2015 Tinglysningsafgift fiktiv afgift

Journalnr. 14-4249432

Afgørelse af 22. oktober 2015

SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgiften for tinglysning af det foreliggende skøde skal opgøres efter tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 8, jf. stk. 2, 1. pkt. På grundlag heraf har SKAT opgjort tinglysningsafgiften til 24.360 kr. SKAT har som følge heraf opkrævet yderligere tinglysningsafgift på 16.100 kr. i forhold til det allerede indbetalte beløb på 8.260 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Forklaringer

Selskabets advokat anmeldte et skøde til tinglysning. Ved skødet købte selskabet 5 ejendomme for en samlet kontant købesum på 1.100.000 kr. Ejendommene var 5 ejerlejligheder i den samme bygning.

I forbindelse med anmeldelsen til tinglysning blev der afgivet følgende erklæring:

"Anvendelse

De overtagne 5 ejerlejligheder erhverves med henblik på udlejning til helårsbeboelse."

Selskabets advokat indbetalte i forbindelse med tinglysningen tinglysningsafgift med 8.260 kr., opgjort på grundlag af købesummen på 1.100.000 kr.

Skødet blev tinglyst på de 5 ejendomme den 11. juni 2014.

Af udskrifter fra SKATs system for vurderingsoplysninger fremgår, at den seneste på tidspunktet for anmeldelsen til tinglysning af skødet offentliggjorte ejendomsværdi for de 5 ejerlejligheder var ejendomsværdierne i henhold til den offentlige ordinære ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013. Disse ejendomsværdier var på beløb, der sammenlagt udgør 3.780.000 kr

 

Afgiften opkræves altså af en fiktiv værdi der ligger langt fra den relle handlede værdi.

Glistrup blev dømt for påstået anvendelse af fiktive beløb. Der er således forskel på hr. Glistrup og Skat.

Siden er loven ændret, så de rkun kan opkræves tinglysningsafgift i forhold til den handlede værdi.