kammeradvokaten, omkostninger til sags førelse

2014 Omkostningsgodtgørelse ikke godkendt,  SkatteForvaltningsloven forudsætter ellers dette

 

Sådan bøjer Skat sine egen regler. Man kan aldrig stole på det skrevne.

Det er jo Skat uvedkomende, hvordan man føre sin sag. Men nej juristerne, som i forvejen har masser af monopoler sikrer sig, at man kun kan møde med advokat. Ligeledes sikrer Skat (der selv bruger et 3 cifret millionbeløb årligt til ekstern advokat hjælp hos Kammeradvokaten), at man kun får advokatomkostninger godkendt.

Generel erfaring viser at dette er en narresut.

Eksempel:

SKM2014.384.LSR  fra 2014  28 maj.

Resumé

 

Landsskatterettens afgørelse

 

 

SKATs afgørelse

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse med rette afslået, idet bistanden i sagen ikke var omfattet af begrebet "sagkyndig bistand" i skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 1.


SKAT har afslået klagerens ansøgning om omkostningsgodtgørelse vedrørende en sag ved Landsskatteretten om registreringsafgift af en motorcykel, idet bistanden i sagen ikke er anset for ydet af en sagkyndig, jf. skatteforvaltningslovens § 54.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


SKAT har afslået klagerens ansøgning om omkostningsgodtgørelse.

Efter SKATs opfattelse opfylder JF ikke betingelserne i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005, idet bistandsyderen efter SKATs opfattelse ikke har en personlig uddannelse, der kan ligestilles med en advokat eller revisor eller praktisk erfaring i behandling af skatte- eller afgiftssager.

Udgifterne er derfor ikke godtgørelsesberettigede efter skatteforvaltningslovens § 54.

Lov nr. 233 af 23. maj 1984(omkostningsdækningsloven) fik i overensstemmelse hermed følgende ordlyd i § 1:

"Udgifter betalt til bistand i skattesager dækkes efter reglerne i denne lov. Bistanden skal være ydet af advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jfr. § 4, stk. 1, nr. 6, i lov om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksomhed, et medlem af Dansk Revisor Union eller af personer, der kan ligestilles hermed."

 

Efterfølgende fremlagte oplysninger og bemærkninger fra klagerens side


På mødet med Landsskatterettens sagsbehandler i nærværende sag har JF oplyst, at han er motorcykelforhandler. Han driver G1, CVR-nr. X. Gennem sine over 30 år i branchen har han opbygget en stor faglig viden om motorcykler. Han bliver ofte brugt af advokater fra hele landet i sager om registrering og registreringsafgift af motorcykler. Advokaterne henvender sig til ham for at gøre brug af hans faglige viden, og advokaterne betaler honorar til ham for den bistand, som han yder i sagerne. Det er inden for de seneste 5 år, at han har ydet bistand til advokater. Dog hjalp han også tilbage i 1994 advokater med nogle store sager om registreringsafgift. På daværende tidspunkt foretog SKAT nogle store kontrolaktioner vedrørende motorcykler.

Klageren i nærværende sags registreringsafgiftssag er indtil nu den eneste klagesag, hvor han har ført sagen selv for en klager. Normalt er det en advokat, der fører klagesagen, og hvor advokaten beder ham om at hjælpe med faglig viden. I disse tilfælde får han som nævnt honorar fra advokaten. Han har deltaget i flere klagesager ved Landsskatteretten på denne måde.

Om sin faglige viden har JF oplyst, at han har stor teknisk viden om motorcykler, herunder om ombygning m.v., og om eksempelvis udseende af stelnumre til brug for vurdering af, om stelnumre er rigtige eller ej. Herudover har han stor viden om, hvad man i relation til reglerne må og ikke må med hensyn til ombygning af motorcykler. Gennem de over 30 år, hvor han har været inden for branchen, har han opbygget stor erfaring med processen omkring anmeldelse af motorcykler til afgiftsberigtigelse, fremvisning af motorcykler over for SKAT, værdiansættelse af motorcyklerne, betaling af afgift m.v.

Han bruger ca. 2 timer om dagen på at svare på spørgsmål fra sine kunder om, hvordan afgiftsreglerne er, hvilke afgiftsmæssige konsekvenser påtænkte køb, ombygninger m.v. af motorcykler vil have, hvordan proceduren omkring afgiftsberigtigelse er og lignende. Han har derfor stort kendskab til reglerne og praksis omkring registrering og registreringsafgift.

SKM2014.346.LSR 13 maj 2014  kun 50% godtgørelse

Ikke anerkendt ansøgning om 100% godtgørelse

Resumé

 

 

 

 

Skatteborgerens begrundelse delvis:

 

 

 

Landskatteretten afviser selv om Borgeren har vundet sagen principielt altså kun kr 30.000 i godtgørelse

Udfaldet af en efterfølgende sag om omgørelse var uden betydning for medholdsvurderingen i en klagesag vedrørende spørgsmålet om genoptagelse. Sag om omgørelse kunne være ført sideløbende med genoptagelsessagen. Manglende vejledning derover kan ikke føre til et andet resultat.

 

citat:

...."

SKAT meddelte ved brev af 21. marts 2012 tilladelse til omgørelse.

Repræsentanten indgav den 29. marts 2012 anmodning om fuld omkostningsgodtgørelse af udgifterne i forbindelse med førelsen af klagesagen ved Landsskatteretten. Repræsentanten bad samtidig SKAT om at revurdere afgørelse om omkostningsgodtgørelse vedrørende klagesagen ved skatteankenævnet. Han anførte, at der nu reelt er givet fuldt medhold som følge af omgørelsen, og at der derfor skal godtgøres 100 % af omkostningerne.

 

citat fra Landskatteretten..."

Det forhold, at der efter skatteankenævnets og Landsskatterettens behandling af klagesagen er indgivet anmodning om omgørelse vedrørende de samme indkomstår, som var omfattet af de afsluttede klagesager, der efterfølgende er imødekommet af SKAT, fører ikke til et andet resultat. Afgørelse om omgørelse træffes efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 29 af SKAT i første instans, og anmodning om omgørelse kunne være indgivet til SKAT i første instans sideløbende med anmodningen om genoptagelse. Landsskatteretten har af samme grund afslået at tage stilling til spørgsmålet om omgørelse i forbindelse med behandlingen af klagen over afslaget på genoptagelse.

 

 

 

Redaktøren: Så man kan da rigtignok sige, at han ved betydeligt mere om emnet alder og vurdering på motorcykler end nogen jurist ved!