Avanceskat bolig, kapitalvinding, beboet 4 mdr - ikke reeel beboelse?

2013 Avanceskat bolig - 4 mdr ikke nok ?     SKM2013.135.BR

Sagen handlede om, hvorvidt den avance, som sagsøgeren opnåede ved afståelse af ejendommen ...1 st. tv., i indkomståret 2005, var skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Sagsøgeren var tilmeldt folkeregisteret på adressen ...1 st. tv. i fire måneder i 2004. Både før og efter tilmeldingen ...1 st. tv. var sagsøgeren tilmeldt på ejendommen ...2. Sagsøgeren gjorde gældende, at han udover perioden på 4 måneder havde boet i ejendommen ...1 st. tv. både før og efter den periode, der fremgik af folkeregisteret. Skatteministeriet bestred ikke, at sagsøgeren havde taget ophold i lejligheden i de 4 måneder, hvor han var tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Retten skulle således tage stilling til, hvorvidt sagsøgeren havde taget opholdt i ejendommen udover de 4 måneder, der fremgik af folkeregistreret, og - i benægtende fald - hvorvidt de 4 måneder kunne anses for at have karakter af reel beboelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 8´s forstand.

Retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde taget ophold i ejendommen i længere tid end de 4 måneder, der fremgik af folkeregistreret. Retten fandt det imidlertid efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder ikke godtgjort, at sagsøgerens ophold i lejligheden havde karakter af reel, permanent beboelse.

Den opnåede avance var herefter ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, og Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Generelt er det emne et subjektivt emne der e rløbende ændret til forvirring og til at skabe usikkerhed for borgeren.

citat:

"I 1983 fremgik det således af skattemyndighedernes egen vejledning, at »en overdragelse af en fast ejendom til en pris, der ligger inden for 15 pct. af den seneste bekendtgjorte kontantejendomsvurdering med årsreguleringer vil ikke blive anfægtet skattemæssigt«.

Det er forudsat i senere lovgivning og i en række politiske tilkendegivelser på området, at værdiansættelsescirkulæret fra 1982, herunder +/- 15 pct.-reglen, fortsat skulle stå ved magt, og cirkulærets regler om fast ejendom står i dag fortsat uændret."  dette er løbende ændret til :

"Allerede i Ligningsvejledningen 1987 blev indføjet»normalt ikke«og efterfølgende i Ligningsvejledningen 1994 en præcisering af, at »ligningsmyndighederne er imidlertid ikke bundet af de omtalte 15 pct., idet ejendomsværdien kun er et udgangspunkt for vurdering af den aftalte pris…«----------------

Forudgående vurdering

Værdiansættelsescirkulæret som sådan blev for første gang sat under pres, da vi i Retssikkerhedsudvalget i 1994 afgav en redegørelse, hvorefter værdiansættelsescirkulæret ikke fandt anvendelse i tilfælde, hvor der på parternes eller boets foranledning var foretaget en forudgående vurdering af en sagkyndig af ejendommen.

Var dette tilfældet, var det denne vurdering, der skulle lægges til grund. Parterne eller boet kan således ikke efterfølgende vælge at anvende værdiansættelsescirkulæret og overdrage ejendommen til seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct.

Synspunktet blev afvist af Landsskatteretten i to konkrete sager fra 2007. Begge sager vedrørte tilfælde, hvor en fader havde overdraget en ejerlejlighed til en datter, og i denne forbindelse havde anvendt +/- 15 pct.-reglen.