2019 Når Ekspropriation bliver til korruption

2019 Når ekspropriation bliver til korruption.

Ekspropriation er et område dækket af Grundloven §73. Man skulle så forvente at der er tale om det ypperste grad af beskyttelse af borgeren.

Men sådan er det ikke i praksis. Her er igen et område, hvor forståelsen af et område ikke bliver retvisende ved læsning af loven, men kun ved at studere de mange voldsomme overgreb i strid med den påståede hensigt. citat:

"Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning."

(se mere om dette emne på Taksationskomissioner = ingen retssikerhed)

 

Læs også linket her

Erstatninger for strukturskader på marker efter gravearbejder ved anlægsprojekter er skattefrie uanset graden af skaden på jorden.

Det har Landsskatteretten slået fast efter at have givet LMO medhold i 12 forskellige sager på én gang.

By og landzone - vilde planer i 60'erne.

Pludselig havde 'de kloge' på Slotsholmen fundet på at lave vilde planer for hele landet. Det blev opdelt i byzone, mellemzone og landzone. Man fantaserede om at mellemzone nok en gang ville blive inddraget til bebyggelse, og så måtte det jo være en masse penge værd - det var fantasien. Da gården hidtil havde været vurderet til en 300 -400 tusinde og nu pludselig formodes at være mere end 1 mio kr, værd sprang skatterne til astronomiske højder. Der blev udskrevet skat på kr. 50.000 pr år svarende til hele værdien af bruttoindtægten før fradrag for udgifter til indkøbte varer og og driftsomkostninger. Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre. Så i stedet forlangte man garanti for betalingen ved at kræve et pantebrev i ejendommen hvert år, og det skulle selvfølgelig forrentes. De studerende, der hørte til sådanne forældre mistede, retten til at søge legater.  Det helt interessante ved de der fiktive skatter på landbrugsjord var, at de ikke blev fjernet trods det, at man senere finder ud af at det nok var forhastet og for vildt, og det blev igen til landzone - men den pålagte gæld, der var helt fiktiv, blev ikke fjernet. Gården blev aldrig udstykket - den ligger brak, og der er brugt et hjørne, så man kunne få den nærliggende golfbane udvidet fra 9 huller til 18 huller. Hver gang der er taget et stykke jord fra, har man tilmed været fræk nok til at rykke gælden over på de sørgelige rester. Det demonstreres særlig tydeligt, da kommunen vil lave en gang- og cykelsti langs med åen Baldersbæk, der løber tværs igennem marken på gården. Der skal så eksproprieres jord fra ejendommen til denne sti. Man 'stjæler' så jorden og skubber yderligere gæld over på rest jorden. I stedet burde gælden nedskrives i samme forhold, som man fjerner (læs stjæler) areal/jord fra ejendommen. Tilmed foregår ekspropriation på en højst mærkelig måde.  Man ansætter jordens værdi efter formålet til den nye anvendelse. Det betyder, at der er i mange år er betalt en høj skat for et fiktivt formål, der aldrig realiseres og ved ekspropriationen betales efter en ny fiktiv og meget lavere værdi. Helt tydeligt kommer dette frem i Herstedøster. Her eksproprieres jorden til formålet Vestskoven til 2 kr pr kvm. Kort efter kommer 'man' i tanke om, at der skal bygges en motorvej (Fredrikssundsvejen) og nu ville erstatningsbeløbet til dette formålet have været 4 kr. Konklusion: De pensionerede dommere, der sidder som formænd for disse ekspropriations komiteer deltager i et korrupt magtmisbrug - dette ligger så langt fra retssikkerheden, som det er muligt.

Ekspropriationsloven beskriver tydeligt, at man har ret til at søge erstatning for tabt udnyttelse af jorden. Da kommunen kommer igen nogle år senere og vil flytte stien til at ligge tværs over midten af det bedste jordstykke og dermed effektivt sabotere rationel drift af hele marken. En simpel beregning af forbrug af tid og brændstof kapitaliseret viser derfor et tydeligt tab på kr. 175.000. Dette blev forelagt kommissionen, der hånligt tilsidesætter det uden begrundelse. Der blev givet sølle kr 15.000 i engangserstatning så mange år efter, at man var begyndt at pålægge årlige skatter på kr 50.000 til et formål, og som aldrig er blevet ført ud i livet. I samme periode har vi kunnet konstatere, at grundpriserne er steget til skyhøjder særligt fremskyndet fordi Hovedstadsrådet har begrænset udstykninger til kun at ligge i København og få steder meget tæt på, meget i strid med de fremsynede og vidtløftige planer i tresserne.

I nutiden oplever vi tilmed at kommunerne misbruger ekspropriationsloven til at overtage en gartners jord til et privatkapitalistisk formål som Roskilde Festivalen. Grundlovens §73 omhandler ekspropriation men det har ikke givet retsbeskyttelse. Overgrebene i Oksbøl og andre. Justitia's indlæg. Ulovlig vej i Vejen kommune. Randers kommune underbetaling. Når ekspropriation bliver til korruption.

