Momsfritagelse for pensionskasser og investeringsforeninger

Skat retter ind efter EU domstolen 2015 november

se mere

I overensstemmelse med EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, anerkender SKAT, at pensionskasser som de i hovedsagen omhandlede efter en konkret vurdering kan anses for at være en investeringsforening i momsmæssig forstand.

SKAT finder dog ikke, at dommen medfører en udvidelse af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger".  ???

SKAT anerkender derimod, at de ydelser, der opregnes i dommens præmis 35 er fritaget for moms som transaktioner vedrørende betalinger og overførsler henholdsvis biydelser til transaktioner vedrørende betalinger og overførsler, i det konkrete tilfælde.

Sammenfatning

EU-domstolen har den 13. marts 2014 afsagt dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S. Parterne i sagen for Østre Landsret har efterfølgende indgået retsforlig.

Sagen omhandlede:

  • om ATP PensionService A/S' kunder (danske arbejdsmarkedspensionskasser) udgør investeringsforeninger i momsmæssig forstand,

  • om de ydelser, som ATP PensionService A/S leverer til sine kunder, kan anses for "forvaltning af investeringsforeninger" i momsmæssig forstand,

  • om de ydelser, som ATP PensionService A/S leverer til sine kunder, kan anses for "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" i momsmæssig forstand.

EU-Domstolen udtalte, at en pensionskasse eller et andet pensionsinstitut efter en konkret vurdering kan anses for omfattet af begrebet "investeringsforening" i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g)`s forstand, hvis følgende kumulative betingelser er opfyldt:

1) Pensionskassen eller pensionsinstituttet finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt. Det vil sige at pensionskassen eller pensionsinstituttet skal have til formål, at foretage kollektiv investering.

2) De opsparede midler investeres ud fra princippet om risikospredning, og

3) Investeringsrisikoen skal bæres af pensionskunderne.

Dansk praksis ændres i overensstemmelse med EU-domstolens dom.

Betingelserne skal alle være opfyldte for, at en pensionskasse eller et andet pensionsinstitut kan anses for omfattet af begrebet "investeringsforening" i momssystemdirektivets forstand.