ejendomsvurderinger

2011 Ejendomsvurdering for højt sat på sommerhus.

 

Da det bliver klart, at Folketinget agter at stoppe de lovfæstede vurderinger en tid pga problemer med at få etableret et vurderingssystem, klages der d. 12-12-2013 over vurderingenn på et sommerhus 306-0028396.

13-02-2014 rykkes klager Skatteankestyrelsen for manglende behandling af klagen

13-02-2014 klages til den siddende minister Morten Østergård.

21-2-2014 Ankestyrelsen afviser klagen

3-3-2014 Gøres indsigelse mod den usaglige afvisning fra Ankestyrelsen.

Deres afvisning kan ikke tages til efterretning. Afvisningen er ulovlig. Der er tale om en sag, der er omfattet af de i pressen fremførte eksempler på ulovlig embedsførelse. Der er tale om en minister (Kristian Jensen med samt de 6 efterfølgere der ligeledes passivt har ladet tingene flyde), der ikke lovliggør tilstandene i skatteministeriet, men lader det rode og lader ulovlighederne fortsætte uantastet. Dette er offentligt dokumenteret og påpeget af Rigsrevisionen. Der er nævnt flere eksempler på, at Vurderingsnævn slet ikke realitetsbehandler indsendte klager (som denne) altså brydes loven igen. Afvisningn begrundes med at klagefristen er overskredet, her henviser man, som jeg har forstået det til at klagefristen for en bestemt årsomvurdering er overskredet? Nu gælder min klage vurderingen i det hele taget, ikke en bestemt årsomvurdering (som iflg. tidligere praksis i øvrigt burde være ajourført på nuværende tidspunkt, men som netop på grund af fejl og ulovlig omgang med borgernes skatepenge er forsømt). Ligeledes er klagen fremsat for at få ryddet op efter de offentliggjorte ulovlige forhold i ministerier og styrelser. Deres afvisning hviler derfor på selvtægt, og har ikke hjemmel i noget retsdokument. I det oprindelig fremsendte klageskrift har jeg tydelig fremstillet grundlaget for min klage og vist, at der er voldsom konflikt mellem de helt vilde skøn og virkeligheden. Der er derfor i høj grad grundlag for at min klage bliver realitetsbehandlet og ikke afvist af skrankepaveri.

29-3-2014 Rykkes ejendomsservice i Aalborg for et svar.

I Deres svar anfører De, at jeg har klaget i 2014, trods dette at klagen er sendt til flere adresser og altså i 2013.Jeg har ikke som anført bedt om at genoptage vurderingen af 2009, jeg klager generelt over vurderingernes fejlagtige virkninger især for 2010 og fremefter. Der er foretaget vurdering i 2011 og efter loven skulle det ske igen i 2013, så en så tåbelig afvisning som grund er helt uacceptabel. Det er en fordrejning ja et usagligt anbringende. (falsk anklage)

29-05-2014 Klage over afvisning til Ejendomsservice Aalborg.

Deres afvisning kan ikke tages til følge som værende retmæssig. Tvært imod hviler afvisningen på fejl og svage formodninger. Efter 6 måneder er jeg fortsat uden viden om hvor, og og af hvem min klage behandles seriøst.

29-06-2014 Rykkes Ankestyrelsen.

I brev af den 18 februar modtaget den 21 februar afviser Ankenævnet behandle min klagesag og igen 25 april 2014.

Afvisningen er ulovlig.

Der er tale om en sag, der er omfattet af de i pressen fremførte eksempler på ulovlig embedsførelse.

Der er tale om en minister (Kristian Jensen med samt de 6 efterfølgere der ligeledes passivt har ladet tingene flyde), der ikke lovliggør tilstandene i skatteministeriet, men lader det rode og lader ulovlighederne fortsætte uantastet. Dette er offentligt dokumenteret og påpeget af Rigsrevisionen.

Der er nævnt flere eksempler på, at Vurderingsnævn slet ikke realitetsbehandler indsendte klager (som denne) altså brydes loven igen.

Afvisningn begrundes med at klagefristen er overskredet, her henviser man, som jeg har forstået det til at klagefristen for en bestemt årsomvurdering er overskredet? Det er noget vrøvl.  [og substansen indgår slet ikke i vurderingen]

Nu gælder min klage vurderingen i det hele taget, ikke en bestemt årsomvurdering (som iflg. tidligere praksis i øvrigt burde være ajourført på nuværende tidspunkt, men som netop på grund af fejl og ulovlig omgang med borgernes skatepenge er forsømt).

