EU stridig lovgivning - ansvarsløst - lovjask

Statslige gebyrstigninger står til at ramme fødevarebranchen.

Taksten for statslige dyrlægegodkendelser ved slagtning på mark tre-firdobles. EU-domme underkender imidlertid statens tolkning af EU-reglerne. En aktuel, dansk retssag om gebyrer trækkes i langdrag af staten.

Men statens praksis kan meget vel vise sig retsstridig, vurderer Danske Slagtermestre.

Adm. direktør, Torsten Buhl forklarer, at de allerede i 2016 vandt en sag ved EU-Domstolen mod Fødevareministeriet om opkrævning af statsligt opkrævet gebyr. Slagterierne fik nogle millioner kroner tilbage.

Ifølge branchefolk, som rammes af en stadig strammere gebyrskrue, så finansierer Fødevarestyrelsen praktisk taget alle sine aktiviteter med gebyrer, herunder kontrolgebyrer.  31-01-2021  link

- Det er i virkeligheden såre simpelt: EU-Domstolen fastslog i 2016, at kontrolgebyrer kun må finansiere selve kontrollen som direkte udgift. I 2019 uddybede EU-Domstolen dette i en lignende sag med, at kontrolgebyrerne kun må finansiere det, der står i bilag VI til EU's kontrolforordning som indirekte udgifter, nemlig »lokaler, redskaber, udstyr, efteruddannelse, rejser og andre udgifter i forbindelse hermed«, fastslår Torsten Buhl, direktør i brancheorganisationen Danske Slagtermestre.

EU har en plan vedrørende skatter i EU:

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/1737441/denmark/downloads/Globus%2006-2020.pdf

Der sættes fokus på mange ting og det er også afh af aftaler med OECD, så det har lange udsigter.  Imedens bryder DK mange regler og diskriminerer borgerne.

 • Nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende interne afregningspriser (transfer pricing). Ekspertgruppen skal udvikle pragmatiske, ikke-lovgivningsmæssige løsninger til konkrete problemer vedrørende praksisser for transfer pricing i EU
 • Ensartede regler for enkeltpersoners skattemæssige hjemsted for at undgå dobbeltbeskatning og ikkebeskatning. − Bedre kvalitet og anvendelse af skattedata.
 • Mekanismer til forebyggelse og bilæggelse af tvister vedrørende gennemførelsen af momsdirektivet. − Styrkelse af kontrollen af grænseoverskridende transaktioner ved at gå fra udveksling til deling af skatteoplysninger.
 • ...

Som et tidligt illustrativt eksempel kan henvises til bemærkningerne i lovforslag L 99 (2000-01)12 om indsigelser fra EU på grundlag af kodeksen over for de dagældende danske holdingregler, som var vedtaget kort forinden ved lov nr. 1026 af 23. december 1998 (med socialdemokraten Ole Stavad som skatteminister).13 Efter kritikken fra EU blev det i lovforslaget om ophævelse af holdingreglerne anført i bemærkningerne: "Danmark har erklæret sig uenig i denne vurdering, idet Danmark ikke er af den opfattelse, at helt generelle regler er i strid med kodeksens kriterier. Men Danmark støtter en hurtig gennemførelse af adfærdskodeksen. Desuden må det erkendes, at kodeksen er en politisk aftale, der også skal fortolkes ud fra dens intentioner."   2020-10-20

EU domstolen har givet Apple ret i sine antagelser.

 

Dermed er Merete Vestager og hendes Direktorat sat til vægs.
I sagen om store krav til efterbetaling af ca 100 mia kr. skat til Irland, pga den lave skattebetaling i dette land.

Adv med speciale i EU-ret  Michael Honoré: "Eu har ikke gjort sit forarbejde godt nok"

Skat er et nationalt anliggende og derfor undrer jeg mig stadig over at sagen er rejst.

Domstolen siger klart: " EU-kommisionen har ikke løftet bevisbyrden for, at den irske stats godkendelse af Apples  skatteplanlægning udgør ulovlig statstøtte."

