Moms parkering, fradrag

Moms, lokaleleje på nærliggende slot. Moms §37, 1

Vestre Landsret

Af Jørgen Larsen

Moms udgift på lokaler på nærliggende Slot Landsretten giver Palsgård medhold.
Lejeudgifter, gods og park, strengt erhvervsmæssigt
Resume Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøger, Palsgaard Industri, ved opgørelse af selskabets afgiftstilsvar i henhold til momsloven har ret til at fratrække momsen vedrørende selskabets udgifter til leje og indretning af nogle lokaler i Palsgaards Gods og til leje af parken omkring godset. 

De lejede lokaler anvendes blandt andet til bestyrelsesmøder, direktionsmøder og møder med kunder og leverandører. 

Landsretten fastslog, at det efter bevisførelsen fandtes godtgjort, at sagsøgeren alene anvendte Palsgaard Gods og parken omkring godset erhvervsmæssigt. Ved vurderingen af forholdet. mellem sagsøgerens virksomhed og lejemålet tillagde landsretten det afgørende betydning, at sagsøgers hovedkontor og produktionslokaler er beliggende i umiddelbar nærhed af godset og parken. 

Herudover lagde landsretten vægt på oplysningerne om sagsøgerens mange internationale forretningsforbindelser og fastslog, at sagsøgerens beslutning om at anvende Palsgaard Gods og parken omkring godset var strengt erhvervsmæssig begrundet. 

Landsretten fandt herefter, at der var en tilstrækkelig direkte og umiddelbar sammenhæng mellem sagsøgerens momspligtige virksomhed og sagsøgerens leje af godset og den omkringliggende park. 

Uanset det faktum, at det der foregår i godset og parken i vidt omfang har karakter af repræsentation, har sagsøgeren ret til fradrag for momsen, idet momsen alene vedrører selve lejeudgifterne til lokaler og arealer, hvor repræsentationen finder sted.
Landsskatteretten skal udtale
Efter momslovens § 37 kan momsregistrerede virksomheder fradrage momsen for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer. 

Efter momslovens 42, stk. 1. nr. 5, kan virksomheder dog ikke fradrage momsen af udgifter til indkøb m.v. som vedrører underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver. 

Efter 6. momsdirektiv artikel 17, stk. 6, skal Rådet senest 4 år efter direktivets ikrafttræden med enstemmighed på forslag af Kommissionen fastsætte de udgifter, der ikke giver ret til fradrag i merværdiafgiften. Herefter hedder det i denne bestemmelse: "Under alle omstændigheder giver udgifter, der ikke er af streng erhvervsmæssig karakter, som for eksempel udgifter til luksusforbrug, underholdning eller repræsentation ikke adgang til fradrag". 

Da der ikke af Rådet er fastsat yderligere regler for, hvilke udgifter der ikke kan fradrages i momsopgørelsen, finder Landsskatteretten, at momslovens kapitel 9 om virksomheders fradragsret for købsmoms må fortolkes i overensstemmelse med den citerede direktivbestemmelse. 

Landsskatteretten finder endvidere, at det må følge af såvel momslovens § 42 som 6. momsdirektiv artikel 17. stk. 6, at momsen af udgifter til leje af formuegoder, herunder fast ejendom som anvendes til formål , som nævnt i § 42, stk. 1, nr. 5 ikke kan fradrages i momsopgørelsen. 

Landsskatteretten finder, at selskabets leje af lokaler i det omhandlede gods, indretning heraf, indkøb af inventar hertil samt leje af det omhandlede parkanlæg i alt overvejende grad må anses at have repræsentative formål, eller formål, som ikke kan karakteriseres som af streng erhvervsmæssig karakter, hvilket må føre til, at der ikke er fradragsret for momsen af udgifterne hertil. Det forhold, at selskabet i meget begrænset omfang har benyttet de lejede lokaler til afholdelse af bestyrelses- og direktionsmøder, findes ikke at føre til, at der eventuelt skønsmæssigt - kan indrømmes fradrag for nogen del af udgifterne til leje af lokalerne. Der er herved lagt vægt på, at afholdelsen af bestyrelses- og direktionsmøder på godset alene må antages at skyldes virksomhedens faktiske råden over lokalerne på godset, hvorfor ej heller denne andel af lejeudgiften, kan karakteriseres som værende af streng erhvervsmæssig karakter. 