26-62014 fra Skat:

SKAT har ikke genoptaget ejendomsvurderingen. Vi kan ikke genoptage ejendomsvurderingen for 2009; :da betingelserne ikke eropfyldt. Der er derfor den oprindelige vurderingsmeddelelse, der gælder. Du har den 13. december 2013 bedt om, at vi ekstraordinært genoptager vurderingen pr. 1. oktober 2009 for ejendommen..

Det er jo det rene vrøvl og et påduttet falsk anbringende.

11-08-2014 tages til genmæle mod det falske bevis  sendt til Ankestyrelsen.

Ankenævnets afvisning kan ikke tages til følge som værende retmæssig.

Tvært imod hviler afvisningen på fejl og svage formodninger.

-          Jeg har ikke specifikt bedt om genoptagelse af vurderingen af 2009 som påstået.

-          Iflg lov skal der være omvurdering hvert 2 år, dvs. 2009, 2011 og senest 2013

-          Jeg bliver nægtet vurdering på basis af konkrete handler i området. Ankenævnet fastholder altså en vurdering, der er rent fiktiv og uden forbindelse med virkeligheden. Dette strider mod grundprincippet i loven, der siger at vurderingen skal afspejle den reelle mulige handelsværdi.

-          Det er påvist i bilagene, at denne ejendom ikke er behandlet på samme måde som de øvrige ejendomme i området.  (se bilagene - side 6)

-          At henvise til et krav om at protesten skal være indgivet senest 6 mdr. Efter at jeg fik kendskab til vurderingen er det rene sludder og en Stasi bureaukratisk afvisning uden praktisk relevans.

-          Der tages ikke hensyn til Statsrevisorernes afgørelser

-          Der tages ikke hensyn til afgørelsen af Østre Landsret (se side 8)

-          Der tages ikke hensyn til de af Ankestyrelsen  afgjorte retningslinier-

-          Kort sagt har vi her at gøre med et Skatteankenævn, der sætter sig ud over alle andre,  og som dermed forsøger at afskære borgerens ret til at kunne anke og til en retsmæssig afgørelse. Nævnet bør fyres og fratages skatteyderbetalte lønninger og honorarer, samt idømmes dagsbøder indtil  loven følges.

-          Skatteborgeren er sat i klemme mellem stridende myndigheder, det sætter retsssikerheden helt ned på bananrepublik stadet - ja under

Først efter 6 måneder får jeg en svag indrømmelse om, hvor jeg skal klage, og og af hvem min klage behandles seriøst.

18-08-2014 betaling af klagegebyr på kr 400.-

12-03-2015 Klage til Ankestyrelsen.

Ankenævnets  afvisning kan ikke tages til efterretning.

Afvisningen er ulovlig.

Der er tale om en sag, der er omfattet af de i pressen fremførte eksempler på ulovlig embedsførelse.

Der er tale om en minister (Kristian Jensen med samt de 6 efterfølgere, der ligeledes passivt har ladet tingene flyde), der ikke lovliggør tilstandene i skatteministeriet, men lader det rode og lader ulovlighederne fortsætte uantastet. Dette er offentligt dokumenteret og påpeget af Rigsrevisionen.

Sidenhen foreligger der to Landsretsafgørelser fra Østre Landsret., der ligeledes underkender Skats ulovlige fremfærd. D 5 marts 2015 offenliggjort i Børsen og 20 januar 2015.

Alle detaljer findes på linket: /nyheder/2013-ejendomsbeskatning.aspx

Der er nævnt flere eksempler på, at Vurderingsnævn slet ikke realitetsbehandler indsendte klager (som denne), altså brydes loven igen.

Afvisningen begrundes med at klagefristen er overskredet, her henviser man, som jeg har forstået det, til at klagefristen for en bestemt årsomvurdering er overskredet?

Nu gælder min klage vurderingen i det hele taget, ikke en bestemt årsomvurdering (som iflg. tidligere praksis i øvrigt burde være ajourført på nuværende tidspunkt, men som netop på grund af fejl og ulovlig omgang med borgernes skattepenge er forsømt).

Ligeledes er klagen fremsat for at få ryddet op efter de offentliggjorte ulovlige forhold i ministerier og styrelser.

Ankenævnets afvisning hviler derfor på selvtægt, og har ikke hjemmel i noget retsdokument.

I det oprindelig fremsendte klageskrift har jeg tydelig fremstillet grundlaget for min klage og vist, at der er voldsom konflikt mellem de helt vilde skøn og virkeligheden.

