2001 Ulovligt opkrævet MOMS

2016 - Ulovligt opkrævet moms hos forsikringsselskaber

Pensionsselskaber og deres leverandører har indsendt krav til Skat om tilbagebetaling af moms for 5,8 mia. kr.

Ulovlig opkrævning af moms på bowling baner siden 1995.

Østre Landsret har igen kendt Skatteministeriets selvtægt for ulovlig.

den 28-1-2000.

Staten har i årevis opkrævet moms ulovligt på spil på bowlingbaner.


De erhvervsdrivende har udsigt til at få millioner af kroner tilbage. Staten har i samme måned tabt en sag om opkrævning på kantinemoms.

På en måned er Skatteministeriet således dømt for ulovlig adfærd i 2 sager.

Landsrettens dom er meget klar siger advokat Lida Hulgård, der sidder skatteretsrådet.
Konsekvensen er af stor betydning for mange andre brancher.


Momsnævnet , som tager sig af disse spørgsmål, har op gennem årene ført en slingrekurs, fremgår det af dommen.

I 1982 fandt nævnet, at erhvervsmæssig udlejning af sportsfaciliteter til private var momspligtige.

I 1987 ophævede man momspligten.

I 1995 genindførte man så igen pligten, året efter, at man havde fået en ny momslov.

Den seneste ændring skete med henvisning til EU's 6. momsdirektiv.

Men i EUs momsdirektiv friholdes udlejning af en række sportsaktiviteter for moms, selv om de egentlig drives med gevinst for øje. 
I Østre Landsrets afgørelse hedder det, at der ikke er belæg for at fortolke EU's bestemmelser ud fra en gevinstmæssig tolkning.

 

Motionscentre vandt momssag.

februar 2001.

Landets private helsestudier slipper for at betale moms for perioden fra 1995 og indtil 24 marts 2000. Det siger Vestre Landsret, og dermed har de private helsestudier vundet en principiel sejr over skattemyndighederne.

I 1995 besluttede T&S, at private helsestsudier skulle betale moms i modsætning til studier drevet af det offentlige!
den 29-08-2001. 

Skatteministeren træder vande om momsen.

Til trods for mange grelle tilfælde sker der ikke noget.
Skatteudvalget har spurgt om ikke momsreglerne kunne gøres mere smidige og navnlig bringes til at fungere hurtigere og mere forståeligt for virksomhederne.

Ministeren har endnu ikke svaret på spørgsmålet: " Hvorfor tager det så lang tid at få afgjort momstvister mellem virksomheder og myndigheder?"

Moms på sport og motion.

27-06-2002 (18-06-2002 fra T&S)

Af Jørgen Larsen

Moms på fritid og sport ulovligt Manglende implementering af EU's 6 moms direktiv
T&S meddelelse om tilbagebetaling af moms
Skattevæsenet gør, hvad det kan for at forsinke og forhale kompensationen for dets ulovlige handlinger.
I Østre Landsret d 26 januar 2000 blev T&S dømt for ulovlig opkrævning af moms på fritid og sport.
Se momsloven §13, stk. 1, nr. 5 om sport.

Dommen vedrørte bowlingcentre.

Først nu kommer der information ud til andre, der er berørt af ulovlighederne.

(Cirkulæret om bowlinggcentre kom i øvrigt først ud i august 2001, altså 18 måneder efter den afgørende dom).

Tilbagebetaling kan begynde.

Efter grundige undersøgelser af de momspligtige motions- og fitnesscentres konkurrencesituation har Skatteministeriet truffet beslutning om generelt at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms hos disse virksomheder.

Skatteministeriet vil således for motions- og fitnesscentrenes vedkommende ikke gøre tilbagebetalingen betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled. 
Ministeriet har ved denne beslutning blandt andet lagt vægt på centrenes særlige konkurrencesituation, herunder især den betydelige konkurrence fra helt tilsvarende momsfrie centre, og på misforholdet mellem de ressourcer, som individuelle undersøgelser af overvæltningsspørgsmålet ville kræve, og de resultater, som man kan forvente af sådanne undersøgelser. 

Der vil alene ske tilbagebetaling af moms på sportsaktiviteter. Der kan således ikke ske tilbagebetaling af moms for så vidt angår momspligtige aktiviteter som undervisning, bespisning, bar, salg af udstyr m.v.
Ligeledes kan moms af omsætningen på aktiviteter som automater, reklameindtægter m.v. ikke medregnes i opgørelsen af kravet.
Er der tale om sammensatte ydelser, det vil sige momspligtige ydelser i tilknytning til en sportsaktivitet, kan kravet kun omfatte moms af den del af vederlaget, der kan henføres til sportsaktiviteten. 

I kravet skal endvidere fradrages de besparelser, som virksomheden har opnået på grund af den urigtige afgiftsmæssige behandling. 
Dette indebærer, at købsmoms, moms af reguleringsforpligtelser, lønsumsafgift, energiafgifter og andre afgifter, der påhviler ikke-momspligtige virksomheder, skal fratrækkes i kravet. 

Told- og Skatteregion København, der behandler anmodninger om tilbagebetaling i 1. instans, vil nu hurtigst muligt påbegynde sagsbehandlingen af de modtagne tilbagebetalingskrav fra fitness- og motionscentre.