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

2017-04-25 Moms af parkering.

Udlejning af fast ejendom er som hovedregel er fritaget for moms. Det gælder dog ikke for udlejning afparkeringspladser.

Ved udlejning af parkeringspladser i for eksempel parkeringshuse og parkeringskældre skal der dermed opkræves og afregnes moms. Momspligten gælder, uanset om udlejningen omfatter en enkelt parkeringsplads eller hele garageanlægget. Ved udlejning af parkeringsarealer er det derfor ikke relevant at søge om tilladelse til frivillig momsregistrering af ejendommen. Momspligten omfatter hele den leje, som opkræves for brug af parkeringsarealer, herunder også almindelige parkerings- og kontrolafgifter. Til gengæld kan udlejer fradrage momsen af indkøb, der vedrører opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse, drift og administration af parkeringsarealerne efter de almindelige regler i momsloven.

Der er dog to undtagelser fra momspligten. Udlejning af parkeringspladser er momsfritaget, hvis brugsretten til parkeringspladserne indgår som et led i en momsfri udlejning af en anden ejendom. Udlejer man eksempelvis en beboelseslejlighed med tilhørende parkeringsplads, vil hele udlejningen således være momsfritaget. Derudover skal kommuner ikke betale moms af indtægter fra parkering på offentlig vej. Det skyldes, at kommuner handler som en offentlig myndighed, når de opkræver betaling og afgifter på offentlig vej.

Salg af parkeringsanlæg behandles på samme måde som salg af andre typer af ejendomme. Dermed skal der opkræves moms, hvis salget omfatter en ny bygning eller byggegrund.

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at en asfalteret parkeringsplads i momsmæssig henseende anses for en ny bygning. (?? hvordan det)

Reglerne om moms ved parkering har for nylig været behandlet i to nye byretsdomme.

Den ene sag var anlagt af et parkeringsselskab, som stod for udlejningen af et privat parkeringsanlæg. Spørgsmålet i sagen var, om de forhøjede parkeringsafgifter og kontrolafgifter, som selskabet opkrævede ved "ulovlig" parkering, skulle pålægges moms. Selskabet gjorde gældende, at kontrolafgifterne havde karakter af en bod for parkering i strid med forskrifterne og ikke udgjorde et aftalt vederlag for en momspligtig udlejning.

Moms på parkeringsbøder!

Byretten fandt imidlertid i overensstemmelse med hidtidig praksis, at der i momsmæssig henseende er tale om betaling for en parkeringsydelse, uanset om parkeringen sker uretmæssigt, og kontrolafgiften fastsættes som en høj standardtakst. Retten afviste desuden, at der var grundlag for at forelægge spørgsmålet om fortolkningen af momsreglerne for EU-Domstolen.

Den anden sag vedrørte en beboelsesbygning, som et ejendomsselskab havde opført på en grund ejet af Københavns Kommune. I overensstemmelse med en tinglyst overenskomst med kommunen havde ejendomsselskabet etableret en parkeringskælder på ejendommen. Selskabet havde solgt beboelseslejlighederne, men ejede fortsat parkeringskælderen, som var udlejet til ejerforeningen.

P-plads var momspligtig

Skat havde i et bindende svar fra 2015 udtalt, at udlejningen af parkeringspladserne var momspligtig. Ejerforeningen mente dog, at udlejningen af parkeringspladserne skulle anses for en momsfri biydelse til kommunens momsfri udlejning af grunden. Ejerforeningen gjorde i anden række gældende, at der slet ikke var tale om udlejning af parkeringspladser, da adgangen til at bruge parkeringspladserne fulgte af den tinglyste overenskomst. Heri fik ejerforeningen dog ikke medhold. Da parkeringskælderen tilhørte ejendomsselskabet, mens grunden tilhørte kommunen, kunne udlejningen af parkeringspladserne efter rettens opfattelse ikke udgøre en del af aftalen om udlejning af grunden. Det forhold, at kommunen havde sikret ordnede parkeringsforhold ved tinglysning af overenskomsten, kunne heller ikke medføre, at der ikke var tale om udlejning. Udlejningen af parkeringspladserne til ejerforeningen var derfor momspligtig efter de almindelige regler.