AMBI retur TV og radio

AMBI retur til importører af TV og HIFI udstyr.

 

Det lykkedes at få en del tilbagebetalt

TfS 2002. 186 4C-5413/1998 af Jørgen Larsen

Krav fra NSI elctronic Påstand af Skatteministeriet
Sagen drejer sig om NSI's krav om tilbagebetaling af ambi.

Selskabet har importeret og forhandlet af tv-, audio- og videoudstyr og solgt det i Danmark.

Byretten fandt, at selskabet i ambi-perioden havde været i konkurrence med dansk-produceret tv- og audioudstyr, og da den danske producent i ambi-perioden havde løntung produktion, fandt retten, at selskabet havde været udsat for en ikke uvæsentlig forringelse af konkurrencesituationen, og ambien kunne derfor ikke anses som overvæltet til de følgende omsætningsled

For så vidt angik videoudstyr fandt byretten, at da der ikke var en dansk produktion, måtte ambiens momslignende karakter tillægges så betydelig vægt, at ambien blev anset for overvæltet til næste omsætningsled.
Reference
Lov nr. 389 af 20/5 1992 om tilbagebetaling af ambi, § 1 NSI har i ambiperioden indbetalt ambi med 5.679.890 kr. Sparede arbejdsgiverafgifter er af Told- og Skattestyrelsen beregnet til 391.342 kr.

Sagsøger har beregnet, at 9,43 pct. af omsætningen vedrører andet end audio-, tv- og videoudstyr, herunder mikrobølgeovne og bilradioer. Ambi vedrørende denne del af omsætningen udgjorde 498.793 kr.

Sagsøgers krav er herefter opgjort til ca. 4.789.755.- Kr.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, skal inden 14 dage til sagsøger, NSI Electronics A/S, betale 3.483.448 kr. med tillæg af renter i overensstemmelse med cirkulære af 14/10 1987. 

Inden samme frist skal sagsøgte til sagsøger i sagsomkostninger betale 155.000 kr. 

Sagsøgers påstand tages således til følge for 870.683 kr. vedrørende audioprodukter og 2.612.765 kr. vedrørende tv-produkter i alt 3.483.448 kr. Beløbet er der allerede fradraget sparede arbejdsgiverafgifter m.v.
Påstand om frifindelse af Skatteministeriet baseret på:
Det er under sagen ubestridt, at opkrævning af ambi var i strid med art. 33 i Rådets 6. momsdirektiv, og at sagsøger derfor har krav på tilbagebetaling, medmindre ambien må anses for overvæltet til næste omsætningsled, og en tilbagebetaling således vil medføre en ugrundet berigelse for sagsøger.

På baggrund af højesteretsdommene af 15/3 1994 i Denkavit-sagen (TfS 1994, 274, red.) og Bose-sagen (TfS 1994, 275, red.) samt Højesterets dom af 18/6 1997 i Monsanto-Searle-sagen (TfS 1997, 535, red.), lægges det til grund, at ambi på et marked med fri prisdannelse ud fra en isoleret betragtning i almindelighed vil blive overvæltet fuldt på senere omsætningsled på samme måde som moms

Det fremgår videre af dommene, at en stillingtagen til, hvorvidt den enkelte virksomhed må antages at have overvæltet ambibeløb på sine aftagere, ikke kan ske med udgangspunkt alene i en isoleret betragtning af ambiens virkninger, idet det tillige må indgå i vurderingen, på hvilken måde omlægningen som helhed påvirkede virksomhedens konkurrencesituation.

Der skal lægges særlig vægt dels på, i hvilket omfang virksomhedens produkter konkurrerede med produkter fremstillet i Danmark, dels på lønomkostningernes andel af værdien af produkter af den pågældende art.

Det tog 10 år for fiskere at få AMBI retur

Skatteministeriet mener ikke, danske erhvervsfiskere har krav på tilbagebetaling af den arbejdsmarkedsafgift, som staten ulovligt opkrævede i 1988-91. I perioden med ambi krævede fiskerne blot flere penge for deres varer og fik på den måde dækket deres udgifter.

Det er baggrunden for, at Skatteministeriet og Told & Skat mandag valgte at anke en dom fra Københavns Byret, hvor 1500 erhvervsfiskere ellers for et par uger siden vandt en halv sejr og dermed så frem til at få tilbagebetalt omkring 100 mio. kr. i ulovligt opkrævet ambi.

- Vi mener som udgangspunkt, at fiskeren, der betalte afgiften, blot var en mellemstation. Alt tyder på, at udgifterne fra ambien blev væltet fra fiskeren over på forbrugeren, siger Peter Loft, der er departementchef i Skatteministeriet til Ritzau.

Direktør i Danmarks Fiskeriforening, Jens Møller, siger, at anken tenderer chikane mod fiskerne, men det afviser Peter Loft. Han mener, at fiskerne får dækket nogle udgifter, de reelt ikke havde, hvis staten bliver tvunget til at betale ambien tilbage.

Med anken fortsætter det over 10 år lange slagsmål om den ulovligt opkrævede arbejdsmarkedsafgift, der blev indført i 1988 af daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen (V). Siden slog EU fast, at ambien var konkurrenceforvridende og lignede en ekstra moms.

Danmarks Fiskeriforening troede egentlig, at sagen om ambi var afgjort allerede i marts 1996, da staten tabte en prøvesag ved Østre Landsret. Men Told & Skat holdt sig til, at den sag kun drejede sig om silde- og makrelfiskeri.

Derfor hev Danmarks Fiskeriforening påny staten i retten for at få penge tilbage for 28 forskellige fiskearter. Den sag afgjorde Københavns Byret til fiskernes fordel den 27. september i år. Dommen betød, at fiskeskipperne i gennemsnit vil få tilbagebetalt 50.-60.000 kr.

Men mandag blev sagen altså anket til Landsretten, og derfor må fiskerne vente en rum tid endnu, før de eventuelt ser deres penge.

_____________________________________________________________15. juni 2004 13:52  Højesret:

Fiskerne får delvist den ulovligt opkrævede ambi-afgift tilbagebetalt, bestemte Højesteret tirsdag. Omkring 1650 fiskere har betalt 100 mio. kroner for meget. Skatteministeriet mente, at fiskerne blot havde lagt ambi-afgiften oven i priserne til opkøberne og derved fået dækket udgiften til afgiften. Højesteret fastslog skønsmæssigt, at kun halvdelen af afgiften blev lagt oven i prisen.

Ambien blev indført af skatteminister Anders Fogh Rasmussen (V), men blev erklæret ugyldig ved EF-Domstolen

______________________________________________________________

Kartoffelavlerne får intet retur.

9, februar 2001.

Mange hundrede kartoffelavlere får ikke deres ambi-bidrag retur.
Højesteret stadfæstede d. 9 en afgørelse fra Østre Landsret, hvor to avlere på vegne af branchen havde rejst sag og tabte i 1999. Igen kan vi se, at forbrydelse betaler sig. EU sagde i 1993 stop til den ulvolige fremgangsmåde.

200.000 virksomheder har indbetalt ca. 55 milliarder Kr. inden Danmark blev idømt det røde kort af EU. Flere end 27.000 virksomheder har ad rettens vej fået tilbagebetalt 1,3 milliarder Kr.

Kartoffelavlerne kunne dog ikke få noget. Er der nogen der kan huske historien om bageren og smeden??
Dette er jura på højeste plan!