FRIVILLIG AKKORD en skattefælde

2017 Frivillig akkord  - gældsaftale

Et tilsagn fra en bank om at stemme for et eventuelt senere rekonstruktionsforslag medførte, at der var tale om frivillig akkord, hvorfor der skulle ske underskudsbegrænsning.

Spørger er landmand og har betydelig gæld til banken. Spørger og hans hustru er begge interesserede i at undgå konkurs hos spørger samt at bevare deres mulighed for skattemæssig underskudsfremførsel, så skattemæssigt underskud eller tab kan fremføres til modregning i positiv indkomst de efterfølgende år. Banken forlanger, at spørgers hustru kautionerer for 300.000 kr.

Hustruen vil gerne kautionere, dog betinget af, at parret bevarer underskudsfremførsel op til et rekonstruktionstidspunkt, samt at banken på forhånd lover at stemme for et rekonstruktionsforslag, såfremt dette bliver nødvendigt.

Skat vurderede først og fremmest, om bankens tilsagn om at stemme for et eventuelt rekonstruktionsforslag kunne sidestilles med en frivillig akkord.

En frivillig akkord er en aftale om en samlet ordning mellem debitor og hans kreditorer om enten bortfald eller nedsættelse af debitors gæld. Frivillig akkord medfører, at uudnyttede og fradragsberettigede underskud nedsættes med samme beløb, som gælden er blevet nedsat med.

Skat fandt, at der i dette konkrete tilfælde var tale om frivillig akkord ved bankens tilsagn om at stemme for et eventuelt senere rekonstruktionsforslag.  (altså Skats subjektive vurdering)

Der skulle herefter ske underskudsbegrænsning, dvs. spørgers underskud skulle nedsættes med samme beløb, som hans gæld til banken var blevet nedsat med.

I dette konkrete tilfælde var det dog ikke afklaret, hvilket beløb gælden til banken skulle nedsættes med, og dermed var det heller ikke afklaret, hvilket beløb underskuddet skulle nedsættes med.

Skatterådet tiltrådte Skats indstilling samt begrundelse. og hvad så det er fortsat uafklaret.