Domstole, discountjustits, fagdommere

Discount-justits.

Af advokat Henrik Karl Nielsen:

Danske domstoles sagsbehandlingstid kom for alvor i fokus efter domfældelsen af den danske stat sidste år i den såkaldte "blødersag".

Den Europæiske Menneskerets- domstol i Strasbourg fandt, at en sagsbehandling på over 7 år var i strid med retten til en hurtig rettergang som sikret i den Europæiske Menneskeretskonventions §6.

Reglerne om ret til en hurtig og retfærdig rettergang findes såmænd i retsplejeloven.
Reglerne har imidlertid for en stor dels vedkommende ganske vanskeligt ved at slå igennem i praksis.

Høje retsafgifter og urimelig restriktiv adgang til fri proces hæmmer borgernes muligheder for at rejse sager overhovedet. Lange behandlingstider svækker respekten for og effektiviteten af retssystemet.

Retssystemets kvalitet er yderligere forringet ved, at det i praksis er svært at få sager afgjort ved dom. Når sagen endelig bliver afgjort ved dom, er dommens begrundelse alt for ofte temmelig intetsigende.

Det kommer nok bag på de fleste, at danske dommere i vidt omfang er ramt af afgørelsesangst. Det er undtagelsen snarere end reglen, at sager afgøres ved dom. I praksis søger retterne ivrigt og aggressivt sagerne afgjort "forligsmæssigt" efter en "tilkendegivelse" fra retten. 

Tilkendegivelser er ikke et fænomen, der optræder i retsplejeloven, der tværtimod fastslår, at "når forhandlingerne" er sluttet optages sagen til afgørelse". 
Ved at tilkendegive, hvordan resultatet af sagen vil blive, hvis der skal skrives dom, kan retterne i vidt omfang formå parterne til at acceptere, at sagen afsluttes ved, at resultatet nedældes i forlig i stedet for en dom.

Ud fra en retssikkerhedsbetragtning er disse tilkendegivelser imidlertid dybt betænkelige. 
De får ingen retsvirkning, hvilket skattevæsenet så drager fordel af.

Tilkendegivelser fremkommer normalt umiddelbart efter domsforhandlingen, dvs. Uden at retten har haft tid til at repetere og fundere nærmere over sagen. Det ses da også i praksis, at en dom får det stik modsatte resultat. Og det kan vel at mærke tage retten flere måneder at skrive dommen. 
Tilkendegivelser giver et hurtigt resultat, påbekostning af kvaliteten i forhold til det, der kan opnås, hvis sagen afgøres ved dom.


Det typiske er, at retterne kun fremkommer med tilkendegivelser, hvis begge parter ønsker det. Men i praksis sker det med mellemrum, at retten mod den ene parts protest fremkommer meden tilkendegivelse og tvangsmæssigt "mægler forlig", - vel at mærke et forlig hvor begge parter på forhånd kender forligets indhold.
Manglende accept af "forliget" bliver en dom, og dommen har præcis det samme indhold, som det forlig, man ikke ønsker at indgå!


Det ses ofte, at dommere slet ikke lægger skjul på, at de gerne vil spare den tid, det nu engang tager at forfatte en ordentlig dom. Hvis interesser er det, dommerne varetager ved denne lemfældige form for retspleje?

[se om dommernes anden beskæftigelse].

Bijobberi

Biindtægter vigtigere end hovedjobbet.

Betænkning 1465

 

Retsplejelovens §366a kræver, at domme begrundes.


Danske domme er imidlertid ofte så mangelfuldt begrundede, at både den tabende og den vindende part har vanskeligt ved at forholde sig til resultatet.

 

Som ekstern underviser ved jurastudiet på Universitetet indskærper jeg altid over for de studerende, at det ikke er resultatet, der tæller men argumentationen.
Eksamensopgaver, der indeholder resultat uden argumentation, får dumpekarakter. Det forekommer derfor besynderligt, at virkelighedens verden accepterer domsmateriale, der end ikke ville kunne passere en juridisk embedseksamen. Endnu mere besynderligt er det, når det tages i betragtning, at både retsplejeloven og den Europæiske Menneskeretskonverntion stiller krav om, at domme skal begrundes.

Danske dommes lakoniske begrundelser har endnu ikke påkaldt sig bredere kritik.
Intetsigende formuleringer accepteres nærmest som en særlig dansk tradition.
Det er værd at være opmærksom på, at andre lande er blevet dømt ved den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg, hvis landets domstole ikke begrundede deres afgørelser. 

Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før Danmark på ny må inkassere et alvorligt prestigetab ved et internationalt klageorgan.
De første klagesager verserer allerede ved den den Europæiske Menneskeretskommisison, og man må derfor stille sig tvivlende overfor, om danske domstoles begrundelsestraditioner består lakmusprøven i Strasbourg.

