstyrelsen fortsætter fejlene med EFI.

EFI er endnu værre end KOBRA

Læs mere under tilbageholdelse.

Skattechefernes magtfordrejning.

T&S taber mange sager

Rets-usikkerheden.
Skat for dummies. Lær selv om skat.

Udgifter til sagkyndig bistand bliver ikke godtgjort selv om T&S begår fejl!
Dette er klart i strid med Retsplejelovens §312

Ingen krav til skattevæsenet. Dovenskab hos Skat belønnes.

Husk Folkeregisteret styres af Skat, så dette er helt utroligt og urimeligt

Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2013 meddelt en skatteyder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. august 2013 i en fogedsag.

Da skatteyderen vendte hjem til Danmark efter et flerårigt ophold i USA, anmodede SKAT fogedretten om at foretage udlæg hos skatteyderen for en gammel skattegæld. Skatteyderens adresse i USA havde ikke været registreret i folkeregistret, og SKAT havde ikke gjorde gjort andre bestræbelser på at finde skatteyderens adresse, mens han opholdt sig i USA.

Skatteyderen gjorde i fogedsagen gældende, at SKATs krav mod ham var forældet. SKAT gjorde hertil gældende, at forældelsesfristen var suspenderet i medfør af forældelseslovens § 14, hvorefter forældelse tidligst indtræder 1 år efter, at fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til skyldnerens adresse.

Fogedretten fandt, at SKAT skal foretage rimelige skridt til at få oplyst skyldnerens adresse, men at dette ikke omfatter henvendelser til ambassader eller udenlandske myndigheder.

Fogedretten fandt herefter, at forældelsesfristen var suspenderet i medfør af forældelseslovens § 14. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse bl.a. med henvisning til, at der ikke forelå sådanne oplysninger i sagen, at SKAT havde været forpligtet til at foretage yderligere undersøgelser. Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0479.

KOBRA, Skat og overvågning.

KOBRA (hed det før EFI) er Told & Skat's register over skatteyderens gæld til Etaten. Det er dog ikke helt rigtigt. 
I KOBRA indskrives alt det, Etaten påstår skatteyderen skylder, (altså forfalden skat, såsom B-skatteopkrævninger og skyldige beløb, der optræder ved årsopgørelsen). 
Dog tilskrives ikke tilgodehavender.
Al rentetilskrivning sker på basis af KOBRA. 
Hvert år bruges saldoen til denne opgørelse og rentebeløbet tilskrives på årsopgørelsen. 
Da skatteyderen i almindelighed ikke kender dette register og ej heller får nogen udskrift deraf, er det naturligvis ikke "betryggende" forretssikkerheden.

Skatteyderen kan sikre sig ved at:

  • at afregne hver årsopgørelse ved direkte indbetaling, lad være med at lade det akkumulere til 2 år efter,
  • indbetale frivilligt, dersom store beløb er på spil,
  • selvom T&S påstår man skal betale B-skat, skal man få det lavet om, når det er ubegrundet
  • hvis du ikke forstår renteberegningen, skal du bede om en opgørelse og henvisning til de beløb, der danner baggrund for resultatet.

    T&S har indført ny praksis så procenten kan variere for hvert år.
    Nu bliver det helt umuligt at følge med i beregningerne.
  • sikre dig, at årsopgørelsen er korrekt (note)

 

Note, årsopgørelsen.
Det sker ofte, at årsopgørelsen bliver ændret flere gange. Her er det vigtigt, at T&S medtager tidligere anførte beløb, dvs. beløb påført og skyldige ved de(n) foregående opgørelse. Kildeskattelovens §62A stk 3. 
Hvis T&S ikke gør dette, vil der komme problemer med renteberegning og forkert godtgørelse af tilgodehavende. 
Principielt bør man ikke indgå i en debat med T&S om KOBRA. Ingen advokat vil indrømme, at det er til at finde ud af. Principielt optræder det ikke i lovgivningen. 

