Avanceskat bolig

2013 Avanceskat bolig - 4 mdr ikke nok ?     SKM2013.135.BR

Sagen handlede om, hvorvidt den avance, som sagsøgeren opnåede ved afståelse af ejendommen ...1 st. tv., i indkomståret 2005, var skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Sagsøgeren var tilmeldt folkeregisteret på adressen ...1 st. tv. i fire måneder i 2004. Både før og efter tilmeldingen ...1 st. tv. var sagsøgeren tilmeldt på ejendommen ...2. Sagsøgeren gjorde gældende, at han udover perioden på 4 måneder havde boet i ejendommen ...1 st. tv. både før og efter den periode, der fremgik af folkeregisteret. Skatteministeriet bestred ikke, at sagsøgeren havde taget ophold i lejligheden i de 4 måneder, hvor han var tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Retten skulle således tage stilling til, hvorvidt sagsøgeren havde taget opholdt i ejendommen udover de 4 måneder, der fremgik af folkeregistreret, og - i benægtende fald - hvorvidt de 4 måneder kunne anses for at have karakter af reel beboelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 8´s forstand.

Retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde taget ophold i ejendommen i længere tid end de 4 måneder, der fremgik af folkeregistreret. Retten fandt det imidlertid efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder ikke godtgjort, at sagsøgerens ophold i lejligheden havde karakter af reel, permanent beboelse.

Den opnåede avance var herefter ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, og Skatteministeriet blev herefter frifundet.