2019 Moms og nedrivning

EU-Domstolen tilsidesætter Skattestyrelsens momspraksis om "byggegrunde".

 

EU-Domstolen har i denne uge afsagt den længe ventede dom i tvisten mellem Skatteministeriet og KPC om moms ved handel med bebyggede grunde, hvor bygningen er bestemt til nedrivning. EU-Domstolen tilsidesætter med dommen Skattestyrelsens hidtidige praksis.

Skattestyrelsen har, siden handel med byggegrunde blev gjort momspligtig i 2011, haft den praksis, at overdragelse af en bebygget grund, hvor det ligger klart, at bygningen skal rives ned i forlængelse af overdragelsen, er momspligtig.

EU-Domstolen afviser imidlertid Skats argumentation og bemærker, at selvom salget af "et fuldt funktionsdygtigt pakhus som det, der er genstand for de i hovedsagen omhandlede salg, kunne kvalificeres som levering af en byggegrund og ikke levering af en gammel bygning med tilhørende jord, når henses alene til købsparternes hensigt, ville dette være i strid med principperne i direktiv 2006/112 og ville risikere at fratage momsfritagelsen i dette direktivs artikel 135, stk. 1, litra j), sit indhold". Domstolen fastslår desuden, at ministeriets fortolkning ville være i strid med sidstnævnte bestemmelse.

I stedet skal der ifølge EU-Domstolen ses på, om der foreligger objektive omstændigheder, som understøtter, at det er en byggegrund og ikke en bebygget grund, der overdrages. Relevante objektive omstændigheder kan ifølge EU-Domstolen bl.a. være, om sælgeren har udført nedrivnings- eller ombygningsarbejder; hvor langt disse arbejder er kommet; hvad ejendommen bruges til på overdragelsestidspunktet; og om sælgeren er forpligtet til at stå for nedrivningen.

Det ligger fast, at Skattestyrelsen som konsekvens af dommen må ændre sin hidtidige praksis, og det må forventes, at virksomheder, der har betalt moms i forbindelse med ejendomstransaktioner med grunde med bygninger bestemt til nedrivning, i mange situationer vil kunne få momsen tilbage fra Skattestyrelsen. Styrelsen har endnu ikke meldt ud, hvordan de fortolker dommen, men det må forventes, at styrelsen i et styresignal vil give mulighed for genoptagelse af gamle sager.

Selvom Skattestyrelsen endnu ikke har meldt ud, hvordan de fortolker dommen, bør virksomhederne allerede nu tage dommen i betragtning ved vurdering af igangværende og fremtidige projekter, der involverer handler med bebyggede grunde, hvor bygning efterfølgende skal rives helt eller delvist ned. Det bør bl.a. overvejes, hvordan momssituationen bør håndteres i kontrakterne, og om der bør indhentes et bindende svar fra Skattestyrelsen for at få afklaret den momsmæssige situation i den konkrete handel. Som bygherre og ejendomsudvikler skal man ved tilrettelæggelse af sine projekter være særligt opmærksom på de objektive omstændigheder, som skal tilrettelægges allerede ved aftaleindgåelsen. Dommen bør således give anledning til at overveje valg af entrepriseform samt den kontraktretlige fordeling af byggeriets faser og ydelser.

 

LINk til TVC