Sommerhus udlejning maks. 2 per ejer?

2017 -05-22

Landsret behandler sag om ulovlig udlejning af sommerhuse. Brancheforening efterlyser præcisering af regler.

2 millioner i bøde fr at udleje 21 sommerhuse.

I 2015 idømte byretten i Esbjerget ægtepar 2 mio. kr i bøde for udlejning. Dommen blev anket og er nu endelig efter 2 år nået til Landsretten.

Reglerne siger, at man må eje alle de sommerhuse, man vil, men man må maksimalt udleje to af dem.

Hvis man udlejer flere, kræver det en særlig tilladelse til erhvervsmæssig udlejning.

Parrets sommerhuse er beliggende nær den jyske vestkyst, nærmere betegnet Blåvand, Nørre Bork, Henne og Stauning.

Parret er tidligere dømt i en identisk sag.

En politipatrulje var på besøg på flere adresser før retssagen og kunne konstatere, at der boede tyske turister i nogle af dem. politiet har altså ikke tid til at eftersøge indbrud men kan godt få tid til at checke hvem der bor hvor?

Man kunne dog godt ønske sig en præcisering af, hvordan loftet på de to sommerhuse, der må udlejes, skal fortolkes:

Er det to huse per person eller er det per husstand?

- Vi savner en præcisering af, at det er to huse per person, man må udleje. Derfor har vi også skrevet til erhvervsministeren (Brian Mikkelsen, red.) for at få det præciseret, siger Carlos Villaro Lassen fra feriehuslejernes brancheforening.

Fakta:

se mere og EU regelen og tolkninger.

Hvornår kan man flytte i sommerhus - se mere: (Nuværende regel: ejerskab i mindst 7 år)  Ellers må man kun bo i sommerhuset havdelen af året. Ejendomsskatterne er altså relativt dobbelt så høje som for helårshuse, hvor man gerne må bo hele året.

2018-11-27 Ny lov på vej om udlejning

 

Et nyt lovforslag vil ændre skattereglerne for udlejning af sommerhuse og værelser mv., herunder for udlejning gennem Airbnb.

Folketinget har nu førstebehandlet et nyt lovforslag, som vil ændre reglerne for beskatning ved udlejning af ferieboliger, værelser, lystbåde, biler og campingvogne. De nye regler ændrer ikke på vilkårene for langtidsudlejning af værelser og helårsboliger.

Lovforslaget har til formål at ensrette og forenkle skattereglerne og skal samtidig sikre at flere indtægter fra udlejning kommer til skattemyndighedernes kundskab.

Udlejere af ferieboliger og helårsboliger, som også bruges af udlejer selv, kan i dag vælge mellem to forskellige metoder ved opgørelsen af den skattepligtige indtægt. Indtægten kan således enten opgøres regnskabsmæssigt som bruttolejeindtægten fratrukket de udgifter, der knytter sig til udlejningen eller efter særlige skematiske regler.

Efter de skematiske regler kan udlejere af fritidsboliger i stedet for at opgøre de faktiske fradragsberettigede udgifter fradrage et bundfradrag på 11.000 kr. samt yderligere 40 pct. af den dermed reducerede lejeindtægt. Ved udlejning gennem et bureau med indberetningspligt til Skat udgør bundfradraget dog 21.900 kr.

Ved udlejning af en del af en helårsbolig (værelsesudlejning) eller udlejning af en helårsbolig en del af året kan udlejer bruge et bundfradrag svarende til 1,33 pct. af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr. Er der tale om fremleje udgør bundfradraget to tredjedele af fremlejers egen årlige leje. Alle bundfradrag reguleres løbende.

Bundfradrag justeres

Med det nye lovforslag justeres bundfradragene efter de skematiske regler, ligesom bundgrænserne generelt differentieres, sådan at bundfradraget er højere, hvis udlejningen sker gennem et udlejningsbureau eller en anden formidler, som indberetter lejeindtægterne til Skat.

Reglerne for udlejning af fritidsboliger videreføres med den ændring, at bundfradraget øges til 40.000 kr., hvis der sker indberetning til Skat. Sker der ikke indberetning, er bundfradraget som i dag 11.000 kr. (i 2018-niveau).  Folketinget indfører uden blusel flere diskriminerende regler! Den sommerhusjer der selv indberetter har altså kun 25% fradragi bunden. Hvorfor.

Ved korttidsudlejning af helårsboliger indføres der et bundfradrag på 28.000 kr., hvis der sker indberetning til Skat. Sker der ikke indberetning, udgør bundfradraget også her 11.000 kr. (2018-niveau). Ligesom for sommerhuse mv. fastsættes det desuden, at kun 60 pct. af den lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Da digital indberetning fra Skat først vil være mulig fra 2021, vil det i 2018-2020 være muligt at anvende det høje bundfradrag på 28.000 kr. uden indberetning til Skat. Fra 2021 vil reglerne om værelsesudlejning via formidlere, der foretager indberetning, bl.a. gælde ved udlejning via Airbnb, som har indgået aftale med Skat om en foretagelse af årlig indberetning af lejeindtægter.

De nye regler for helårsboliger gælden som udgangspunkt kun ved korttidsudlejning. Ved udlejning af en helårsbolig eller en del af en helårsbolig til den samme lejer i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder vil det fortsat være muligt at bruge de nuværende regler. Det kan for eksempel være relevant ved udlejning af værelser til studerende m.fl. Langtidsudlejere kan dog vælge at bruge de nye skematiske regler.

For en del udlejere af værelser vil de nye regler dog være mindre attraktive end dem, der gælder i dag, fordi de nye bundgrænser vil være lavere end den nugældende bundgrænse for boligejere på 1,33 pct. af ejendomsværdien, og fordi den høje bundgrænse forudsætter udlejning gennem et bureau eller en anden formidler, som vil opkræve betaling for sine ydelser.

Uanset de nye regler vil det dog fortsat være muligt at opgøre den skattepligtige indtægt efter en regnskabsmæssig metode med fradrag af de faktiske, dokumenterbare udgifter vedrørende udlejningen.

I tilknytning til de ændrede regler for boligudlejning indføres der i øvrigt et nyt bundfradrag på 10.000 kr. for privatpersoners udlejning af biler, lystbåde og campingvogne m.v., hvis der sker indberetning fra formidlere, som for eksempel GoMore.