Bowling ulovlig moms

2016 - Ulovligt opkrævet moms hos forsikringsselskaber

Pensionsselskaber og deres leverandører har indsendt krav til Skat om tilbagebetaling af moms for 5,8 mia. kr.

Ulovlig opkrævning af moms på bowling baner siden 1995.

Østre Landsret har igen kendt Skatteministeriets selvtægt for ulovlig.

den 28-1-2000.

Staten har i årevis opkrævet moms ulovligt på spil på bowlingbaner.


De erhvervsdrivende har udsigt til at få millioner af kroner tilbage. Staten har i samme måned tabt en sag om opkrævning på kantinemoms.

På en måned er Skatteministeriet således dømt for ulovlig adfærd i 2 sager.

Landsrettens dom er meget klar siger advokat Lida Hulgård, der sidder skatteretsrådet.
Konsekvensen er af stor betydning for mange andre brancher.


Momsnævnet , som tager sig af disse spørgsmål, har op gennem årene ført en slingrekurs, fremgår det af dommen.

I 1982 fandt nævnet, at erhvervsmæssig udlejning af sportsfaciliteter til private var momspligtige.

I 1987 ophævede man momspligten.

I 1995 genindførte man så igen pligten, året efter, at man havde fået en ny momslov.

Den seneste ændring skete med henvisning til EU's 6. momsdirektiv.

Men i EUs momsdirektiv friholdes udlejning af en række sportsaktiviteter for moms, selv om de egentlig drives med gevinst for øje. 
I Østre Landsrets afgørelse hedder det, at der ikke er belæg for at fortolke EU's bestemmelser ud fra en gevinstmæssig tolkning.

 

Motionscentre vandt momssag.

februar 2001.

Landets private helsestudier slipper for at betale moms for perioden fra 1995 og indtil 24 marts 2000. Det siger Vestre Landsret, og dermed har de private helsestudier vundet en principiel sejr over skattemyndighederne.

I 1995 besluttede T&S, at private helsestsudier skulle betale moms i modsætning til studier drevet af det offentlige!
den 29-08-2001. 

Skatteministeren træder vande om momsen.

Til trods for mange grelle tilfælde sker der ikke noget.
Skatteudvalget har spurgt om ikke momsreglerne kunne gøres mere smidige og navnlig bringes til at fungere hurtigere og mere forståeligt for virksomhederne.

Ministeren har endnu ikke svaret på spørgsmålet: " Hvorfor tager det så lang tid at få afgjort momstvister mellem virksomheder og myndigheder?"

Moms på sport og motion.

27-06-2002 (18-06-2002 fra T&S)

Af Jørgen Larsen

Moms på fritid og sport ulovligt Manglende implementering af EU's 6 moms direktiv
T&S meddelelse om tilbagebetaling af moms
Skattevæsenet gør, hvad det kan for at forsinke og forhale kompensationen for dets ulovlige handlinger.
I Østre Landsret d 26 januar 2000 blev T&S dømt for ulovlig opkrævning af moms på fritid og sport.
Se momsloven §13, stk. 1, nr. 5 om sport.

Dommen vedrørte bowlingcentre.

Først nu kommer der information ud til andre, der er berørt af ulovlighederne.

(Cirkulæret om bowlinggcentre kom i øvrigt først ud i august 2001, altså 18 måneder efter den afgørende dom).

Tilbagebetaling kan begynde.

Efter grundige undersøgelser af de momspligtige motions- og fitnesscentres konkurrencesituation har Skatteministeriet truffet beslutning om generelt at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms hos disse virksomheder.

Skatteministeriet vil således for motions- og fitnesscentrenes vedkommende ikke gøre tilbagebetalingen betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled. 
Ministeriet har ved denne beslutning blandt andet lagt vægt på centrenes særlige konkurrencesituation, herunder især den betydelige konkurrence fra helt tilsvarende momsfrie centre, og på misforholdet mellem de ressourcer, som individuelle undersøgelser af overvæltningsspørgsmålet ville kræve, og de resultater, som man kan forvente af sådanne undersøgelser. 

Der vil alene ske tilbagebetaling af moms på sportsaktiviteter. Der kan således ikke ske tilbagebetaling af moms for så vidt angår momspligtige aktiviteter som undervisning, bespisning, bar, salg af udstyr m.v.
Ligeledes kan moms af omsætningen på aktiviteter som automater, reklameindtægter m.v. ikke medregnes i opgørelsen af kravet.
Er der tale om sammensatte ydelser, det vil sige momspligtige ydelser i tilknytning til en sportsaktivitet, kan kravet kun omfatte moms af den del af vederlaget, der kan henføres til sportsaktiviteten. 