Ej heller er der endnu en dom, hvor T&S via ekstern revision har ført bevis for rigtigheden af KOBRA. 
Det er årsopgørelsen, der er det retligt bindende dokument parterne imellem. 
Se også eksempel på tilbageholdelse. Eksempel på KOBRA med fejl og noter.

Se mere konkret om agen under linket her under RET.  Tyveri fra borgerens konto.

Opstillingen er simplificeret for læserens skyld, men svarer helt til den totale opstilling på 8 sider for 4 regnskabsår

KOBRA (før EFI opstår) Grundkonto Navn.

Dato:

IÅr:

Art:

Ratebeløb:

Indb./Ordre:

Saldo

Kommentar

3-6-93

1991

OPRIK

 

1.074

-1.074

GIRO

20-7-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

15.948

FORHØJELSE

20-8-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

32.970

FORHØJELSE

20-9-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

49.992

FORHØJELSE

4-11-93

 

INKASSO

 

28.674

21.776

NOTE 2

6-1-94

 

INKASSO

 

20.114

1.662

NOTE 2

20-1-94

1994

B-SKAT

(selvom jeg er fraflyttet)

458

 

2.120

NOTE 3

20-1-95

1993

RESTSKAT

(selvom jeg er fraflyttet)

19.353

 

21.473

NOTE 4

20-2-95

1993

RESTSKAT

(selvom jeg er fraflyttet)

19.353

 

40.826

NOTE 4

20-3-95

1993

RESTSKAT

(selvom jeg er fraflyttet)

19.353

 

60.179

NOTE 4

22-11-95

1991

INKASSO

 

4.776

55.403

NOTE 5

22-11-95

1992

INKASSO

 

8.322

47.081

NOTE 5

22-11-95

1993

INKASSO

 

47.454

-373

NOTE 5

26-1-96

 

TIL UDBETALING

 

11.904

-12.277

NOTE 6

26-1-96

 

TIL UDBETALING

 

 

37.945

-50.222

NOTE 6

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-69.575

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-88.928

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-108.281

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. INKASSO

 

-47.454

-60.827

NOTE 8

26-1-96

1993

ANN. INKASSO

 

-11.904

-48.923

NOTE 8

 

Giro:

Indbetalinger ved skattebillet bogføres. OK.

Forhøjelse

Sker uden behandling i Skatteankenævn

Note 2

Sker uden advarsel og uden Foged godkendelse

Note 3

B-skatter bogføres på forfaldstidspunkt. Pas på

Note 4

Påstået restskat i et år med skattepligt til Frankrig!

Note 5

Da forhøjelsen for 1991 endelig omstødes tilbageholdes pengene.

Note 6

Her udbetales ved check kr 49.849, beløbet svarer ikke til noget, og der er ingen forklaring

Note 7

Her annulleres fejlen for 1993. Men hvad med morarenter?

Noter 8

Her annulleres inkasso uden bilag. Tilgodehavendet kommer ikke til udbetaling.

Skattevæsenet beslaglægger på ren formodning.

19-01-2002 af Jørgen Larsen

 

Hvorfor du skal reagere inden for tidsfristen.

Du skal reagere inden for tidsfristen for at undgå beslaglægelse og udpantning.
Du kan evt. bede om begrundet længere frist til at svare og samle bevismateriale.

Når skattevæsenet er 3-4 år om at kræve ny ændringer, er det fuldkomment uden rimelighed at kræve svar på 8-14 dage. [Styrelsesloven siger nu minimum 14 dage].
Derfor foreslår Skatteborgeren en frist, der står i forhold til den tid Skattevæsenet selv anvender på sagen for at få lighed for loven.

