Fradrag for møder -skat-EU regler

2010 Fragdrag af udgifter til møder er fradragsberettiget

Det har dansk Skat hidtil ikke ment. se styresignalet

Derfor Danfoss aog andre sagsøgt Skat og med henvisning til EU bestemmelserne har virksomhederne fået ret.

Virksomhederne har tilmed fået ret til at genoptage sagen for tidligere år for at få tilbagebetalt det for meget indbetalte.

Konsekvenserne af EU-domstolens dom - ændring af praksis

Som følge af EU-domstolens dom ændres praksis, jf.  SKM2003.322.TSS og  SKM2005.83.LSR, om at der ikke er fradragsret for moms af udgifter til bespisning m.m. af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 1 og nr. 5, og at der ved udtagning af kantineydelser fra egen kantine til bespisning m.m. af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden skal beregnes udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 2.

Ved vurderingen af om den vederlagsfri bespisning m.v. finder sted med henblik på varetagelse af et strengt erhvervsmæssigt formål, må der efter SKATs opfattelse sondres mellem forskellige former for servering.

Det er SKATs opfattelse, at servering inden for et fastsat mødetidsrum finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål.

Betingelserne for fradragsret for servering under møder i virksomheden anses for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

  • møder med forretningsforbindelser
  • bestyrelsesmøder
  • interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage
  • interne kursusaktiviteter

Betingelserne for fradragsret anses ikke for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

  • daglig bespisning af medarbejdere
  • gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne
  • sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o. lign.)
  • markering af medarbejderes fødselsdage, jubilæer mv.
  • generalforsamlinger

Man kan ikke stole på Skat første sag om emnet

SKM2014.368.LSR 20 maj 2014

Resumé

 

 

Sagens oplysninger

 

 

 

 

 

 

Landskatteretten nægter at hjælpe

Et selskabs anmodning om genoptagelse af momstilsvaret med henblik på tilbagebetaling af indgående moms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af selskabets kursister i selskabets egen kantine blev ikke imødekommet.


Selskabet er en it-virksomhed inden for udvikling, vedligeholdelse og drift af it-systemer med afdelinger på Y1, Y2 og i Y3. Selskabets hovedsæde er beliggende i Y4. Størstedelen af selskabets virksomhed består i softwareudvikling, men der udføres også andre aktiviteter i selskabet, herunder blandt andet udbud og afholdelse af momspligtige kurser indenfor forskellige områder (brugerkurser).

Selskabet har i brev af den 20. december 2010 anmodet SKAT om tilbagebetaling af moms, i alt 31.430.215 kr., vedrørende bespisning omfattet af Skatteministeriets styresignal offentliggjort ved  SKM2010.622.SKAT den 4. oktober 2010.

Selskabet har i perioden 1. oktober 1994 - 31. december 2008 afholdt udgifter til bespisning af kursister i forbindelse med afholdelse af kurser i egne lokaler. Maden blev tilberedt i selskabets egen kantine.

Selskabet har fratrukket købsmoms i henhold til momslovens § 42, stk. 3, og derved alene fratrukket 25 % af de afholdte momsudgifter til bespisning af kursister.

Landsskatteretten finder det herefter ikke godtgjort, at selskabet er omfattet af den nationale ændring af praksis offentliggjort ved SKM2010.622.SKAT, hvorefter virksomhederne enten er nægtet fradrag i henhold til momslovens § 42, stk. 1, nr. 1 eller nr. 5, i forbindelse med vederlagsfri bespisning af forretningsforbindelser og/eller personale i egen kantine i forbindelse med møder i virksomheden, eller hvor virksomhederne har taget fuld fradrag og har beregnet udtagningsmoms efter momslovens § 5, stk. 2, i forbindelse med vederlagsfri bespisning af forretningsforbindelser og/eller personale i egen kantine i forbindelse med møder i virksomheden.

Som følge heraf er det med rette, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning af den 20. december 2010 for så vidt angår perioden 1. oktober 1994 til 31. december 2007, idet anmodningen om genoptagelse ikke er omfattet af  SKM2010.622.SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1.