10 år efter de voldsomme opskrivninger er værdien stadig skyhøj og dog med besvær reduceret til kr 1.200.000 se billede. Dette svarer  til kr 1,80 pr kvm. De høje vurderinger bliver nedsat ved 14 vurdering i 1971 til kr. 830.00 og nu ligger gården igen i landzone. Der søges om erstatning for de ulovligt pålagte skatter forud. Det er en tung og langsommelig proces at søge erstatning for fejl begået af embedsapparatet. Det burde være den, der fejler, der korrigerer for sine fejl. Men nej embedsapparatet har indført omvendt bevisbyrde.

De høje vurderinger førte til en tinglyst gæld på kr 40.000 dertil kommer renter.

Efter at iflg §14 stk 6 om offentlig vurdering (bondegårdsregel) ændrer vurderingerne, søges der om erstatning for de fiktivt opkrævede skatter. Overtaksationskommissionen behandlede sagen efter afvisning af taksationskommissionen og afgjorde sagen med en almisse at betale tilbage kr. 15.000 altså en brøkdel af det opkrævede beløb. Ingen af de anførte indvendinger og argumenter er taget til efterretning - dette er rendyrket magtmisbrug uden skygge af indhold som nævnt i Grundloven.

To gange efterfølgende  griber kommunen ind i ejendommens areal for at anlægge en  gang - og cykelsti -sidste gang og den værste, hvor stien går tværs gennem det mest regulære markstykke i 1980. Her bliver der lavet et grundigt arbejde med at redegøre for driftstabet kr 142.000 værditabet. Igen bruger kommunen værdiopgørelser der refererer til værdiansættelsen på Sydsjælland 80 km fra ejendommen, der selv kun ligger 17 km fra Rådhuspladsen. Første gang detaljer i erstatning link.

Der vedlægges prisindex beregninger, der tager udgangspunkt i de offentliggjorte prisindex.  Alt sættes til side uden argumentation og taksationskommissionens egne holdninger fastholdes.

Værdien var allerede i 1965 kr 4,00 pr kvm og indexet er steget med en faktor 6,77 iflg. offentliggjorte statistikker altså ca. 24-30 kr kvm ville være retvisende. Igen reduceres der ikke for de pålagte fiktive skatter i 1965, men betales altså heller ikke for det.  Efter flere års tovtrækkeri og behandling i Overtaksationskommissionen med inhabile deltagere afgøres erstatningen til kr 26.936 altså ca 10% af det opgjorte og rimelig krav. De implicerede embedsmænd er dommer P. Olivarius, kontorchef Leif Larsen, borgmester Per Madsen, Egholm-Jensen Ishøj K. Derudover har advokat P. Sølling fra Kammeradvokaten medvirket til at gøre det ringe for landboerne - han nedlægger påstand og frifindelse for erstatning for samtlige ejendomme, der har klaget.. Bemærk i detaljerne i erstatningen noten fra bisidder og konsulent i Lanboorganisationen har måttet korrigere Taksationskommissionen - den havde smidt papirerne væk og 'glemt' at både ejer og bisider havde været deltager i møderne, som altså modsat udsagnet ikke er forhandlinger mend diktater.


De voldsomme og fiktive beløb fører også til problemer med formueskat, som indehaver må søge om henstand til allerede i 1985.  Det var hyppigst landbrugere, der skulle betale formueskat af de fiktive og voldsomme vurderinger. Denne Skat bliver som bekendt ophævet ved lov i 1997.

Vurderinger

Note 1: Her vurderes noget af arealet til kr. 10 pr kvm. Men det hindrer ikke den korrupte Overtaksationskommission i at vurdere det til kr. 4,00 så sent som ved ekspropriation 1 i 1972, nr2 i 1982 og i erstaning for tab i 1975.

 

Se også Taksationskomissioner = ikke rets sikkerhed.

2019-Ekspropriation i Nordsjælland.

Igen bestemmer myndighederne suverænt udfaldet. Denne ejer havde åbenbart midler til at kæmpe for sin ret, men får det ikke dog bliver erstatningen noget højere - men det er alt.

Ifølge Sonnich Fryland var anlæggelsen af cykelstien for det første ikke nødvendig, for det andet var der ikke grund til at foretage ekspropriationen og for det tredje var det beløb, han i sidste ende modtog fra kommunen i forbindelse med ekspropriationen ikke tilstrækkelig.

Østre Landsret har nu fastslået, at cykelstien skal blive liggende, og at ekspropriationssagen ikke skal gå om.

Det var ellers byretten i Helsingørs dom, da den afsagde sin kendelse for fem år siden.

Men landsretten har altså vurderet, at kommunen var i sin gode ret til at ekspropriere, og den lukker dermed sagen med mindre Sonnich Fryland af processbevillingsnævnet får lov til at føre sagen til højesteret.

Dommen er dog ikke 100 pct. gået kommunens vej. Retten har vurderet, at Sonnich Fryland ud over de 400.000 kr han har fået for tabt ejendomsværdi skal have yderligere 225.000 kr. Dette beløb skal dække dels en udgift til at plante træer for at forhindre udsyn til bagsiden af huset fra cykelstien og dels som erstatning, fordi cykelstien har gjort en udvidelse af huset umulig.