Skat, bøllemetoder, revisor, omkostningsgodtgørelse

2013 Omkostningsgodgørelse nægtet - ren petitesse

2013  september 24   SKM2013.672.LSR

Skats bøllemetoder og bureaukrati kender ikke rigtig nogen grænser.

Retssikkerheden trykkes under fode af jurister der forherliger sig selv,  og sørger for monopol på arbejdet med Skat til trods for at det faktisk er revisorer, der har den største indsigt og erfaring med de faktiske forhold.

Emneord ansøgning, omkostningsgodtgørelse, sagkyndig bistand, manglende underskrift

Resumé

 

 

 

 

Landsskatteretten

en ommer

 

 

Vi ved jo godt at skattesager er så komplicerede, at advokat ofte må medvirke,

så er det det rene fup at insistere på en underskrift fra klient, når advokat fremsender skrivelse og sagen, advokaten er jo i sagens natur allerede bemyndiget!

Et underskrevet ansøgningsskema vedrørende omkostningsgodtgørelse, som ikke havde foreligget ved SKATs behandling af anmodningen om godtgørelse, men som indsendtes under klagebehandlingen i Landsskatteretten, ansås for en væsentlig ny oplysning, og sagen hjemvistes af Landsskatteretten til fornyet behandling i SKAT

 

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet H1's (herefter benævnt Advokatfirmaet) ansøgning om omkostningsgodtgørelse vedrørende sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten, da B (den omkostningsgodtgørelsesberettigede) ikke har underskrevet ansøgningen.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har afslået Advokatfirmaets ansøgning om omkostningsgodtgørelse.

Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling i SKAT.

 

Sagens oplysninger
Den 3. januar 2011 ansøgte Advokatfirmaet på vegne af B om omkostningsgodtgørelse med 50 % af en udgift på 155.843,75 kr. inkl. moms til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten. Landsskatteretten havde truffet afgørelse i sagen den 17. september 2010. Klagen til Landsskatteretten vedrørte skatteankenævnets afgørelse af 2. april 2009 om klagerens finansiering af udlån til et selskab.

Advokatfirmaet oplyste blandt andet, at det på trods af utallige rykkerskrivelser og telefoniske påmindelser ikke var lykkes at få B til at underskrive og returnere et omkostningsgodtgørelsesskema.

Advokatfirmaet vedlagde en af B underskrevet overdragelseserklæring, hvorefter krav på omkostningsgodtgørelse er overdraget til Advokatfirmaet. Erklæringen er underskrevet det 25. november 2008.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet Advokatfirmaets ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten.

B har ikke underskrevet ansøgningen.

Hjemlen til at indhente dokumentation fremgår af skatteforvaltningslovens kapitel 19 og bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005. Det følger af bekendtgørelsens § 5, at den godtgørelsesberettigede til brug for ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal indsende de oplysninger, som fremgår af told- og skatteforvaltningens blanket, jf. stk. 2, og at ansøgningen skal være underskrevet af den godtgørelsesberettigede og attesteret af en eventuel sagkyndig, jf. § 2, stk. 3.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det for Landsskatteretten fremsendte underskrevne ansøgningsskema anses for at være sådanne nye faktiske omstændigheder, der medfører, at sagen ændrer karakter, jf. Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. 2. udgave s. 989 ff. og Forvaltningsret Almindelige emner af Jens Garde m.fl. 5 udgave s. 331 ff.

I den påklagede afgørelse har SKAT således truffet afgørelse om, at anmodningen om omkostningsgodtgørelse ikke kan imødekommes, da B ikke har underskrevet ansøgningen om omkostningsgodtgørelse. Det fremgår ikke af afgørelsen, hvorvidt de øvrige betingelser for omkostningsgodtgørelse anses for opfyldt, men SKAT oplyser, at sagen kan genoptages, hvis ansøgningen underskrives.

Det underskrevne ansøgningsskema er en væsentlig ny oplysning i sagen, som ville kunne have ført til et andet udfald af sagen i SKAT, såfremt det havde foreligget der.

Da Landsskatteretten er sidste og endelige rekursmyndighed, er det hverken forsvarligt eller foreneligt med princippet om instansrækkefølgen, hvis denne nye væsentlige oplysning behandles og vurderes af retten som første og eneste instans, jf. også SKM2013.181.LSR.

Sagen hjemvises derfor til fornyet behandling i SKAT.

Hvis B på et senere tidspunkt underskriver ansøgningen, kan sagen genoptages.