Diskriminering EU-domstolen og Schumacher sagen

Udlands-pensionister får ret til skattefradrag.

Pensionister, der vil nyder sydens sol bliver ikke længere forskelsbehandlet.

Denne lovændring er en følge af den fejlagtige praksis T&S hidtil har praktiseret.
Det er ved EF-Domstolen fastslået i "Schumacher-sagen", at man ikke kan forskelsbehandle som hidtil.

Lovændringen indebærer, at pensionister i EU nu kan få fradragsmuligheder, som de ville have haft i Danmark, hvis 75 % af indkomsten stammer fra Danmark.

Dette har stor betydning eftersom T&S henregner opsparing til pension som en indtægt fra Danmark (dette til trods for at andre Europæere allerede inden pensioneringen har opnået pensionen som en personlig formue. De kan derfor uden videre medtage deres pension, hvor de vil).


Frankrig og Spanien har afvist T&S's ensidige forslag til ændringer. Som straf er disse lande ikke omfattet af ændringen.
De nye regler ventes først at gælde for 2001. Den skade, der er sket gøres som sædvanlig ikke godt igen.

Hovedkravet er altså at 75% stammer fra "danske" kilder.


Er det krav opfyldt, bliver der fradragsret for f.eks. renteudgifter og underholdsbidrag i pensionsindkomsten.

Desuden bliver det muligt at udnytte en ægtefælles udunyttede fradrag og bundbeløb ved beregningen.
Der gøres opmærksom på, at ændringen kan føre til en forhøjet beskatning i hjemlandet.
Men pyt, ingen har jo så høj beskatning som Danmark.

Det er også åbenbart urimeligt, at bopælslandet skal bære omkostningerne medens Danmark forsøger at skumme fløden.

Frankrig og Tyskland er i gang med at sænke skatterne. Se gnilreb diT Tidende d. 19-7-00. Topskatten vil i 2005 blive reduceret til 42%, Tyskland.