Det er mærkeligt, at disse sager rejses. Det viser jo tydeligt, at verden er globaliseret med mange fordle, men at staerne fortsat tænker i nationale strukturer og dermed kommer til kort. Globale forhold kræver overensstemmelse mellem WTO, OECD og lignende organisationer, for at få sådanne ting til at fungere. Det nytter ikke at hvert enkelt land har sin egen tolkning.  Man bør også huske at de nationale love sikrer beskatning af alle ansatte i hvert land - den vigtigste kilde til  drift af samfundet. Problemet og udfordringne, at nogen mener at også formue og firmaer skal ekstra beskattes, til trods for a tmange har afskaffet formuebeskatningen direkte men ikke formue placeret i fast ejendom.

Det er det samme vi ser Skat i Danmark forsøger, at ændre på retsgrundlaget gennem retssager. Det er utroligt usikkert og krænkende for retssikkerheden.

Både den dasnke stat og EU har de bedste muligheder for at lovgive, så der kan komme klare regler, men dette forsømmes i den grad.

 • Apple won a major legal battle with the European Union when the bloc's second-highest court sided with the company over a €13 billion ($14.8 billion) tax bill that EU antitrust officials had said the company owed to Ireland. The case stems from a 2016 decision by the European Commission, the EU's executive branch, that mandated Ireland collect back taxes from Apple from the years 2013-14, which it deemed to be an illegal subsidy to a foreign company.

Apple dømt for at krænke et patent tilhørende QualCom.


EU-stridig lovgivning og afgørelser.

Om det er den almen vægelsindede EU tilslutning eller politikernes bevidste bedre vidende er ikke let at afgøre. Se Tynell's undersøgelser.

Bedre beskyttelse

Før chartret fik samme juridiske værdi som EU's traktater i 2009, havde menneskerettighedsdomstolen igennem mange år fulgt en fast praksis, hvorefter den tiltalte i en straffesag skulle dømmes efter gerningstidens strafferegler. Det tillagdes efter daværende praksis ingen betydning, hvis reglerne efterfølgende var gjort lempeligere på domstidspunktet.

Denne praksis ændredes imidlertid i en skelsættende sag fra 2009 (Scoppolasagen). Heri fastslog menneskerettighedsdomstolen med afsæt i chartret, at den tiltalte skal dømmes efter de strafferegler af gernings- og domstidens, der er de lempeligste, og at en tilsvarende ret kan udledes af konventionen. Det fastsloges til trods for dens tidligere praksis, og til trods for at ordlyden af konventionen ikke indeholdt klar bestemmelse herom.

Dansk undtagelse

I den danske straffelov findes en bestemmelse, der minder meget om chartrets. Som hovedregel sikrer den også den tiltaltes ret til at dømmes efter de lempeligste strafferegler af gernings- og domstidens. Den er blevet anvendt i flere sager. Det var bl.a. tilfældet i en sag vedrørende momsloven.

En person var således blevet tiltalt for overtrædelse af loven i forbindelse med salg af brugte campingvogne. Men på domstidspunktet var reglerne for beregning af moms ved handel med brugte varer imidlertid blevet ændret. Det skyldtes dels harmonisering af EU-medlemsstaternes momsregler. Dels at de tidligere regler ikke fandtes rimelige, idet de medførte konkurrenceforvridning og dobbeltbeskatning. Landsretten fastslog, at den tiltalte på den baggrund skulle dømmes efter domstidens lempeligere regler.

Men ifølge den danske straffelov gælder der en undtagelse, som gør, at den tiltalte alligevel ikke er sikret at blive dømt efter domstidens lempeligere regler. Undtagelsen sigter til situationer, hvor der er tale om »ydre, strafskylden uvedkommende forhold«. Altså hvor lempelsen er begrundet i noget andet end i et ønske om at ned- eller afkriminalisere. F.eks. en teknisk betonet justering.

Anvendelsesområdet for den danske undtagelse synes derfor, efter førende strafferetsjuristers mening, bredere end den undtagelse, der følger af chartret og konventionen, som udelukkende sigter på forbrydelser mod menneskeheden, hvor gerningstidens strengere regler altså fastholdes.

I den danske strafferetlige litteratur er der således rejst tvivl om, hvorvidt den danske undtagelse er forenelig med Danmarks forpligtelser ifølge chartret.