Den middelmådige kvalitet i dansk domstradition står i skarp kontrast til prisen for at gennemføre sager.
Udsigten til store advokatsalærer indebærer ofte, at de fleste tænker sig grundigt om, inden sag rejses ved domstolene.
Men retssystemet indeholder også selv betydelige barrierer. Domstolene opkræver retsafgft som en procentdel af sagens værdi. Inden for mange andre offentlige områder er gebyret for sagsbehandling derimod fast. 

I sager om mange penge kan selve det at anlægge sag derfor være ganske bekosteligt. I praksis sker det da også af og til, at klienter beslutter sig for ikke at anlægge sag alene pga. Retsafgiftens størrelse.
Fiskale hensyn til retsafgifter griber ind i retten til en domstolsafgørelse. Også det kan være et problem i forhold til Menneskeretskonventionens artikel 6.

For mange er fri proces det eneste håb om at kunne gennemføre en retssag. 
Fri proces kan man få efter trangskriteriet og hvis "man har rimelig grund til at føre proces" , se Retsplejeloven §330. Reglerne administreres imidlertid så stramt, at det er undtagelsen snarere end reglen at man får fri proces.

Myndighederne stiller nemlig krav om, at man - efter myndighedernes skøn- skal have udsigt til at vinde sagen.

[Igen en gummi paragraf i lovgivningen, hvordan kan man tro at myndighederne frivilligt indrømmer noget sådant?] 
Myndighederne har hermed opstillet en selvbestaltet regel om fri proces, der er radikalt forskellig fra den som Folketinget har vedtaget.

 

Inhabil Højesteret.

Inhabil Højesteret annullerer egen dom.

 

Af Anders Krab-Johansen, Onsdag 2 Aug 1995


Højesteret har trukket en dom over to brødre tilbage. 
Det sker, fordi de dømtes advokat opdagede, at højesteretsdommer Palle Kiil var inhabil
Advokaten kunne huske, at det også var Palle Kiil, der dømte, da brødrenes sag om arveskat var for Landskatteretten i 1989. 
Den ene af brødrene, Christian Holck Nielsen, mener, at sagen er blevet mere og mere kaotisk i løbet af de 13 år, den har stået på.

- Det er chokerende at høre, at dommer Kiil er inhabil. Jeg forstår ikke, at der ikke har et sekretariat hos domstolene, som kunne forudse at Kiil ville være inhabil, siger Christian Holck Nielsen.

 

Arvede aktier

Sagen startede i 1982, da Christian og Torben Holck Nielsen arvede håndværker-aktier fra deres far.
Brødrene mente, at der var betalt nok i skat, men det mente skattevæsenet ikke. Stridens kerne var, om der skulle betales almindelig indkomstskat af arven, som ifølge brødrenes advokat, Peter Højgaard Nielsen, nu har en værdi på mellem 200.000 og 300.000 kr.

Det har der været mange meninger om siden. De sidste 13 år er sagen blevet behandlet i Landsskatteretten, hvor skattevæsenet fik ret, i Vestre Landsret, hvor brødrene fik ret, og til slut nu i Højesteret, hvor skattevæsenet fik ret, men hvor sagen altså skal gå om.

Noget svineri

- Der har ikke været en uge i de år, hvor jeg ikke har beskæftiget mig med den sag. 
Det er noget svineri, at en retssag skal være så mange år, siger Christian Holck Nielsen. Det var Peter Højgaard Nielsen, der gjorde Højesteret opmærksom på, at Palle Kiil tidligere havde dømt i skattevæsenets favør som medlem af Landskatteretten.
Den 3. juli i år fik henvendelsen den konsekvens, at Højesteret ophævede sin egen dom over Christian og Torben Holck Nielsen.

En dom, der var blevet afsagt to måneder tidligere den 4. maj. 
- Når det kommer frem, at en af dommerne er inhabil, så har jeg svært ved at se, at der er andet at gøre end at lade sagen gå om, siger Peter Højgaard Nielsen.

I begrundelse for at ophæve dommen skriver de syv højesteretsdommere, at »der således foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed«.

Beklager fejlen

Højesteret oplyser, at den nye sag starter 5. december i år. Brødrene vil blive behandlet af syv nye højesteretsdommere.
Højesteret beklager, at fejlen er sket. Palle Kiil er på ferie indtil mandag, og det var ikke muligt at træffe ham hjemme for at høre, hvorfor han overså, at han havde dømt de to brødre én gang før.

Christian og Torben Holck Nielsens advokat mener, at det er ærgerligt, at Højesteret har begået en fejl. Men Peter Højgaard Nielsen er tilbageholdende med at kritiserer højesteretsdommer Palle Kiil.

- Der begås fejl alle steder. Og man kan vel ikke sige, at man bør have det fuldstændig klart i sin erindring, hvad man har lavet for seks år siden. Når der laves en fejl som den her, er der ikke andet at gøre end at rette den op, siger Peter Højgaard Nielsen.

