VVS forretning ejendomshandel næring?

2001-Salg af ejendom, næringsindkomst for VVS forretning?

Dom: H.D. 10. september 2001 i sag II 406/2000 Axel Brøndum ApS i likvidation (adv. Jørgen Horstmann, Viborg) mod Skatteministeriet (Km.adv. v/adv. Lars Apostoli, Kbh.).

 

VVS forretning havde ejet ejendomme i 25 år.

Alligevel fastholdt Skattevæsenet, at det var et led i virksomhedens drift at handle med ejendomme. B Aps, der drev VVS-virksomhed, opførte i 1964 og 1967 to udlejningsejendomme hver med 33 lejligheder.
I forbindelse med forestående likvidation solgte selskabet i 1991 ejendommene til et koncernforbundet selskab.

Det lagdes til grund, at B ApS ved erhvervelsen af de omhandlede ejendomme drev virksomhed med handel med fast ejendom, og selskabet fandtes - uanset den lange besiddelsestid - ikke at have ført det meget sikre bevis, som herefter måtte kræves for at anse erhvervelsen for alene at være sket i anlægsøjemed og ikke tillige af hensyn til muligheden for at opnå fortjeneste ved salg på et senere tidspunkt.
Der lagdes herved bl.a. vægt på, at den ene ejendom var blevet opdelt i ejerlejligheder i midten af 1980'erne, og at B ApS i 1976 overtog to andre ejendomme i samme område med henblik på salg som ejerlejligheder.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at B ApS forud for opførelsen af de omhandlede ejendomme havde erhvervet allerede opførte udlejningsejendomme, og at selskabet hidtil alene havde opført udlejningsejendomme som deltager i konsortier.

Skattemyndighedernes afgørelse om beskatning af fortjenesten som almindelig indkomst blev således stadfæstet.

Man kan aldrig vide sig sikker.

Skattevæsenet bestemmer, hvornår det er næring eller ikke.

 

Det er ganne subjektivt inge retssikkerhed her.

Andre referencer.
U 1975.519 H, U 1977.282 H, U 1984.1049 H, U 1989.915 H, TfS 1990.524 V, U 1992.194 H, U 1996.1341 H, U 1997.1689 H, TfS 1999.199 V, TfS 1999.631 V, LV 2000, E.J.3, Engsig m.fl.: Lærebog om indkomstskat (9. udg. 2000) s. 406 ff samt Engholm Jacobsen m.fl.: Skatteretten 1 (3. udg. 1999) s. 487 ff.