I bogen "Kommenteret Straffelov - Almindelig del" fra 2013 af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen fastslår de førende danske straffejuridiske forfattere, at straffeloven på dette punkt næppe kan opretholdes med den praksis, som gælder, efter at chartret har fået samme værdi som EU's traktater. Den danske undtagelse, hævder de, er for bred.

Lov trænger til eftersyn

Meget tyder på, at denne kritik er berettiget fra en EU-vinkel. Danmarks straffelov - og med sikkerhed også andre medlemsstaters lovgivning - kunne trænge til et eftersyn i lyset af den internationalt gældende retstilstand, efter at chartret har opnået samme juridiske værdi som EU's traktater.

se også:

Etableringsregler, firma er forkerte.

05-11-2002

 

Der stilles ulovlige krav til firma etablelring EU Domstolen har dømt Tyskland, Danmark står for tur

Det er ikke let at starte virksomhed i Danmark

Endnu en dom fra EF-domstolen fastslår, at danske regler for selskabsetablering strider mod EU-retten 

Danmark skal snart se at tage sig sammen. På den ene side skrives der meget om mindre bøvl, og at det skal være lettere at starte virksomhed. Men sandheden er, at der spildes masser af penge på simpel betalt rådgivning (TIC centrene 75 mio årligt), medens myndighederne gør livet surt for den der vil starte egen virksomhed. 

Først kræver T&S (vedr. moms) kr. 125.000 i sikkerhedsstillelse for at blive momsregistreret, det blev foreningen Skatteborgerne også afkrævet, det blev dog frafaldet, da vi påviste, at der ikke var dækning for kravet i loven. 

Nu kan vi så læse, at den også er gal i andre lande. Tyskland blev dømt på urent trav, altså er Danmark også gal på den. 

Sagen handlede om et hollandsk selskab, der opererede i Tyskland uden at være registreret i Tyskland. De tyske myndigheder ville ikke anerkende selskabet i Tyskland, men domstolen nåede frem til, at selskaber i EU, der er registreret i ét medlemsland, skal anerkendes i alle EU-medlemslande.


Den danske regel blev indført for at sikre et vist minimum af kapital i danske selskaber af hensyn til Told og Skat. Reglen står i opkrævningslovens 11a., og Søren Friis-Hansen opfordrer politikerne til at overveje en ophævelse af bestemmelsen.

En sagkyndig regner med, at ved en kommende sag mod den danske regering, vil der blive tale om en klar tabersag for regeringen. Dommen for vigtig og muligvis medvirkende til, at flere og flere danske virksomheder vil lade sig registrere i udlandet - f.eks. i form af britiske eller irske holdingselskaber, hvortil danske aktier bliver overdraget. Storbritannien og Irland har stort set ingen kapitalkrav i forbindelse med selskabs-etableringer.

Håndværksrådets EU-ekspert Peter Vesterdorf har ikke dyrket sagen i detaljer, men fortæller dog, at første gang, han stiftede bekendtskab med en lignende sag, var det hans umiddelbare opfattelse, at kapitalkravene stred mod EU-retten.

Leasede biler må ikke belægges med afgift.

11-10-2003

 

Leasede biler slipper for afgift EF-domstolen banker Belgien på plads
Ef-domstolen underkender Belgiens opkrævning af afgift for en belgier, der er grænsegænger med job i Luxembourg. Det er den Luxembourgske arbejdsgiver, der har stillet en leaset bil til rådighed for belgieren. Belgien kræver afgift , når belgieren kører hjem til bopælen. Den går ikke siger EF-domstolen- så må vi slutte, at så går den heller ikke i Dannark.

EF-domstolen har i øvrigt en anden sag i gang mod Dammark: Domstolen kræver ophævelse af den danske praksis med at pålægge en registreringsafgift, når en person rejser hjem til Danmark og medfører sin bil som flyttegods.

Sagen vedr. også den sag, hvor man beslaglagde en tysk statsborgeres bil i Danmark (1998) under påstand om at han boede her i strid med virkeligheden. Hvorfor en registreringsafgift er uberettiget.

Dansk beskatning af udenlandsk bil

I Danmark er registreringsreglerne sådan, at grænsegængere, der bor i Danmark, men arbejder i Tyskland eller Sverige skal af med en afgift, når arbejdsgiveren har leaset en bil til dem på udenlandske plader. 