 

Landsskatterettens statistik. se link

 

Kammeradvokatordningen  på video se Youtube

2017 Højeste uret kritik

Det er på tide at gå Højesteret kritisk efter i sømmene

Højesteret var oprindeligt kongens domstol. Han sad endda for bordenden engang for længe siden. At kongen på den måde stillede retfærdigheden til rådighed for befolkningen, var ikke noget særsyn rundt om i Europa. Monarkerne brugte retten som legitimering af deres magt. Ved at tage kontrol over og løse befolkningens uoverensstemmelser vænnede man folk til at kigge mod kongemagten som en samlende faktor.

Der eksisterer også i dag en intim sammenhæng mellem den udøvende og dømmende magt i Danmark. Det viser sig, at kun omtrent 3 af 19 dommere i Højesteret ikke har siddet centralt placeret i Justitsministeriet. Samtidig er der tradition for i Danmark, at ministeriets jurister kan prøve kræfter med dommerembedet ved by- og landsret og skabe sig en dommerkarriere ad den vej.

En skadelig loyalitet

Det er betænkeligt. Justitsministeriet er ikke en institution uden selvopfattelse og holdninger. Efter en karriere på et par år i ministeriet er man ikke en blank person uden fordomme, der sendes ud til domstolene. Man er formentlig ganske selvbevidst og mener, at Justitsministeriets syn på grundloven, den internationale ret og statsorganerne er helt korrekt. Menneskers loyalitet over for traditionelle institutioner er rørende. Den loyalitet kan være skadelig for et selvstændigt og uafhængigt domstolssystem. Sigende er det, at mange danske dommere taler ganske selvudslettende om deres rolle med stolthed i stemmen; herunder højesteretsdommerne Jens Peter Christensen og Thomas Rørdam. Folketings- og regeringsloyaliteten er deres identitet. De mener, at de ingen demokratisk legitimitet har.

Regeringens flyvske opfattelse

I det tvivlsomme læsestof "Guiden til jurastuderende - 2016/2017" tænder Jens Peter Christensen de jurastuderendes fremtidshåb: »som dommer bliver man egentligt en metodemaskine.« Han uddyber: »Man putter en sag ind i den ene ende, så går den gennem metodemaskinen, og så kommer der en afgørelse ud af den anden ende.«

Man ser for sig, hvordan en sådan metodemaskine er et nemt offer for regeringens flyvske opfattelse af rettens indhold. Der er selvfølgelig en vis sandhed i Christensens bemærkninger, som alle jurister kender til. Reglerne anvendes med en vis mekanistisk rutine og bogstavelighed for at sikre formel lighed for loven. Spørgsmålet er, om arbejdet i Højesteret kræver andre kompetencer end glæden ved metodemaskineriet.

Ajos-dommen fra december 2016 var et glimrende eksempel på en Højesteret, der ukritisk satte metodemaskinen i gang uden at se, hvor den befandt sig i det juridiske landskab. Regeringens politiske udmeldinger blev fulgt til punkt og prikke uden spørgsmålstegn eller diskussion, selv i en sag om rettigheder og forholdet til EU.

Politik blev til jura.

Det sunde pust

Måske kunne en ændring af Højesterets sammensætning eller fratagelse af dens monopol som højeste domstol være det sunde pust. Måske har de mange skattesager fremmet dommernes sans for teknikaliteter og ultrakorte begrundelser i stedet for dyberegående afvejninger.

Jens Peter Christensen mener selv, at debatten blandt højesteretsdommerne er dejligt stimulerende. Kunne det være et tegn, at metodemaskinen in persona finder debatten i Højesteret herlig?

Intetsigende sætninger

Vi har heldigvis andre vidnesbyrd fra rigets højeste domstol, der modsiger dommer Christensen. Henrik Zahle, der var højesteretsdommer fra 1999 til 2002, fandt voteringerne kedelige og fortalte om kolleger, der faldt i søvn. Han forlod retten i protest mod domme med intetsigende sætninger i stedet for begrundelser.

Det er på tide at gå Højesteret kritisk efter i sømmene. Sigende er det, at de danske højesteretsdommere er komplet ukendte for den danske offentlighed. De spiller ingen rolle i befolkningens opfattelse af demokratiet.

Skattesager dobbelt straf og

Skattesager omvendt bevisbyrde dvs skatteborger skal selv bevise sin uskyld overfor  en subjektiv vurdering.

se mere.

og på tvcdk

2017 Den feje justits om ringe erfaringer med retsvæsenet

2017-03-30

Der florerer en sygdom i samfundet. En sygdom, der under de forkerte omstændigheder vil være nedbrydende for de ramte såvel som deres omgivelser. Lægerne har døbt sygdommen Giustizia Codarda - den feje justits - og dens hyppigste udbredelse ses inden for det danske retsvæsen.

