gave generationsskifte

2018 gave - generationsskifte.

 

En onkel havde i 2016 overdraget en virksomhed til sin niece. I forbindelse med overdragelsen ønskede han i 2018 at yde en gave i form af et kontantbeløb til niecen. Skat fandt ikke, at gaven kunne anses som ydet i forbindelse med generati-onsskiftet af virksomheden.

Gaven skulle derfor indkomstbeskattes.

Reglerne for generationsskifte af virksomheder blev i 2017 ændret, så gaveafgiften for sådanne overdragelser blev nedsat til 7 pct. for gaver givet i 2018, og den omfattede personkreds blev udvidet til også at omfatte personer uden afkom, som overdrager virksomheder til deres søskende eller disses børn og børnebørn.

Efter ændringerne er altså også en overdragelse fra en onkel til en niece omfattet. Ændringerne finder anvendelse på overdragelser, der foretages den 1. januar 2016 eller senere.

Onklen, som var barnløs, havde pr. den 1. januar 2016 overdraget en virksomhed til sin niece. Overdragelsessummen blev berigtiget, bl.a. ved udstedelse af gældsbreve. Onklen ønskede i 2018 at give sin niece et kontantbeløb, som skulle anvendes til at indfri de gældsbreve, som var udstedt i forbindelse med overdragelsen.

Baggrunden for, at gaveoverdragelsen ikke var sket i forbindelse med overdragelsen i 2016, var, at en sådan gave efter de dagældende regler skulle indkomstbeskattes. Onklens opfattelse var, at der efter lovændringen i 2017 alene skulle betales afgift på 7 pct. af en sådan gave.

Skat fandt derimod, at virksomhedsoverdragelsen og gaven var to separate og uafhængige dispositioner. Da gaven således ifølge Skat ikke tidsmæssigt kunne anses for at være i sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen, fandt reglerne om generationsskifte ikke anvendelse.

Gaven skulle derfor indkomstbeskattes. Skatterådet tiltrådte Skats begrundelse og konklusion.