De slipper for den danske skyskraberafgift på 180% før moms, men skal i stedet betale 3% i afgift og 1,5% i tillæg hvert kvartal, bilen bliver benyttet i Danmark - altså omkring 20% om året. 

Blandt andet er det en alvorlig hindring i Øresundsområdet.

Den 16-11-2000 er der ved Menneskerettigheds-domstolen indgået forlig.

Sagen vedrører retten til domstols prøvelse.


Danmark har forsøgt at knægte en dansk borgers rettigheder som beskrevt i Menneskerettighedskonventionen.

I Stassbourg blev der dog indgået forlig mellem klageren og Danmark.

Så langt må Danskere gå for at få deres rettigheder opfyldt.
Klageren, Flemming Petersen, eller rettere hans arvinger, da han selv døde under sagens behandling:

Herefter betaler Danmark familien Kr. 17.000 som led i en fredelig bilæggelse af en tvist om retten til at få domstolsprøvet grundlaget for bøde.

Sagen indbragtes for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i 1994, efter at Petersen i februar 1993 var blevet idømt 400 Kr. i bøde af dansk politi.
Da han ikke ville betale, gik sagen i fogedretten, hvor sagen behandledes af en dommerfuldmægtig.

Han fik ikke lov til at indbringe sagen for Østre Landsret. Petersen, der for domstolen i Strasbourg var repræsenteret af lektor, cand jur. Lars Adam Rehof, anførte, at hans rettigheder efter den europæiske menneskerettighedskonvention var krænket.

Dennes artikel 6 sikrer nemlig enhver ret til en retfærdig rettergang for en uafhængig domstol.

Myndighedernes muligheder for at foretage tvangsindgreb uden retskendelser er støt stigende. CEPOS har gennemført en ny opgørelse[2010], der viser, at der i dag ca. 234 love mv., der bemyndiger de offentlige myndigheder til at foretage tvangsingreb uden retskendelse, herunder i private hjem. I 2003 var der omkring 185 sådanne love og regler, mens tallet i 2009 var ca. 225.

Anke og Menneskerettighedsdomstolen

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettigheds-kommission

 • Hvis du mener, at det offentlige har krænket dine menneskerettigheder, har du måske mulighed for at klage til Den europæiske Menneskerettighedskommission i Strasbourg over den behandling, som du har fået af danske myndigheder.
 • Danmark har nemlig forpligtet sig til at overholde Den europæiske Menneskerettighedskonvention, der indeholder nogle rettigheder og friheder, som alle, der opholder sig i Danmark, har krav på.
 • Det koster ikke noget at klage til Kommissionen i Strasbourg, men der er visse betingelser, der skal være opfyldt.
 • Du kan kun klage til Kommissionen over forhold, der på en eller anden måde vedrører dig selv.
 • Du kan kun klage til Kommissionen over forhold, der er beskyttet af konventionen.
 • Danske myndigheder skal have krænket en eller flere af de bestemmelser, der findes i konventionen.
 • Din sag skal først være færdigbehandlet af de danske myndigheder, inden du klager til Kommissionen. Dette gælder ikke klager over for lang sagsbehandlingstid ved domstolene.
 • Når din sag er færdigbehandlet af de danske myndigheder, må der ikke gå mere end 6 måneder, inden du klager. Der gælder nemlig en frist på 6 måneder, som du skal overholde.
 • Det er nemt og enkelt at klage til Kommissionen: Du kan skrive direkte til Kommissionen på dansk. Når du skriver til Kommissionen, skal du beskrive din sag. Du skal også sende kopi sagens dokumenter.
 • Når Kommissionen har modtaget din klage, går den igang med at behandle sagen. Du kan risikere, at Kommissionen beder dig komme med yderligere oplysninger.
 • Du kan altid få oplysninger fra Kommissionen om din klagesag.
 • Kommissionen kan i visse tilfælde afvise en klage, når betingelserne for at klage ikke er opfyldt, eller hvis det er klart, at der ikke er sket nogen krænkelse.
 • Hvis Kommissionen ikke afviser din klage, vil den forsøge at forlige sagen mellem dig og den danske regering.
 • Hvis det ikke er muligt at opnå et forlig, afgiver Kommissionen en rapport. I rapporten tager Kommissionen stilling til, om dine menneskerettigheder er blevet krænket.

