2017 Ikke fast forretningsted - Skatterådet mener jo

2017 Skatterådet fastslår fast forretningssted, selv om der ikke er et sådant

Spørger, som sælger og udvikler hardware og software, har ansat en salgsmanager til at forestå salg og kundeservice i Skandinavien.

Det følger af salgsmanagerens arbejdskontrakt, at han ikke har en fast arbejdsplads, og at arbejdsstedet er hos kunderne, samarbejdspartnerne og leverandørerne i Danmark samt de andre skandinaviske lande.

Salgsmanagerens opgaver består bl.a. i at sælge produkter og løsninger i Skandinavien, identificere nye storkunder og opbygge kontakt og forretning samt indføre nye produkter på markedet.

Selskaber og foreninger, der har hjemsted i udlandet, er begrænset skattepligtige til Danmark, når disse udøver erhverv gennem et fast driftssted her i landet.

Der foreligger et fast driftssted, hvis der eksisterer et fast forretningssted, og virksomhedsudøvelsen for foretagendet sker gennem dette faste forretningssted. Hvis aktiviteten, der udføres gennem det faste forretningssted, er af hjælpende eller forberedende karakter i forhold til hovedformålet med virksomheden, foreligger der alligevel ikke et fast forretningssted.

Skat fandt, at det arbejde, som salgsmanageren udfører for spørger, medfører, at spørger har et fast forretningssted i Danmark. Skat tillagde det ikke betydning, at spørger ikke disponerer over lokaler mv. i Danmark. Det afgørende for vurderingen var, hvorvidt spørgers virksomhed på regelmæssig basis faktisk blev udøvet gennem et fast forretningssted i Danmark.

Salgsmanagerens opgaver blev anset for at være af væsentlig betydning for spørgers kernevirksomhed. Det blev ikke tillagt betydning, at salgsmanageren ikke havde selvstændig beføjelse til at indgå aftaler på vegne af spørger. Skatterådet tiltrådte Skats begrundelse.

Denne afgørelse er lidt sådant selvtægt. Når der ikke er et fast forretningssted er der ikke et sted kunderne kan henvende sig og få hjælp.

Samtidig mefører det formodetnlig skattepligt og selvangivelse m.m. selv om al omsætning sker i forhold til virksomhedens hjemadresse i udalndet.

Derudover er der betydelig risiko for problemer med moms. Hvis der er et fast forretningssted kan der blive krav om moms, men da det kun er en person kan Skat finde på at stille krav om en garantisum på 125.000 kr.

Alt i alt finder redaktøren dette eksempel igen er at gå langt ud over grænserne for fornuft.

Der er jo masser af andre sleskaber som Expedia og lignende, der hverken har det ene eller tilknytning til Danmark - i strid med god markedsføringskik er det selskaber der er umulige for forbruger at kontakte  - det gør at denne afgørelse er selvmodsigende og inkonsekvent.