Fradrag for grundforbedringer, ejendomsskat, værdi af ejendom

2015 juni Landskatteretten anerkender rettten til fradrag for grundforbedringer.

 

SKM2015.410.LSR

Sagen viser hvor håbløse den type sager er.

Se KL's forklaring på de ulovlige skatter og undskyldninger for at KL ikke kan tilbagebetale fejlene!

Fradrag for forbedringer

Klagepunkt

Vurderingsankenævnets
afgørelse

Foreningens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Internt vejanlæg

0 kr.

102.835 kr.

30.000 kr.

Intern kloakforsyning

0 kr.

116.063 kr.

15.000 kr.

Intern vandforsyning

0 kr.

14.996 kr.

15.000 kr.

Tilslutningsafgift, vand

0 kr.

19.000 kr.

20.000 kr.

Tilslutningsafgift, varme

0 kr.

56.566 kr.

50.000 kr.

Projektering og tilsyn

0 kr.

23.389 kr.

5.000 kr.

Fradrag for forbedringer godkendes med yderligere 135.000 kr. Det samlede fradrag udgør herefter 40.000 kr. + 135.000 kr., eller i alt 175.000 kr.

se citat fra Landsskatterettens afgørelse:

Det fremgår ikke af ordlyden af dagældende § 17 i vurderingsloven, hvad der nærmere skal forstås ved grundforbedring.

Ifølge praksis skal der være tale om en foranstaltning af materiel karakter, der forøger grundens handelsværdi, jf. Højesterets dom af 25. maj 2012, offentliggjort i SKM2012.350.HR. Det er en betingelse, at den pågældende foranstaltning ikke er anlagt til brug for det konkrete byggeri, men er knyttet til den ubebyggede grund, jf. Højesterets dom af 6. december 2013, offentliggjort iSKM2013.879.HR.

Af dagældende § 17 i vurderingsloven sammenholdt med vurderingslovens § 13, stk. 1 følger endvidere, at der kun kan indrømmes fradrag for foranstaltninger, der medfører en stigning af grundens værdi i ubebygget stand.

Udgifter til anlæg, der medfører en forøgelse af den samlede ejendoms værdi, jf. vurderingslovens § 9, men ikke værdien af grunden i ubebygget stand, kan ikke fradrages efter vurderingslovens § 17.

I øvrigt er det praksis, at det er den, der ønsker et fradrag, der har bevisbyrden for fradragets berettigelse. Dette følger bl.a. af Højesterets dom af den 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.