Påstået hobby virksomhed

I den omtalte sag om påstået hobbyvirksomhed respekterede skattevæsenet ikke ankeforløbet som krævet af Styrelsesloven.
T&S tilsidesatte ankeopfordringen, omgjorde årsopgørelsen og udpantede Skatteborgerens midler direkte fra bankkonto. Dette skete uden opfordring til at indbetale det påståede krav, uanset at sagen var anket og uden at afvente evt. indsigelse fra borgeren.
Det skete alene på formodning ifølge Retsplejelovens §489.

Det skete uanset at skattevæsent kendte borgerens adresse, at borgeren omhyggeligt havde meldt flytning, at borgeren straks mister sygesikringen i Danmark. Der foreligger 17 brevvekslinger, hvoraf det fremgår at skattevæsenet kan brevveksle med borgeren.
Trods dette formår Skattevæsenet alligvel at anvende en forkert adresse i sit påkrav, således at det ikke blive besvaret, hvorefter der uden ophør foretages udpantning. Det sker også i strid med Fogedens opfattelse af sagen.

Interessant nok har Skatteborgeren nu fået oplyst at "Folkeregistret" sjovt nok sortere under skattechefen i de fleste kommuner gennem de sidste 20 år. Hvor "glemsom" må Skattevæsenet være?

Selv om man får ret, så må man selv betale.
Retsplejeloven.
Udgifter til sags førelse.
Man klager ikke uden straf
Danmarks værste skattefolk
Oversigt over Skat lovovertrædelser uden konsekvens.

Espergærde kommune samme urimelige behandling

I tsopsdnallyJ d 19-01-2002 beretter journalist Jacob Rubin om en tilsvarende sag han selv oplever.
Til trods for, at det er 8 måneder siden Rubin melder flytning til Danmark, har skattevæsenet sendt breve med trusler om bål og brand for at inddrive ca 9.000 kr.
Til sidst vil man sælge ejerens ejendom for at inddrive de 9.000 kroner. Alle rykkere er sendt til den tidligere adresse i Brasilien. 

Skatteborgeren måtte rejse 111.000 km for at finde svaret på gåden i Brasilien.

Forelagt de faktiske omstændigheder blev truslerne om tvangssalg afværget dagen før tvangssalget. Advokat udgifter blev frafaldet men ikke morarenter til trods for de åbenlyse fejl.

2016 Eksempel på beslaglæggelse  uden forudgående meddelelse   se mere

Som jeg selv har oplevet det, bruger Skat  ikke tid på at underrette om et krav, som i mit eksempel er uberettiget, men Skat sender bare sagen til incasso.

Kammeradvokaten siger, at når man ikke kan finde oplysningen i det centrale personregister, så behøver Skat ikke gøre mere.

[Det betyder jo, at alle, der i en periode har arbejde i udlandet, diskrimineres på det groveste]

I mit eget tilfælde var det centrale personregister ikke opdateret, da jeg jo var fraflyttet landet og havde ændret bopæl til endelig bopæl fra Hotel midlertidigt (Hotellet var registreret).

Skat havde imidlertid løbende haft kommunikation med mig, og dette kan dokumenteres med de mange breve, der fremsendes til korrekt adresse.

Alligevel hævder Skat at Skat ikke kender adressen - det er så meget løgn, at det ikke kan gradbøjes.

Derfor er  ovennævnte sag bare endnu et eksempel på Skat's bøllmetoder stærkt sekunderet af Kammeradvokaten.

Det betaler Kammeradvokaten bonus for se mere.

2016 Lignende sag om fejl i renteberegningen.

Skat kan ikke lave en korrekt renteberegning og fusker med tallene og bogføringen.

Se afgørelse i landsskatteretten LSR.

SKAT havde opkrævet for høje renter for indkomståret 2009. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til, at SKAT havde anvendt tilbagebetalingsbeløbet som en frivillig indbetaling efter kildeskattelovens § 59 i forskudsregistreringen for 2011, hvorfor Landsskatteretten pålagde SKAT at berigtige forholdet.