I kravet skal endvidere fradrages de besparelser, som virksomheden har opnået på grund af den urigtige afgiftsmæssige behandling. 
Dette indebærer, at købsmoms, moms af reguleringsforpligtelser, lønsumsafgift, energiafgifter og andre afgifter, der påhviler ikke-momspligtige virksomheder, skal fratrækkes i kravet. 

Told- og Skatteregion København, der behandler anmodninger om tilbagebetaling i 1. instans, vil nu hurtigst muligt påbegynde sagsbehandlingen af de modtagne tilbagebetalingskrav fra fitness- og motionscentre.

2017-12-05
EU siger at Moms på ombygning kræver et kvalitativt løft for at være lovligt.

Momspligten for "nye bygninger" gælder både ved salg af nyopførte bygninger og ved salg af ældre bygninger, hvor der er udført til- eller ombygning i væsentligt omfang. Dette sikrer, at nye bygninger og væsentligt ombyggede bygninger, som er i direkte konkurrence med hinanden, momsmæssigt behandles ens.

Reglerne om momspligt for nye bygninger er til en vis grad harmoniseret i EU's momsdirektiv, som bl.a. definerer, hvad der skal forstås ved en "bygning". Direktivet overlader det imidlertid til de enkelte medlemsstater at fastsatte de nærmere betingelser for momspligt i relation til ombygninger. I Danmark er det på den baggrund bestemt, at en til- eller ombygning medfører momspligt, hvis værdien af til-/ombygningen (eksklusiv moms) udgør mere end 25 pct. af værdien af den ombyggede ejendom.

Dom vedrører polsk selskab

En ny dom fra EU-Domstolen betyder dog, at der nu må sættes spørgsmålstegn ved de danske regler og Skats praksis igen.

I Skats og Skatterådets praksis er reglerne blevet udlagt sådan, at f.eks. nedrivningsarbejde, udskiftning af et tag eller en port, tilslutning til fjernvarme eller brandsikring af en ejendom skal anses for byggearbejder, som alt efter størrelsen af udgifterne kan betyde, at en bygning anses for at være ombygget i væsentligt omfang.

Den nye dom vedrører et polsk selskab, som satte en "gammel" beboelsesejendom i stand og derefter brugte den som demonstrationshus for siden at sælge ejendommen videre. Mens selskabet mente, at salget af ejendommen var fritaget for moms, opkrævede de polske skattemyndigheder moms, fordi udgifterne til ombygningen oversteg 30 pct. af ejendommens værdi. I Polen er det således - ligesom i Danmark - afgørende for, om en ombygning medfører momspligt, om udgifterne til ombygningen overstiger en vis procentdel af ejendommens værdi efter ombygningen. Afgørelsen fra de polske skattemyndigheder blev indbragt for en domstol i Polen, som besluttede at forelægge sagen for EU-Domstolen for dermed at få tydeliggjort fortolkningen af EU's momsregler.

EU-Domstolen tager i sin dom udgangspunkt i formålet med momssystemet, som er at afgiftspålægge den merværdi, som skabes i de enkelte omsætningsled. Ved salg af en gammel bygning tilføres der ikke nogen væsentlig merværdi, hvorfor salg af gamle bygninger er fritaget for moms (merværdiafgift). Omvendt er der grundlag for at opkræve moms ved salg af nyopførte bygninger og ved salg af bygninger, der gennem en ombygning er tilført en merværdi på samme måde som ved opførelsen af bygningen, og som derfor kan sidestilles med en ny bygning.

Kvalitativ vurdering kræves

Med afsæt heri konkluderer EU-Domstolen, at et rent kvantitativt kriterium som 30 pct.-grænsen i Polen eller 25 pct.-grænsen i Danmark - som kun fokuserer på størrelsen af ombygningsudgifterne - ikke kan stå alene. Der skal også ske en kvalitativ vurdering, sådan at en ombygning kun kan medføre momspligt ved salg af en bygning, hvis bygningen har undergået væsentlige ændringer med henblik på en ændret anvendelse eller for at ændre betingelserne for anvendelsen af bygningen betydeligt.

En ombygning, som alene består i f.eks. udskiftning af et tag eller en port med henblik på en uændret anvendelse af bygningen, kan dermed ikke medføre momspligt ved salg. Den nye dom bør derfor give anledning til en ændring af momsbekendtgørelsen, ligesom der bør åbnes for genoptagelse af momstilsvaret fra allerede gennemførte ejendomssalg, hvor der uretmæssigt er opkrævet moms.

se også EU stridig MOMS på byggegrunde