Grundloven sat ud af kraft

2014 Grundloven er sat ud af kraft

Vi skal have skolepengene tilbage, fordi i skolen lærte vi, at den lovgivende, udøvende og dømmende magt var adskilte i Danmark.

Der er sikkert mange uerfarne politikkere, der stadig tror på det?

Men virkeligheden er en hel anden.

Eksempelvis kan vi tage den offentlige vurdering af ejendomme. Denne vurdering bruges til en række skatteopkrævninger. Eksempelvis grundskyld til kommunen, ejendomsværdiskat (en fomueskat ) til Staten, tinglysningsgebyrer (til Staten) og arveafgift (til Staten).

For at undgå at opkrævninger ikke diskriminerer helt urimeligt, er det en forudsætning, at vurderingerne følger den faktiske prisudvikling minus et beløb for omkostninger til salg af ejendommen.

  • Rigsrevisionen afdækkede i august 2013 omfattende fejl i Skats ejendomsvurderinger af både boliger i 2011 og af erhvervsejendomme i 2010.
  • Regeringen har suspenderet vurderinger i  20/12 2013 og lover et helt nyt system i 2015.
  • Regeringen sendte 18. november et lovforslag i høring, som forlænger 2011-vurderingen af ejerboliger i 2013 og 2014.
  • Den forlængede 2011-vurdering sænkes. Det kan give boligejere op til 5 pct. lavere vurdering.
  • Boligskatten kan senere efterreguleres for boligejere, der har fået en for høj vurdering fra 2011 og frem.
  • 2014-vurderingen af erhvervsejendomme vil blive foretaget som en uændret videreførelse af vurderingen fra 2012.
  • Erhvervsejendomme vurderes igen i 2015 samtidig med vurderingen af ejerboliger. Det sker med et helt nyt system.
  • Vurderingsankenævns afgørelse  anset for ugyldig - Landskatteretten se mere

Kilde: Skatteministeriet

 

Den 20 november 2013 fastslår Østre Landsret, at skattepraksis er ulovlig.

  • Vi ser her et klokkeklart eksempel på diskrimination og tilsidesættelse af grundloven.
  • Regeringen sendte 18. november et lovforslag i høring, som forlænger 2011-vurderingen af ejerboliger i 2013 og 2014.

 

10 skatteministre herunder i meget lang tid Kristian Jensen har helt undladt at rette op på dette makværk af et selvtægtssystem, der er helt ude af trit med virkeligheden. Der er ikke indledt rigsretssag mod hverken Kristian Jensen eller nogen af efterfølgerne.

Fortsat er der ikke gjort noget for at rette op på sagen.

I stedet har den lovgivende forsamling "Folketinget" sat Rigsrevisionens kritik og Østre Landsrets afgørelser ud af kraft indtil nye love kan rette op på fejlene en gang i 2017.

Ankestyrelsen i Skat afviser uden videre undersøgelse alle klager og henvendelser, selv om direktøren opfordrer til at klage. Der opkæves da også med det samme kr. 400 per klage uden at klagen af den grund realitetsbehandles.

Ankestyrelsen anfører i sin afvisning, at styrelsen ikke har kompetence til at behandle de ulovlige tilstande!

Vi står således i en situation, hvor eksempepvis et hus vurderet til 1,4 millioner kr. handles til 0,9 mio kr.

Altså beregnes der ulovlige skatter af 0,5 mio kr. i mange år, ligesom der beregnes alt for høje afgifter ved handel og ejerskifte.

Rundt regnet 50.000 huse plus mange erhvervsejendomme rammes derfor hvert år siden 2008 af helt urimelige og stærkt diskriminerende skatter.

Rigsrevisionen har i august 2013  afsløret, at Skat i 2011 har skudt forbi handelsværdien på tre ud af fire private boliger, og at 41 pct. af de handlede boliger i perioden var vurderet for højt. Men problemerne er lige så alvorlige på erhvervsområdet.

Advokatfirmaet Accura i 2008 rejste 1.232 klagesager på vegne af klienter, der var utilfredse med vurderingen af deres erhvervsejendomme. Af de 1.040 sager, der var afsluttet, havde klienterne fået medhold i 1032.

Solgt til 50-70% under vurderingen i Odsherred og andre steder.

 

Link:  http://www.b.dk/nationalt/salg-af-huse-under-vurderingen

Læs også Højeste Uret.

30-50% under vurderingen!

Skat vil ikke efterleve domsafgørelser og får uretmæssigt lov til at føre sagen videre for Højeste(u)ret.   se mere....

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2014 meddelt Skatteministeriet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. november 2013 i en sag om ansættelse af grundværdien for et sommerhus.


Ejendomsværdien for det pågældende sommerhus var først blevet ansat med udgangspunkt i forskellige formler, som SKAT standardmæssigt anvender hertil. Herefter var fratrukket 250.000 kr. under henvisning til, at handelspriserne i lokalområdet var lavere, end standardberegningen gav udtryk for. Der var sket et tilsvarende nedslag i ejendomsværdierne for alle ejendommene i det pågældende lokalområde.

SKAT havde ikke foretaget et nedslag i ansættelsen af grundværdien. 14-04-2004.


Landsretten fandt, at nedslaget i ejendomsværdien ikke kunne tilskrives individuelle forhold. Under henvisning til, at der efter de skatteretlige vejledninger i almindelighed er en sammenhæng mellem grundværdi og ejendomsværdi, burde nedslaget i ejendomsværdien ifølge landsretten have givet anledning til overvejelser om, hvorvidt også grundværdien var lavere end forudsat. Da det ikke fremgik, at SKAT havde foretaget sådanne overvejelser, og da det herefter ikke kunne udelukkes, at ansættelsen af grundværdien byggede på et forkert grundlag, havde landsretten hjemvist sagen til fornyet skøn hos SKAT.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0025.