En sagesløs person bliver slået ned. Retsvæsenet gør intet. I sin afmagt griber den forurettede til de forhåndenværende midler og efterlyser gerningsmanden ved brug af navn eller billeder. Men nu rører retsvæsenet på sig, for det sidste må man ikke. Hvor den naturlige forventning ville være, at retsvæsenet koncentrerede sig om at fange gerningsmanden, vælger det i stedet at bruge kræfterne på at straffe offeret. Det er jo også det letteste. En efterforskning ville kræve mandskab, overarbejdstimer og lyder i det hele taget besværligt. Sagen mod offeret synes derimod ligetil. Justits er opretholdt. Men hvor er det fejt.

En tyv begår indbrud i et privat hjem. Det lykkes dog hjemmets beboere at tilbageholde vedkommende, indtil politiet når frem. Efterfølgende viser det sig, at tilbageholdelsen er sket under omstændigheder, som ligger ud over de beføjelser, som loven hjemler borgere til forsvar af deres eget hjem. De forurettede indkasserer en straf. Justits er igen opretholdt. Den nemme, men feje justits. Kan man dissekere sygdommen? Ja. Det viser sig, at for nogle myndighedsmennesker er lovovertrædelser ligeværdige. Det betyder, at hvis én overtrædelse er lettere at håndtere end en anden, sættes kræfterne ind på at håndhæve førstnævnte. Og håndhævelsen er vigtig for den sygdomsramte, idet denne således kan påvise arbejdseffektivitet.

Justitsen blev opretholdt

Det mest grelle eksempel i nyere tid er attentatforsøget mod forfatter Lars Hedegaard, der i februar 2013 blev forsøgt myrdet uden for sit hjem på Frederiksberg. Heldigvis havde gerningsmanden ikke held med sit foretagende og tog flugten, før politiet nåede frem.

Nu skulle man så tro, at retsvæsenet satte alt ind på at fange den mistænkte, Basil Hassan. Desværre var de implicerede ramt af galoperende Giustizia Codarda. Det ville være forbundet med alt for stort ressourceforbrug at forfølge sporet til Tyrkiet eller Syrien, hvor Basil Hassan øjensynligt var krøbet i skjul. Nej, så lad os i stedet nidkært værne om det navneforbud, som LH efterfølgende havde forbrudt sig mod ved blandt andet i sin bog "Attentatet" at nævne Basil Hassan ved navn. Det er meget lettere. Ingen besværlige rejser til Tyrkiet. Ingen diplomatiske forviklinger. Men justits opretholdt.  Grevil sagen dømt, trods det at det i den nye undersøgelse kommer frem, at alt var rigtigt og kritisabelt.

I august sidste år delte Rikke Louise Andersen et billede af en mand, der havde udvist utilbørlig opførsel over for to børn, hvoraf den ene var RLA's datter. Politiet havde ikke evnet at fange manden og havde heller ikke gjort noget oprigtigt forsøg derpå. Men det offentliggjorte billede medførte, at manden alligevel blev pågrebet. Nu vågner retsvæsenet. RLA har nemlig overtrådt persondataloven og skal dermed betale en bøde på 5.000 kr. Det dobbelte af den bøde, som gerningsmanden indkasserede. Gad vide, hvorledes disse mennesker opdrager deres børn om ret og vrang?

Findes der en kur mod sygdommen? Ja. Men det kræver, at retsvæsenet lukker den sunde dømmekraft ind. I tilfældet med LH burde de naturligvis først have koncentreret sig om at indfange gerningsmanden. Det er trods alt det, de er sat i verden for. Når dette så var fuldbragt, kunne de eventuelt vende sig mod LH og det forkætrede navneforbud. LH løber jo ingen vegne.

I tilfældet med RLA burde retsvæsenet også have koncentreret sig om at fange forbryderen i stedet for at bruge kræfterne på at straffe hende - og i øvrigt udmåle en straf, der skaber sammenhæng mellem de to handlinger.

Justits betyder retshåndhævelse. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken ret der håndhæves, og i hvilken rækkefølge det sker.

2018-01-17 Justitsministerens forslag til hurtigere arbejdsgang

Indvendinger og modforslag:

Justitsministeriets FAKTA: Otte initiativer skal komme lange straffesager til livs

København. I 2016 tog det i gennemsnit næsten et år - 300 dage - fra en sag blev anmeldt hos politiet, til en dømt gerningsmand begyndte at afsone sin straf.

Det er for lang tid, hvis man spørger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Han vil derfor nedbringe sagsbehandlingstiderne i det danske retssystem med otte nye initiativer.

- Alt for lange straffesager er desværre langt fra noget nyt fænomen, men nu sætter vi ind, der hvor skoen trykker, siger Pape Poulsen i en pressemeddelelse.

Her er justitsministerens otte  (6 gengivet) initiativer:

* Fremover kan en sigtet kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen. Retssager bliver således i dag ofte unødigt forlænget, fordi forsvareren ikke har tid til at møde i retssagen.

