2018 Momspligt men ingen erstatning ved ekspropriation EU stridigt

2018 Momspligt ved ekspropriation

En ekspropriation af fast ejendom kan være momspligtig. Det er dog uklart, i hvilket omfang momspligten skal påvirke erstatningen til lodsejerne.

Lovene er uklare og undertrykker og diskriminerer borgere, der bliver berørt.

Dette er et klokkeklart eksempel på overgribende lovgivning, der ikke bliver konsekvent koordineret.

Dermed trædes retssikerheden helt i bund.

Overdragelse af fast ejendom ved ekspropriation kan medføre pligt til at betale moms for den, der får sin ejendom eksproprieret. Det er dog langtfra altid klart, om der skal betales moms, og hvilken betydning en eventuel momspligt skal have for udmåling af erstatningen til ejendommens ejer.

Salg af fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms. Der er dog momspligt ved salg af nye bygninger og byggegrunde. Selv om reglen herom har været gældende siden 2011, er der stadig flere spørgsmål, der er uafklarede eller omtvistede.

Det gælder ikke mindst, i forhold til hvilke ejendomme der skal anses for byggegrunde.

Mens "byggegrunde" i momsreglerne defineres som ubebyggede arealer, som kan bebygges, følger det således af Skats praksis, at også en ejendom med bygninger skal anses for en byggegrund, hvis ejendommen sælges med henblik på hel eller delvis nedrivning af bygningerne og opførelse af ny eller yderligere bebyggelse.

Dele af Skats praksis er tidligere blevet tilsidesat af Landsskatteretten og er nu ved at blive testet ved EU-Domstolen.

Indtil der foreligger en endelig dom i sagen, fastholder Skat sin hidtidige praksis om momspligt - også selv om Landsskatteretten lige så konsekvent tilsidesætter Skats afgørelser herom ved sin behandling af klagesager.

Momsreglerne gælder ikke kun ved frivillige salg, men også hvor en ejendomsejer tvinges til at afstå sin ejendom gennem en ekspropriation.

På grund af den anførte praksis vil Skat typisk anse sådanne ejendomssalg for at være momspligtige, da de eksproprierende myndigheder som oftest gennemfører en ekspropriation med henblik på at rive en eksisterende bebyggelse ned og/eller opføre nye bygninger eller anlæg på ejendommen.

Ejendommens ejer anses i disse situationer for at være momspligtig, selv om et frivilligt salg af ejendommen ofte kunne være gennemført momsfrit.

Mens en landmand normalt kan sælge sin landbrugsjord uden moms, fordi jorden ikke kan bebygges, vil en ekspropriation af jorden til brug for et vejanlæg eller andet byggeri således medføre momspligt.

Det samme gør sig gældende i forhold til ejere af ejendomme med "gamle" bygninger, der kan sælges momsfrit, men som Skat ved en ekspropriation med henblik på nedrivning sidestiller med momspligtige byggegrunde.

Skal momsen erstattes?  Ja selvfølgelig altrnativet er offentligt tyveri.

I de tilfælde, hvor et ejendomssalg ved ekspropriation er momspligtigt, må den eksproprierende myndighed vurdere, i hvilket omfang momspligten medfører et tab for lodsejeren, som skal erstattes.

En eksproprierende myndighed har således pligt til at sikre, at ejendommens ejer modtager fuldstændig erstatning. Det følger af grundloven.

Det er dog ikke altid nogen enkel sag at afgøre, om momsen udgør en meromkostning for ejendommens ejer eller indgår i ejendommens handelsværdi, eller om momsen snarere har karakter af en udgift, som også ville have påhvilet ejendommens ejer ved et salg i almindelig fri handel.

Praksis på området har derfor været præget af en del usikkerhed og afgørelser med forskelligt udfald, måske også fordi myndighederne og lodsejerne ikke altid har været opmærksomme på momsproblematikken.

På det statslige område har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilkendegivet, at ministeriet er uenig i Skats praksis vedrørende moms på landbrugsjord, og at de statslige anlægsmyndigheder foreløbigt bør afholde sig fra selv at tage stilling til eventuelle momskrav uden forudgående afklaring heraf hos Skat.

Både de eksproprierende myndigheder og lodsejere, der udsættes for ekspropriation, bør altså nøje overveje de momsmæssige forhold ved ekspropriationer og erstatningsudmålinger, så det sikres, at lodsejerne får fuld erstatning, men ikke modtager en uhjemlet begunstigelse.