Punktskatter, øl, vin, personligt forbrug

 


Eget forbrug 8.520 øl, ingen moms.

men ølafgift dog.

Af Jørgen larsen

Ølafgift men ikke Moms Landsskatteretten
Hvor meget accepteres 'til eget forbrug'
Øl- og vinafgiftsloven § 11, stk. 4
Emballageafgiftsloven § 7 a, stk. 4
Momsloven § 27
Cirkulationsdirektivet
Momsvejledningen 2001 G.1.2.1

En person, der via landegrænsen Danmark/Tyskland indførte et kvantum dåseøl på i alt 284 kartoner øl á 30 stk., samt 20 kasser vin á 6 flasker, blev pålagt øl-,vin- og emballageafgift samt moms med i alt 16.775 kr.

Det er oplyst, at klageren henholdsvis den 14. september 1999 samt den 30. marts 2000 via landegrænsen Tyskland/Danmark har indført et kvantum dåseøl på i alt 284 kartoner øl á 30 stk. samt 20 kasser vin á 6 flasker, hvilket blev konstateret ved Told- og Skats kontrol af grænsetrafikken de pågældende dage. Transporten blev foretaget i en varevogn af mærket Toyota Hiace.

Ølafgift ja, men ikke emballageafgift.

 

Ved den påklagede afgørelse har told- og skatteregionen afkrævet klageren i alt 16.775 kr., der fordeler sig med 8.709 kr. i ølafgift, 592 kr. i vinafgift, 4.119 kr. i emballageafgift samt moms 3.355 kr. 

Øl- og vinafgiftsloven (lov nr. 1015 af 19. december 1992 med senere ændringer) gennemfører EU-Rådets direktiv nr. 92/12 af 25. februar 1992 (cirkulationsdirektivet) med senere ændringer. Loven skal således administreres i overensstemmelse med cirkulationsdirektivets bestemmelser. 

Af cirkulationsdirektivets præambel fremgår, at punktafgiftspligtige varer, som privatpersoner anskaffer til eget brug, og som de selv transporterer, skal beskattes i den medlemsstat, hvor varerne er anskaffet, hvilket er nærmere fastslået i direktivets art. 8. Det fremgår videre af præamblen, at for at kunne fastslå, at de punktafgiftspligtige varer ikke er beregnet til privat brug, men til erhvervsmæssige formål, skal medlemsstaterne tage hensyn til en række kriterier. 

Landsskatteretten finder således, at alene 333 stk. øldåser á 33 cl., svarende til 110 liter for indførslen i 1999 samt en tilsvarende mængde for indførslen i 2000 må anses for at have været bestemt til klagerens eget brug, mens de resterende i alt 7.854 dåser øl ikke kan henføres til bestemmelsen i øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 4, men er afgiftspligtige efter lovens § 1, stk. 1, og § 4. 

For så vidt angår spørgsmålet om der for den omhandlede punktafgiftspligtige mængde øl tillige er indtrådt momspligt, finder Landsskatteretten, at klageren efter det foreliggende ikke kan anses som en momspligtig person, der efter momslovens § 11, stk. 1, nr. 1, skal betale moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, idet det lægges til grund, at klageren alene har indført øl til sig selv og på vegne af nogle andre privatpersoner. Der skal således ikke opkræves moms af den omhandlede mængde øl.

Landsskatteretten bemærker i denne forbindelse, at momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, ikke indeholder et hjemmelsgrundlag for opkrævning af moms, men alene fastslår, at såfremt der er en momspligt, skal told mv. medregnes i afgiftsgrundlaget.