Dette er en grov indskrænkning af borgerens rettigheder. Staten som oftest bruger kammeradvokaten har ingen hæmninger med at trække sagerne ud. Der bør være en balance således at der gives samme ret til tid i behandlingen for begge parter. F.eks. har Kammeradvokaten brugt 2 år på at forberede sig skal borgeren også have ret til at forberede sig i 2 år.   se mere på linket

* Hvis man skifter forsvarer undervejs i en retssag, må det ikke forsinke sagen. Derudover får den nye forsvarer ikke vederlag for merarbejde, som skyldes forsvarerskiftet.

Dette må vel være betinget af forsvarerens helbreds tilstand ikke bare sådan lige.

* Retten skal hurtigere gå i gang med at fastlægge en dato for retsmødet. Retten skal også i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, inden retten giver vedkommende en sag.

I mine sager har retten intet gjort for at fremme sagen. Tvært imod har retten uden protest ladet kammeradvokaten overtræde retsplejeloven på det groveste - uden indsigelser.

* Fremover skal sigtede, som ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

I mine erfaringer skulle dommeren netop have brugt retsplejelovens bestemmelse om udeblivelse og erkære sagen for vundet fordi kammeradvokaten forsømte sine opgaver og over trådte retsplejeloven. Her var der tale om at udsætte berammet retsmøde efter at mødet skulel være begyndt.

* Politiets indsats skal styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges dom i sagen.

* Der skal etableres øget synlighed om sagsbehandlingstider i straffesager, så myndighederne kan sætte målrettet ind over for årsager til lange sagsbehandlingstider.

Hvad med civilsager? De skal så bare syltes yderligere. Mine erfaringer viste 760 dage for et et start møde hvor kammeradvokaten provokerede voldsomt og formåede dommeren til at hindre slevmøderetten og til det afsluuttende møde.

Kilder: Justitsministeriet

 

2018-06-18 Lov kræver it-system

Ifølge Domstolsstyrelsen var det deres opfattelse, at det var kravsspecifikationen der skulle ligge som grundlag for udviklingen, hvorimod Schultz opfattelse var, grundlaget skulle være deres løsningsforslag. De to var så forskellige, at det ikke lykkedes parterne at blive enige.

»Det er ærgerligt, at vi ikke blev enige, men omvendt er der mange eksempler på det modsatte, hvor man sent i forløbet viser sig at være for uenige, og afstanden mellem forventningerne og det, der bliver indfriet, er for stor. Det har afklaringsfasen afsløret i tide, og så er det bedre for alle involverede, at man afbryder,« siger Simon Svarrer.

Domstolsstyrelsen skulle ifølge udbuddet oprette og forestå driften af en digital domsdatabase til offentliggørelse af domme »i henhold til lov nr. 1867 af 29.12.2015«. Altså er Domstolsstyrelsen forpligtiget til at få udviklet et system, selvom det ikke lykkedes i første omgang.

Domstolsstyrelsen vil igen sende it-systemet i udbud, de ved endnu ikke om udbuddet vil være identisk, eller om de vil tilpasse det. I alle tilfælde vil Schultz have mulighed for igen at byde på projektet. Schultz ved endnu ikke om de vil involvere sig i det fremtidige udbud.

»Det er det for tidligt at sige noget om. Nu må vi se udbudsmaterialet, og så vurdere, hvad vi beslutter til den tid,« siger Simon Svarrer

Dette er skammeligt. Mængden af love er tredoblet siden 1989. Afgørelsrne fra domstolene er svære at forstå og ofte uklare.

Borgerne må vente lang tid på at Schulz får lavet en læselig udgivelse af kendeelser og love.

Dette er skammeligt og ringe for retssikkerheden.

2018 Højesteret kommentar af Højesteretsdommer Jens Peter Christensen.

citat uddrag:

"Det vanskelige spørgsmål for Højesteret var, hvor meget der skal til, for at en læge har gjort sig skyldig i overtrædelse af autorisationslovens § 75. Lovens ord om »grovere forsømmelse« eller »skødesløshed« giver jo ikke i sig selv noget klart svar.

Lidt vejledning kunne de syv dommere dog finde i bestemmelsens forhistorie. Bestemmelsen svarer nemlig til den tidligere lægelovs § 18, der kom til verden i 1934. I den betænkning fra 1931, der dannede grundlag for lægeloven, hed det med den tids kærnefulde sprog bl.a., »at Patienten skal ikke finde sig i, at en Læge tilføjer ham Skade, fordi han af Ukyndighed, Skødesløshed eller Letsindighed gaar udenfor de Grænser, som kan staa for en faglig og menneskelig Kritik«."

Som højesteretsdommeren her klart siger det, er der i flere love ingen hjælp at hente. Vort retssystem er derfor overladt il dem, der har tid og råd til at føre sag. Samtidig vil afgørelsen helt afhænge af vore højestetsdommeres moralske opfattelse  - subjektiv vurderin.

link til sagen

2017- Dommerne bør invitere sagkyndige ind i skattesager

I stedet afviser dommerne dette trods det at flere dommere indrømmer, at skatteagerne er komplekse og vanskelige.

