Ambi afgift må selv betale sagsomkostninger

AMBI, sagsomkostninger ikke godtgjort

Dom: Ø.L.K. 5. september 2001 i kære 18. afd. nr. B-2397-01 (Kallehauge, Linde Jensen, Jesper Müller (kst.)). Advokat Erik Rasmussen (adv. Erik Rasmussen, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten).

 

Afgørelse om sagsomkostninger kunne berigtiges.

Selskab måtte selv betale sine omkostninger i sag om den ulovlige AMBI

I forbindelse med at sagsøger hævede den af ham anlagte sag ved byret, overlod parterne med kæreforbehold til byretten at træffe bestemmelse om sagens omkostninger. Af byrettens retsbog fremgik, at sagsøgte skulle betale 7.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøger. Dette berigtigede byretsdommeren i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1, således at sagsøger skulle betale beløbet til sagsøgte(Told & Skat). 

Værdien af anparterne og obligationerne, som af skattemyndighederne blev ansat til henholdsvis 246.000 kr. og ca. 237.000 kr., blev af Landsskatteretten anset som løn til klageren i 1988.
Endvidere blev S' indtægt i dette år forhøjet med ca. 65.000 kr. på grundlag af en opgørelse over privatforbruget. (Subjektiv skønnet forbrug, red.)

Advokat Erik Rasmussen har med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 2. august 2001 påkæret Københavns Byrets afgørelse af 15. juni 2001 med påstand om, at en den 15. juni 2001 foretagen berigtigelse af retsbogen ophæves, subsidiært at bestemmelsen truffet den 31. maj 2001, som berigtiget den 15. juni 2001, ændres således, at hver part bærer egne sagsomkostninger. 

Indkærede, Skatteministeriet, Departementet, har påstået den af Københavns Byret den 31. maj 2001 afsagte og den 15. juni 2001 berigtigede kendelse stadfæstet.
Det fremgår af sagen, at advokat Erik Rasmussen ved stævning af 2. marts 1998 påstod sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, tilpligtet at betale 63.409 kr. med tillæg af nærmere angivne renter i anledning af indeholdt ambi, som blev nægtet tilbagebetalt.


I svarskrift af 24. juli 1998 nedlagde sagsøgte påstand om frifindelse. Sagen blev skriftvekslet ved byretten, men i september 1999 udsat på bl.a. udfaldet af en ankesag ved Østre Landsret, der fandtes af betydning for sagen. 
Af byrettens retsbog af 31. maj 2001 fremgår bl.a., at advokat Erik Rasmussen hævede sagen, og at parterne overlod det til retten at træffe bestemmelse om sagens omkostninger, idet parterne forbeholdt sig kæreadgang.
Videre fremgår: »Retten bestemte, at sagsøgte betaler 7.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren«. Ved påtegning i marginen ud for den sidstnævnte sætning, dateret den 15. juni 2001 og underskrevet af dommeren, er anført: »Rettet imf af rpl § 221, stk. 1«. »Sagsøgte« er herefter rettet til »sagsøger« og »sagsøgeren« til »sagsøgte«, således at sætningen lyder: Retten bestemte, at sagsøger betaler 7.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. 

Landsretten finder, at retsbogen af 31. maj 2001 indeholdt en åbenbar forveksling af ordene sagsøger og sagsøgte, og at forvekslingen beroede på en fejlskrift, idet sagsomkostningsbestemmelsen efter sit indhold fremstod uden sammenhæng med sagens resultat.
Den skete berigtigelse findes derfor at være sket inden for grænserne for anvendelsen af retsplejelovens § 221, stk. 1. 

Under hensyn til at sagen angik spørgsmålet om tilbagebetaling af ambi og af sagsøger blev hævet efter udfaldet af en ankesag vedrørende en sammenlignelig problemstilling, hvor landsretten ophævede sagens omkostninger for byret og landsret, findes det rettest, at sagsøger og sagsøgte i nærværende sag hver især bærer egne omkostninger for byretten og i forbindelse med dette kæremål.

Thi bestemmes:

Den skete berigtigelse af retsbogen den 15. juni 2001 ophæves ikke. Hver part bærer egne sagsomkostninger for byretten og i forbindelse med dette kæremål.