 

Skat har i flere år fastholdt forkerte og for høje ejendomsvurderinger, selv om de er blevet underkendt af ankenævn og Landsskatteret, skriver Politiken

30-05-2015 Til ejendomsservice i Aalborg.

Ankenævnets  afvisning kan ikke tages til efterretning.

Afvisningen er ulovlig.

Der er tale om en sag, der er omfattet af de i pressen fremførte eksempler på ulovlig embedsførelse.

Der er tale om en minister (Kristian Jensen med samt de 6 efterfølgere, der ligeledes passivt har ladet tingene flyde), der ikke lovliggør tilstandene i skatteministeriet, men lader det rode og lader ulovlighederne fortsætte uantastet. Dette er offentligt dokumenteret og påpeget af Rigsrevisionen.

Sidenhen foreligger der to Landsretsafgørelser fra Østre Landsret., der ligeledes underkender Skats ulovlige fremfærd. D 5 marts 2015 offenliggjort i Børsen og 20 januar 2015.

Alle detaljer findes på linket: /nyheder/2013-ejendomsbeskatning.aspx

Der er nævnt flere eksempler på, at Vurderingsnævn slet ikke realitetsbehandler indsendte klager (som denne), altså brydes loven igen.

Afvisningen begrundes med at klagefristen er overskredet, her henviser man, som jeg har forstået det, til at klagefristen for en bestemt årsomvurdering er overskredet?

Nu gælder min klage vurderingen i det hele taget, ikke en bestemt årsomvurdering (som iflg. tidligere praksis i øvrigt burde være ajourført på nuværende tidspunkt, men som netop på grund af fejl og ulovlig omgang med borgernes skattepenge er forsømt).

14-12-2015 Til Ejendomsservice i Aalborg.

...

Min egendom er uvist af hvilken grund ikke behandlet identisk med nabogrundene, alene af den grund er det en juridisk fejl at afvise på et generelt grundlag, sådan som der senere er fremkommet oplysninger om i dagspressen. Se kurven side 7. Dette punkt har styrelsen set bort fra - helt ulovligt.Min ejendom er pålagt servitutter vedr. Elkabel og kan således ikke direkte sidestilles med naboejendommene. Dette forhold er ikke taget i betragtning. Ombudsmanden er gået ind i sagerne! Der opkræves løbende skatter af et et alt for højt fiktivt grundlag. (se beregningen)...

1-04-2016 Til Ejendomsservice i Aalborg rykker.

10-10-2016 til Ejendomsservice i Aalborg rykker.

Indberetning til Ombudsmanden og hans svar delvis:

Da jeg ikke af de indsendte akter har kunnet se den endelige afgørelse fraSKAT som opfølgning på agterskrivelsen af 12. september 2014, har jeg kontaktetSKAT. SKAT har telefonisk oplyst, at SKAT den 14. oktober 2014 trafafgørelse i sagen, samt at denne afgørelse efterfølgende er påklaget til Skatteankestyrelsen.Skatteankestyrelsen har telefonisk oplyst, at der endnu ikkeer truffet afgørelse i klagesagen. Desuden har Skatteankestyrelsen oplyst, atden verserende klagesag også omfatter klage over SKAT's afgørelse af 25.april 2014, samt at dit brev til SKAT af 3. maj 2015 indgår i behandlingen afklagesagen ved ankestyrelsen.

27-01-2017 Ombudsmanden går ikke ind i sagen men sender rykker til Skat for afgørelse.

14-12-2017 Landsskatterettens afgørelse:

Sagen afvises Skat har ret.

 

Konklusion man skal passe vældigt på når juristerne hos Skat begynder at køre om hjørner med skatteyderne. De holder sig ikke tilbage for at anvende falske påstande, og derfor dømmes der så til fordel for Skat. Sagens substans er aldrig bedømt. Det har Skat slet ikke til hensigt.

Det er derfor man har indført ultrakorte klagefrister - klagefrister: der er korte end Skats egne almindelig svartider på simple spørgsmål.

 

Skatteborgeren må vente til den nye vurdering kommer en gang efter 2020, og hvis han er død, ja så er det bare helt tabt.

 

Det falske anbringende 2009 tages for gode varer.

Hvordan Skat knægter skatteborgerne:

- ved brug af korte ankefrister der er kortere end Skat's egne lange svartider - ulighed for loven

- ved brug af falske  anbringender  (beviser -påstande)

- lad være med at behandle sagens susbstans

- kompliceret lovgivning

- kompliceret ankesystem

- mange styrelser