Dommeren lader sig kyse af en højtråbende kammeradvokat - det hører ingen steder hjemme .    se mere på link

Kompleksiteten kommer af de mange love og de uhyggeligt mange ændringer ikke bare af satser, men af grundliggende principper. Mere 700 drejer det sig om med oer 100 ændringer årligt.

Siden 2012 er antallet af sager faldet i 2012 kom der 445 afgørelser. i 2016 er der 229 sager. Faldet skyldes at det er dyrt at føre sagerne, ( kammeradvokaten har ubegrænsede ressourder til rådighed), begrænsninger i godtgørelse for at føre sagerne, og at dommerne generelt giver Skat ret og der gives aldrig omkostningsgodtgørelse.

Det kan skyldes at virksomhederne opgiver, fordi de ikke har oplevelsen af at dommerne forstår de virksomhedsspecifikke forhold, og at dommerne derfor træffer beslutning på et ufuldstændigt grundlag. En del sager går til voldgift, hvor man i modsætning til domstolene betjener sig af jurister med særlig kundskab.Retsåljerådet har givet udtryk for positiv holdning til benyttelse af særlige sagkyndige.

Alligevel er der siden 2007 kun i 2 skattesager anvendt sagkyndige. Trods det at Skatteforvaltningsloven muliggør det.

Dette belyses meget tydeligt af denne link  'ringe brug af sagkyndige'.

Kendelserne vedrørte to sager, som verserer ved henholdsvis Vestre Landsret og Østre Landsret som 1. instans. I begge sager havde de involverede virksomheder anmodet om, at retten blev tiltrådt af sagkyndige medlemmer.

Sagen ved Vestre Landsret angår, om et forbrændingsanlæg er omfattet af kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven i de omhandlede perioder, om der kan opgøres en negativ afgiftspligtig mængde, og om der er hjemmel til at udbetale et herved beregnet negativt afgiftstilsvar til selskabet. Forbrændingsanlægget anførte til støtte for anmodningen om sagkyndige dommere bl.a., at den bevismæssige vurdering og den juridiske fortolkning af reglerne, som skal foretages i sagen, kræver teknisk viden om driften af et forbrændingsanlæg.

Sagen ved Østre Landsret er en transfer pricing sag, som angår, hvorvidt et selskabs koncerninterne afregningspriser har været i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2, stk. 1. Sagens hovedspørgsmål er, om afskrivninger på goodwill skal indgå som en omkostning i forbindelse med fastlæggelsen af selskabets driftsresultat ved sammenligningen med uafhængige selskabers driftsresultat. Selskabet anførte til støtte for anmodningen om sagkyndige dommere bl.a., at sagen vedrører komplekse regnskabsmæssige regler, principper, metoder og praksis og et omfattende regnskabsmateriale og vil kræve en høj regnskabsteknisk indsigt.

Vestre Landsret og Østre Landsret tog ikke anmodningerne om deltagelse af sagkyndige dommere til følge. Landsretternes kendelser herom blev kæret til Højesteret. De involverede virksomheder havde anmodet om, at sagerne blev sambehandlet i Højesteret.

HØJESTERETS KENDELSER

Højesteret har ved to kendelser af 14. september 2018 stadfæstet kendelserne fra landsretterne.

Højesteret bemærkede i begge kendelser, at reglen i retsplejelovens § 20 om deltagelse af sagkyndige dommere er en undtagelse til hovedreglen om, at civile sager i byretten og landsretten alene behandles af juridiske dommere. Herefter gengav Højesteret relevante dele af forarbejderne til retsplejelovens § 20

2018 Justitia har opjort resultatet efter 10 på domstolsreformen.

 • 1 I hvilket omfang byretterne har henvist skatte- og afgiftssager til landsretten.
 • 2. I hvilket omfang byretterne har været tiltrådt af 3 dommere fremfor af 1 dommer.
 • 3. Hvor ofte by- og landsretter har været tiltrådt af sagkyndige medlemmer af retten.
 • 4. Hvilke byretter der har organiseret sig på en måde, der tilgodeser en vis form for specialisering i skatte- og afgiftssager.

Opgørelsen viser, at i gennemsnit er 10% af de på skatte- og afgiftsområdet afsagte domme afsagt af en landsret i første instans. Endvidere viser opgørelsen, at i gennemsnit har 11% af skatte- og afgiftssagerne i byretterne været tiltrådt af tre dommere fremfor en dommer. Dommerne ses at være tilbageholdende med at lade sagkyndige domme tiltræde retten, idet der alene ses medvirken af sagkyndige dommere i to sager vedrørende skatter og afgifter. Endeligt viser opgørelsen, at de færreste byretter har organiseret sig på en sådan måde, at en vis form for specialisering i skatte- og afgiftssager er tilgodeset.

