2016 Momssvig? ansvarlig HR afviser Skat

2016 Højesteret har frikendt Peer Kølendorf for ansvar

Sagens baggrund og hovedproblem Sagen angår, om Peer Kølendorf er erstatningsansvarlig for det tab på 144.080.700 kr., som Skatteministeriet har lidt ved, at Comitel International A/S fik tilbagebetalt moms vedrørende perioden november 2003 til november 2004, som andre og forudgående handelsled svigagtigt unddrog SKAT.

Lederen af Comitel Internationals brokervirksomhed, T1, er idømt 5 års fængsel for skyldnersvig i form af deltagelse i momskarruselsvig som led i det såkaldte Gul Febersagskompleks.

Man kan undre sig over at Skat og ikke Politi anmelder den eller de virksomheder, der svindler.

I stedet har Skat (som i andre sager) søgt  at gøre køber her Comitel ansvarlig for andres svindel.

Østre Landsret frikendte Peer Kølendorf men Skat ankede sagen, der har stået på i over 7 år.

Hvordan fik Skat lov til at anke og udføre unødigt trætte?

Ansvarsbedømmelsen Spørgsmålet om Peer Kølendorfs erstatningsansvar skal bedømmes efter dansk rets almindelige erstatningsregel (culpareglen), hvorefter det afgørende er, om Peer Kølendorf har forvoldt SKATs tab forsætligt eller uagtsomt (uforsvarligt), jf. dagældende aktieselskabslovs § 140, nugældende selskabslovs § 361. Som anført af landsretten må det lægges til grund, at Peer Kølendorf ikke vidste, at de pågældende handler med it-komponenter og internet access-kort indgik i momskarruselsvig. Peer Kølendorf kan derfor kun blive erstatningsansvarlig, hvis Skatteministeriet godtgør, at han har udvist en uforsvarlig adfærd i forbindelse med organiseringen af eller tilsynet med selskabets brokervirksomhed.

Peer Kølendorf er herefter ikke erstatningsansvarlig for SKATs tab.

Konklusion Højesteret stadfæster dommen.

Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Skatteministeriet betale 3.750.000 kr. til Peer Kølendorf. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

Se video om emnet på Youtube video    se linket her indgår Kammeradvokat ordningnen også.

se mere på linket

Kammeradvokaten trækker sagerne i langdrag - unødig trætte af af bogerne - se mere Syddansk Universitet.

Kammeradvokaten er selvfølgelig ikke enig i udlægningen se mere på kammeradvokatens egen side