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning, hvor du kan få flere oplysninger om, hvordan man klager til Kommissionen. Vejledningen kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet, Lovafdelingen (tlf. 33 92 33 40), og den forsøger at besvare spørgsmål, som ofte stilles, når man ønsker at klage til Kommissionen. Du kan blandt andet få oplysninger om, hvilke klagesager Kommissionen kan behandle, hvem der kan klage, hvilke betingelser der skal være opfyldt, hvordan du rent praktisk klager, hvordan Kommissionen behandler sagen og meget mere.

Tortur og isolationsfængsling, ringe erstatning

EU og menneskerettighederne interview med Gorm Toftegård Nielsen 2017

»I et demokrati skal vi alle sammen som udgangspunkt være med til at fastsætte retsreglerne. Du og jeg vælger nogen, som vi har tillid til har nogle fornuftige synspunkter, og så vedtager de en lovgivning. Domstolens model er, at den sidder og fortolker og udvikler retten. Det svarer til, at vi laver en lovgivning, sender Folketinget hjem og siger, at domstolene kan fortolke den, så den følger med tiden,« fortsætter den afgående professor.

Han henviser til en sag om en »banal« parkeringsafgift, som til Gorm Toftegaard Nielsens store forundring nåede helt til Strasbourg og blev behandlet som en mulig menneskeretskrænkelse. Og så fremhæver han en dom fra 2006, hvor menneskerettighedsdomstolen forbød Danmark at have såkaldte eksklusivaftaler. Aftalerne var en del af flere overenskomster og betød, at man skulle være medlem af en særlig fagforening - eksempelvis 3F - hvis man ville være ansat et sted, hvor overenskomsten var gældende. Men det mente domstolen var i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 11 om retten til at være medlem af en forening, fordi man tolkede artiklen til også at omfatte retten til at stå uden for en forening.

Virksomhederne har 5 mia. til gode hos T&S.

08-06-2003

Af Jørgen Larsen

Staten scorer på indviklede regler Urimelige regler og stor dokumentation hindrer energi retur
Virksomhederne har over 5 mia Kr. til gode hos Told & Skat. 
Det drejer sig om de mange enrgiafgifter. Regelerne og administration af refusion er så indviklede, at mange på forhånd opgiver at søge om at få pengene retur.

Der regnes med, at der er tale om et beløb på 1 mia Kr. per år. De 5 mia udgør det beløb, der kan kræves tilbage indenfor forældelsesreglen. Det relle beløb er meget større.

Der er tale om et kalrt retskrav, - men myndighedernes tåbelige bureaukrati og indviklede regler hindrer en reel behandling.
Hvordan kan en retsstat arbejde under sådanne forhold? 

Stort set kan energiafgifter søges retur for momsregistrerede virksomheder.
Undtaget herfra er nogle liberale virksomheder.

Reglerne indeholder dog en række undtagelser, som er så vanskelige at forstå, at mange virksomheder simpelthen har opgivet at få afgifterne retur.

Det heder i Grundloven at ingen skat kan opkræves uden ved lov. Men på denne møåde gør man livet så surt for virksomhederne, at der reelt opkræves skatter, der ikke er dækning for i loven. Altså overtræder myndighederne Grundloven.

Hvordan kan vi tillade sådanne forhold i en retsstat?.

2010   Oliefagift er ulovlig men Skat har syltet refusion i over 10 år.

 

 

2019-03-15 EU-domstol siger Danmark taber sag om familiesammenføring.

Gælder for tyrkere. Da Tyrkiet har en associeringsaftale er Danmarks administration af loven ulovlig. Se artikkel i Kristeligt dagblad ds.

 

se linket

Brugen af RUT registeret for udenlandske arbejdsguvere.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret derimod, at offentliggørelse af oplysninger om leveringsstedet for tjenesteydelsen måtte anses for at gå videre, end hvad der var nødvendigt for at opfylde formålet med RUT-registret, og var i strid med TEUF artikel 56, stk. 1.

T blev herefter frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.