Der afsiges rundt regnet dom i ca. 300 skatte- og afgiftssager om året.45 Det vil sige, at der siden 2007 i runde tal er afsagt 3000 domme vedrørende skat. Af disse er det således alene i to domme46, at retterne har anset det for nødvendigt at anvende sagkyndige domme. Det tal forekommer at være meget lavt. Det skal ses i lyset af, at medlemmer af skatteankenævnene og Landsskatteretten ikke i modsætning til medlemmer af øvrige ankenævn er udpeget på baggrund af deres faglige eller sagkyndige kompetencer.47 Der synes derfor at være god grund til, at advokater i videre omfang end i dag anmoder retten om tiltrædelse af sagkyndige dommere, men også at Skatteministeriet bliver langt mere åben over for tiltrædelse af sagkyndige dommere.  Link til materialet.

2018- Amagerbanken fejlagtige oplysninger- Staten vinder altid

Konkret drejer sagen sig om to notater, som Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet lå inde med, og som ikke var delt med offentligheden, da aktionærerne få måneder inden Amagerbankens konkurs skød penge i banken.

Investorerne har under retssagen anført, at banken ville have undladt at gennemføre en kapitalforhøjelse og i stedet ladet banken afvikle, hvis man havde kendt til indholdet i de to notater.

»Denne afvikling ville være sket under Bankpakke I, hvorved bankens kreditorer ville have opnået fuld dækning. Banken blev i stedet den 4. februar 2011 erklæret konkurs og afviklet under Bankpakke III med en begrænset dækning for kreditorerne,« fremgår det af retssagen.

Både Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet har bestredet, at de havde pligt til at videregive de to notater. De to notater, som var udarbejdet af Finansiel Stabilitet, pegede på, at Amagerbanken måtte forventes at skulle foretage væsentligt større nedskrivninger, end banken selv havde fundet påkrævet.

Indholdet af de to notater blev ikke videregivet til Amagerbanken, men til dels delt med Finanstilsynet. Begge parter har under retssagen gjort det gældende, at Amagerbankens bestyrelse faktisk var bekendt med Finansiel Stabilitets vurderinger.

Landsretten gav Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet medhold.

2018 Satsen for vidnegodtgørelse ikke reguleret siden 1987.

Meget typisk for retsvæsenet  er ministeren hurtig til at regulere afgifterne, der giver indtægter heraf er tinglysning nogen de største for området.

Statsadvokaten og Kammeradvokaten favoriseres også voldsomt.

Men vidner - det er da bare noget man indkalder (borgeligt ombud kalder man det vist - og der er bødestraf for at udeblive) det skal ikke belønnes, ja man accepterer uden videre at folk taber tid og penge på at være vidne.

Mogens Esmarch fra Moderniseringsstyrelsen fortæller om dette. Man kan blive honoreret med et så latteligt beløb som 20 kr i timen (mindste sats er 80 for at give møde).

Satsen lyder på 40 kr per påbegyndt 2 timer. I samme periode siden 1987 er timelønnen i industrien steget 317%! Så godtgørelsen burde mindst være på 255 kroner. Der er en mulighed for at man kan få dækket tab af arbejdsfortjeneste - men så skal man slås med sytemet. Hvornår er det nu lige tilfældet, og hvordan skal jeg nu bruge tid på at bevise dette?

Et eksempel fra ca 1998. Vidnet fik 80 kroner - det var en klaokmester vedr. noget med et hus.Modparten krævede syn og skøn og skønsmandne fik tilkendt kr 8.000 for meget mindre ned 4 timers indsats. Så der er nogen eksperter der malker systemet.

Et andet eksempel: vedr. et dødsfald jeg modsatte mig obduktion (det var helt unødvendigt og som pårørende har man ret til at modsætte sig).

Politiet /anklageren  indkaldte til retsmøde og den udpegede advokat hævede mere end 2.551 kr for 10 minutters møde., hvorunder han helt glemte at spørge ind til politiets manglende undersøgelse af fejl og forsømmelser. Min lillebror var indleveret på Rigshospitalet - men ingen havde registreret, hvem og hvornår dette var sket? (Det skal mna ifølge loven - Det kunne have været forbryderen)

Så eksperterne malker systemet - vi andre er bare stemmekvæg der aflønnes med 20 kroner i timen.

2019 Ret og overgreb

"Prøv at åbne en god jurabog for begyndere. På en af de første sider står der, at jo hårdere et indgreb det offentlige udsætter sine borgere for, jo klarere en hjemmel skal der være. Næst efter decideret straf, så er skat vel det hårdeste indgreb, du kan udsætte en borger for - det ligger også i den måde, Grundloven er bygget op, at der skal være en vis klarhed. Man kan spørge sig selv, om systemet i dag lever op til det," siger Peter Loft.

se f.eks. de seneste overgreb på B-skatteydere. her er der direkte tale om fup og forkerte systemer, som anvendes til at franarre ekstra skatter, som allerede er betalt, blot fordi Skat nægter (elelr er pålagt) at bruge systemisk forkert regnskabsførelse. Frivillige indbetalinger bogføres ikke.

2019- Lovkendskab:

Hvis jeg møder op i retten, og prøver at undskylde mig med ukendtskab til loven, så bliver jeg grinet ud.

Men det gælder åbenbart ikke for dem, som laver lovene, når de laves:

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn, var ikke opmærksom på profileringsværktøjet i lovgivningsprocessen...

(og nej, jeg er ikke specielt ude efter ovennævnte parti eller person - det lader til at være et systemisk problem)

2019 Smøl med tinglysning - men Staten er aldrig ansvarlig

 • Erstatningskravene i gruppesøgsmålet angik 426 sager om anmeldelse til tinglysning over en periode på 16 måneder. I samme periode blev der ekspederet i alt 2.090.868 tinglysninger. Kravene angår økonomiske tab, der ikke er opgjort.
 • Retssagen blev anlagt i august 2011 og blev antaget som gruppesøgsmål den 26. september 2013. Tilmeldingsfristen til gruppesøgsmålet løb indtil den 30. juni 2014.
 • Siden har der været en omfattende skriftveksling mellem parterne, og der er fremlagt mere end 8.000 sider dokumenter. Efter ønske fra de erstatningssøgende har der været udpeget eksperter, der har udarbejdet to omfattende rapporter med svar på en række spørgsmål. Forberedelsen af retssagen har således været ekstraordinært omfattende og tidskrævende.
 • Se den overordnede tidslinje for sagsforløbet i gruppesøgsmålet.
 • Østre Landsret behandler sideløbende med gruppesøgsmålet nogle retssager mod Domstolsstyrelsen, der er anlagt af ni erhvervsdrivende i 2013 og 2014.
 • Landsretten har endnu ikke berammet mundtlig forhandling i erhvervssagerne.
 • Der ekspederes hver måned ca. 140.000 tinglysninger. I over 85 % af alle sager sker tinglysningen nu helt automatiseret på få sekunder, efter at dokumentet er anmeldt til tinglysning.
 • Inden overgangen til digital tinglysning var sagsbehandlingstiden - udover den tid der gik med at sende dokumenterne frem og tilbage - i gennemsnit næsten 7 dage.
 • Østre Landsret har frikendt Domstolsstyrelsen for ansvar for forsømmelse?
 • Besparelser forventes: Dette har vist sig at holde stik. Indførelsen af digital tinglysning har således medført, at overskuddet for det offentlige ved varetagelsen af tinglysningsopgaven er steget. Samtidig er udgifterne for de professionelle bruger af tinglysningssystemet i øvrigt faldet. Lovgivningsmagten var bekendt med de forventede besparelser for det offentlige ved indførelse af digital tinglysning, og dette førte ikke til, at lovgivningsmagten satte tinglysningsafgiften ned i forbindelse med indførelsen af digital tinglysning.

Kvajeretten gælder for Staten.

"Vi forbeholder os retten til at kvaje os, uden at blive forfulgt eller latterliggjort....."

Eks  trusler mod politiker.  Det gav 60 dages fængsel.

Når Staten 'kvajer sig' er det gratis, man fastholder essensen af 'retten'.

Eksempler:

Udbyttesagen.

Ejendomsvurdering og ændrig af loven med tilbagevirkende kraft.

EFI og andre IT skandaler.

Lovgivningssjask.

Systemfejl, overmagt og overkørsel af borgere.

- Justitia retssikkerhed?

- Kammeradvokatens lidet flatterende rolle

2002 Jesper Berning

Af Jesper Berning dr. jur.

Om VM og dommere i retten Lige vilkårligt / usikkert
Dommerne rammer også vilkårligt
Jævnført med de aktuelle VM mesterskaber anfører Jesper Berning, at det er lige så almindeligt i retten. Forskellen på VM og retten er, at der ikke er et TV på til at afsløre fejlen.

"Jeg erindrer fra mine unge dage frustrationen over, at Højesteret i en dom udtalte, hvad appellanten havde gjort gældende - og tilsidesatte det - uden at oplyse, at det var dokumenteret via en artikel i Næstved Tidende. Forholdet var nærmere det, at appellanten hævdede at have fudnet på et produktnavn, hvorom sagen drejede sig, hvilket modparten bestred.

Artiklen i Næstved Tidende dokumenterede klart, at modparten løj, men det passede åbenbart ikke Højesteret, som derfor i sin dom valgte at udelade dette bevis.??

VM og afgørelser

Jeg kan garantere, at de tilfælde, hvor sagsfremstillingen i en af en dansk domstol afsagt afgørelse ikke har noget med virkeligheden at gøre fuldt ud modsvarer fodbolddommernes ignorering af de kendsgerninger, som vi alle kan iagttage på vort TV.