Tinglysning, dokument ikke respekteret af juristerne

Digitalt lånedokument kunne ikke danne grundlag for tvangs fuldbyrdelse

13-11-2013

Man kan læse dette sådan, at juristerne ikke respekterer sig selv.

Dette medfører store meromkostninger for borgerne - man kan sige at juristerne, der jo er aflønnet af skatteyderne med nepotisme belønner sig selv.

Tinglysningssystemet har været på vej siden 1981 ,og som sådan ikke har været noget billigt system burde være i stand til at fungere uden yderligere bureaukrati.

Det er også interessant, at kommunerne i årevis har fået tinglyst indskrænkninger i borgernes rettigheder ved simpel tinglysning uden borgerens underskrift og samtykke. Jeg har foreholdt en dommer dette, og han var enig med mig. Dette burde ikke kunne ske.

Der har været megen omtale af NemId og hvor begrænset sikkert dette system er. IT eksperter har kritiseret det kraftigt og anbefalet et generelt sikkert system baseret på en rigtig digital signatur! Ikke desto mindre har Domstolsstyrelsen selv valgt at basere Tinglysningssystemet herpå.

Når man har sagt A burde man også sige B?

Østre Landsret har den 13. november 2013 afsagt kendelse i en kæresag, hvor en kreditor havde anmodet fogedretten om at foretage udlæg på grundlag af et lånedokument, der var oprettet under anvendelse af NemId som digital signatur.

Efter retsplejelovens § 478, stk. 4, kan tvangsfuldbyrdelse af bl.a. et gældsbrev foretages hos enhver, der ved sin underskrift på dokumentet har forpligtet sig som skyldner. Der er i bestemmelsen fastsat særlige regler om tvangsfuldbyrdelse af tinglyste digitale pantebreve, der ikke er påført en sådan underskrift.

Landsretten fandt, at lånedokumentet ikke opfyldte kravet om underskrift på dokumentet. Lånedokumentet kunne derfor ikke danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Landsretten afviste herefter sagen fra fogedretten. Vestre Landsret er i en afgørelse af 6. september 2013 nået til samme resultat i en tilsvarende sag. Sagen er behandlet i Østre Landsrets 14. afdeling under j.nr. B-2880-13.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche, telefonnummer 99 68 64 47 (direkte telefon) eller 22 87 90 52 (mobiltelefon).  Andre udtalelser f.eks. fra 9 marts 2010: Juraen er klar, men uforståelig.

Staten kan koste sine borgere 500 millioner kroner eller hele 3 milliarder kroner i ekstraudgifter, uden at være erstatningspligtig. Staten kan koste en borger så mange ekstraudgifter, at hans eller hendes hjem på må tvangsauktion, uden at blive erstatningspligtig. "Bare Bad Luck, kære borger. Tag en tudekiks og kom videre". Frihed for ansvar træder i kraft, hvis misseren hos borgeren "blot" skyldes forsinkelser i sagsbehandlingen. Det er senest pointeret af den nye justitsminister, Lars Barfoed, i debatten om problemer med den digitale tinglysning. Se mere på linket: