Ringe retspleje i skattesager - politiets rolle

2017 Ringe retspleje

2018-04-30 Minister vil stoppe brug af ulovlige oplysninger.

Minister vil stoppe praksis i Skat

Skat må holde op med at benytte sig af oplysninger, som politiet har fremskaffet, og som ifølge loven burde have været destrueret for længst.

Det mener skatteminister Karsten Lauritzen (V), som dermed erklærer, at han vil stoppe en praksis, som Skat i dag følger.

Den markante melding kommer, efter at det sidste år kom frem, at Skat i en stor sag mod en udenlandsdansker betjente sig af oplysninger, som Bagmandspolitiet indsamlede og for længst burde have destrueret.

Karsten Lauritzen har henvendt sig "flere gange" til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at få ændret reglerne mere generelt. Tilsyneladende har kollegaen i regeringen endnu ikke reageret.

_________________________________________________________________________________________

Det er et velkendt, grundlæggende princip i dansk retspleje, at enhver skal betragtes som uskyldig, indtil det modsatte er bevist - eller i hvert fald af anklagemyndigheden sandsynliggjort i en sådan grad, at dommere og lægdommere har kunnet overbevises, og der er afsagt kendelse eller dom om vedkommendes skyld.

Sådan fungerer det ikke helt i Skats optik. Der er man skyldig, indtil man selv har bevist det modsatte.

Men det er smukke, teoretiske tanker uden ret meget hold i virkeligheden, som er ganske anderledes barsk.

Retsplejeloven fastlægger visse betingelser for varetægtsfængsling, og det er ikke politi og anklagemyndighed, der afgør, om en person kan varetægtsfængsles, eventuelt i isolation. Det skal afgøres af en uafhængig instans, nemlig en dommer.

Men det er en ringe sikkerhed, for politiet skal naturligvis have mulighed for at efterforske forbrydelser uden risiko for, at den sigtede kan påvirke efterforskningen, og der kan endvidere varetægtsfængsles, hvis der eksempelvis vurderes at være risiko for, at den sigtede vil begå yderligere forbrydelser, hvis han får mulighed for det.

Men det er politiet, der afgør, hvor megen tid der skal bruges til efterforskningen, og erfaringen viser, at politiet tager sig meget, meget god tid til enhver efterforskning. Selv ganske små handlingsforløb, som for den uvildige iagttager skulle kunne klares i løbet af en dag eller to, viser sig i praksis at vare måneder. I den tid sidder den sigtede fængslet uden vished for, hvordan sagen ender, og uden vished for, om der overhovedet bliver rejst tiltale. I mere komplicerede sager kan efterforskningen vare både måneder og år, og det er ikke indtrykket, at politiet forhaster sig. En del fængslede sidder endda i isolationsfængsel, fordi man påstår, at de kan påvirke sagen inde fra fængslet?

For eksempel er en 25-årig mand netop blevet løsladt i den såkaldte Kundby-sag efter over ét års varetægtsfængsling. I over ét år har manden siddet i fængsel uden dom og uden vished for, om sagen ville ende med domfældelse, eller om der overhovedet ville blive rejst tiltale.

Skulle politiet virkelig bruge så lang tid til det? Er det ikke en nærliggende tanke, at den psykiske belastning måske kunne tænkes at kunne føre til en tilståelse? Selvfølgelig kan det ikke bevises, at politiet bevidst spekulerer i en sådan psykisk nedbrydning af varetægtsfængslede personer, og forhåbentlig indgår sådanne oevrvejelser ikke i beslutningsgrundlaget. Men en uomtvistelig kendsgerning er det, at varetægtsfængsling og især varetægtsfængsling i isolation virker psykisk nedbrydende.

Kundby-sagen har yderligere den pinlige dimension, at den 25-årige har siddet varetægtsfængslet i to måneder, efter at det stod klart for politi og anklagemyndighed, at der ikke kunne rejses tiltale. Efterforskningen blev afsluttet i begyndelsen af december 2016, og først den 9. februar i år blev han efter rigsadvokatens beslutning løsladt.

I to måneder har man altså vidst, at der ikke kunne rejses tiltale, men alligevel har manden siddet varetægtsfængslet, fordi han ikke kunne løslades før rigsadvokatens endelige beslutning. Det komplicerer og forsinker sagen, at det i terrorsager er rigsadvokatens afgørelse, om der skal rejses tiltale. Men problemet med de langvarige varetægtsfængslinger er et generelt dansk retssikkerhedsproblem.

Faktisk er det ikke et retssamfund værdigt, at sigtede holdes varetægtsfængslet så længe, at der overhovedet kan opstå mistanke om, at det er et led i en bevidst strategi med henblik på at fremtvinge psykisk nedbrud med deraf følgende tilståelser.

 

Yderligere er det sådan at isolations forvaring alene pålægges af fængslet, når man først afsoner sin straf. Dette afgøres ikke foran en dommer.

Empowerment? nej kun når statens magt skal håndhæves orker politiet at komme på banen - det er for langt ude.

Politiets eneret er totalt misforstået og krænker groft retssikkerheden.

I Grindsted undrer en gruppe lokale forretningsdrivende sig i disse dage over det lokale politi. For er ordensmagten virkelig presset så meget i bund, at den ikke har kræfter til at komme, når en tyv er blevet tilbageholdt? Da flere butikstyve forleden var på spil i den lille sydjyske by, gik ansatte fra Matas, Sportmaster, den lokale kro og flere andre nemlig sammen om at jagte dem og foretage en civil anholdelse af en af de formodede tyve. Da politiet blev underrettet om, at borgerne havde tilbageholdt en tyv, lød beskeden fra ordensmagten, at der først kunne være en patrulje fremme en time senere, og at de burde slippe den anholdte fri. »Det er jo helt til grin, at politiet ikke kommer og hjælper, når vi selv har gjort alt det rigtige,« lyder det fra en af de lokale, skriver Vejle Amts Folkeblad. Fra politiets side lyder forklaringen, at vagtcentralen og borgerne må have misforstået hinanden.

2017-03-25 Politiets anbefaling

Når politiet afhører folk, opfordrer de dem til at underskrive afhøringsrapporten. Men betjente, der selv bliver afhørt efter blandt andre skudsager, bliver af deres advokat rådet til aldrig at underskrive deres forklaringer. For de kan blive brugt imod dem i retten.

Hvem sagde dobbeltmoral? Dette er altså juristernes anbefaling.   se mere

2017-05-15 Om det ringe politi

(det er ikke kun i Skat, der er problemer)

Vi kan konstatere, at det danske politi ikke fungerer tilfredsstillende. Vi får ikke velfærd for vore mange skattekroner. Oplagte sager efterforskes ikke, selv ikke når løsningen ligger lige for. Oplagte sager syltes i uger og måneder, og befolkningen mister lige så stille tilliden til, at vi har et effektivt politikorps, som træder hjælpende til, når borgerne har brug for det. Det gælder både det forebyggende arbejde, og det gælder efterforskning, når skaden er sket.

D. 2017-05-09 oplyste JP til overraskelse for ingen, at mindre end 10 pct. af alle indbrud i private hjem fører til sigtelse. En gang imellem får tilliden et ekstra skub i uheldig retning, når man hører om politibetjente, som har opført sig decideret dumt, men det er trods alt undtagelserne. Problemet stikker dybere. Da to amerikanske turister forleden blev dræbt af en totalt ansvarsløs fører af en vandscooter i Københavns Havn, blev der straks rettet kritik mod politiet, som dels ikke råder over tilstrækkeligt hurtige fartøjer til at forfølge sådanne bøller, dels med et skuldertræk måtte konstatere, at resultatet af en effektiv indsats på området ikke ville stå mål med de ressourcer, som det ville kræve.

Der var den igen . Ressourcer. Politiet må prioritere. Der blev helt berettiget draget sammenligninger med, hvordan politiet ville reagere, hvis en flok bøller i biler og på motorcykler ville more sig med at køre over for rødt og i øvrigt bevidst terrorisere sagesløse trafikanter, og der blev stillet forslag om, at politiet kunne låne søværnets såkaldte muskelbåde. Ploitiet har i stedet travlt med i det fredelige Danmark at mandsopdække en masse politikkere, at udføre en masse grænsekontrol etc. At passe på bøller ved fodboldskampe og meget mere - skal det overhovedet være politiopgaver? Man ser ofte to voksne politibetjente overbringe indkaldelser til retten eller bødeforlæg  -spild af ressourcer.

Mønsteret gentager sig igen og igen. Politiet er magtesløst, og der henvises til ressourcemangel, et stigende antal opgaver og en efterhånden uoverskuelig ophobning af overarbejdstimer som følge af mandskabskrævende bevogtningsopgaver.

Her ville det være nærliggende at foreslå politikerne en gevaldig økonomisk oprustning af politiet. Betydelige bevillinger til personel og anskaffelse af alt det nødvendige tekniske udstyr, som der måtte blive brug for. Men inden vi når så vidt, må vi foreslå en grundig, uvildig gennemgang af, hvad politiet faktisk bruger de allerede bevilgede ressourcer til, for de er faktisk ikke så få. Hvordan har man opfyldt de gyldne løfter, som blev udstedt til befolkningen i 2006, da den såkaldte politireform netop var vedtaget til ikrafttrædelse den 1. januar 2007? Målene var bl.a., at politikredsene skulle kunne løse flere efterforskningsmæssige opgaver, og flere politibetjente skulle frigøres til patruljearbejde tæt på borgerne. Der skulle være flere betjente på gaden, og der skulle være kortere responstid. Kort sagt et mere effektivt politi.

Det er ikke lige, hvad borgerne har oplevet i de forløbne 10 år, tværtimod. Retfærdigvis skal det siges, at politiet har fået en lang række nye og uforudsete opgaver. Terrortruslen er accelereret, og bevogtning af bygninger, institutioner og enkeltpersoner har taget et omfang, som næppe mange havde drømt om i 2006, da politireformen blev vedtaget.  Tibet sagen er sådant et tåbeligt eksempel. De ansvarlige accepterer at kinserne ikke må tabe ansigt og udsteder forblommed og tågede befalinger der fører til knægtelse af ytringsfriheden og til sidst bliver to politiemgbedsmænd anklaget for at have overtrådt Grundloven. Tror øvrigheden virkelig vi er så dumme?

At der skulle afsættes betydelige ressourcer til grænsebevogtning, fordi Schengen-landene ikke formåede som forudsat at bevogte EU's ydre grænser, var næppe heller til at forudse. Men som sagen står nu, må vi konstatere, at der er brug for en ny politireform, og det skal ikke ske som ureflekterede merbevillinger, men som følge af en grundig, uvildig analyse af politiets nuværende arbejdstilrettelæggelse.

Mon ikke der langt ind i politikorpset skulle kunne findes en række forældede procedurer? Og selvfølgelig må politiet én gang for alle løses fra opgaver, som ikke kræver fire års specialiseret politiuddannelse. Det kan kun gå for langsomt.

2017-05-15 Også andre bøder bliver ikke indkrævet.

Hundredvis af dømte slipper for at betale millionbøder til Skat

Det er ikke kun almindelige danskeres gæld til det offentlige, som myndighederne har problemer med at kradse ind.

De sidste fem år har politi og Skat heller ikke inddrevet hundredvis af millionbøder til private og virksomheder, som f.eks. har begået groft skattesvig, bedrageri eller afpresning.

På fem år har politi og domstole videresendt 318 ubetalte kæmpebøder - alle på over en million kroner - til inddrivelse hos Skat.

Af en samlet bødesum på 1,7 milliarder kroner er det lykkedes Skat at inddrive 13 millioner kroner.

Det er altså mindre end én procent af den samlede bødesum, der er blevet inddrevet på fem år, viser aktindsigten fra Skat.

En af de millionbøder, der aldrig er blevet betalt, stammer fra firmaet Sunprojuice i Sorø. Firmaet blev i 2013 idømt en bøde på 6 millioner kroner og yderlige konfiskation af 5 millioner kroner for at have solgt en række saftkoncentrater, som var blandet op med billigere æblesaftkoncentrater - uden at kunderne var informeret.

På den måde kan en konkurs være vejen til at slippe for en kæmpebøde, som et firma er idømt.

- Du kan konstruere dig ud af det ved f.eks. at gå konkurs, siger Erik Würtz Knudsen og understreger, at han ikke var administrerende direktør på det tidspunkt, ulovlighederne foregik, og at han ikke personligt er dømt for noget.

Efterfølgende er stumperne af konkursboet Sunprojuice købt op og fortsat i et nyt navn og med en ny ejer, hvor bøden ikke er fulgt med.

Sunprojuices bødefidus er langt fra et enestestående tilfælde, siger advokat Lars Lindencrone Petersen, partner hos Bech-Bruun med speciale i bl.a. konkurser og strafferet.

- Når der er tale om en konkurs, så ryger bødekravet aller bagerst i køen, hvor de ved normal inddrivelse står forrest. Og virkeligheden er; der bliver aldrig noget tilbage til bøder. Ikke en øre. Og en bøde forsvinder fra jordens overflade, når en konkurs er afsluttet, siger Lars Lindencrone Petersen.

 

Politi kontra datasikkerhed.

se linket her.

2017- Om politisk ansvar?

Der er ingen formelle kvalifikationskrav til ministre, men de fleste har en længere karriere som folketingsmedlem bag sig. De, der ved udnævnelsen ikke har været medlem af Folketinget, er næsten alle blevet det ved det følgende folketingsvalg. Danske ministre kan dermed være eksempel på, at den lovgivende og den udøvende magt forenes i en og samme person.

I lande som Frankrig og USA vil det ikke kunne lade sig gøre. Til trods for Grundlovens påstand er der ikke adskillelse mellem lovgivende og udøvende magt i Danmark.

Ministeransvarlighed er ministres retlige og politiske ansvar for deres embedsførelse. I de europæiske konstitutionelle monarkier, der voksede frem i 1700- og 1800-t., er det et fællestræk, at kongen er ansvarsfri; ansvaret bæres af ministrene. Ministeransvaret var i sin oprindelse retligt. Parlamentets andetkammer og i mange tilfælde også kongen kunne rejse tiltale, mens domsmyndighed tilkom en særlig domstol, der som regel var sammensat af medlemmer af førstekammeret og dommere fra Højesteret. Efterhånden udvikledes ved siden af det retlige ansvar et politisk ministeransvar, der betød, at en regering måtte gå af, hvis et flertal i parlamentet krævede det (se parlamentarisme).

I Danmark gøres ministres retlige ansvar gældende ved Rigsretten. Tiltale rejses af Folketinget eller regeringen. Det retlige ministeransvars indhold er bestemt ved Lov om ministres ansvarlighed fra 1964. En minister straffes, hvis han eller hun forsætligt eller af grov uagtsomhed har tilsidesat de pligter, der påhviler vedkommende efter Grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter stillingens beskaffenhed. Det samme gælder, hvis en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen. Hvis ikke strengere straf er hjemlet i den øvrige lovgivning, er straffen bøde, hæfte eller fængsel i indtil to år.  (Tibetsagen??)

2018 Rene Nielsen om Facebook og GDPR citat:

"Når det er sagt, så er der i Danmark en tradition for at domstole "bøjer" loven således at myndigheder i realiteten har frie hænder i langt de fleste sager. Jeg tror ikke at nogen eller noget bliver straffet i Danmark.

I lande som Sverige eller Tyskland, ville en borger kunne klage til "Forfatningsbeskyttelsen" som ville udkommander betjente og evt. militær til f.eks. at arresterer en minister, en politichef eller en topembedsmand som "ikke vil rette ind" og følge domstoles kendelser.

Det er derfor det er en alvor sag for myndighederne (og især deres chefer) i Tyskland. I Tyskland ville Søren Pape som justitsminister ikke turde forsætte med den ulovlige logning. Der var han for længst smidt i fængsel af "Forfatningsbeskyttelsen", hvis vi havde samme lovgivning.

Ligesom at TDC med flere ikke ville turde gå imod "Forfatningsbeskyttelsen". De ville stoppe med logningen."

2017 Forældelse af ansvaret er meget kortere end forældelse for almindelige borgere:

8.2 Forældelse

Straffelovens § 156 og § 157 har en strafferamme på 4 måneder, og strafansvaret efter disse bestemmelser forældes derfor efter 2 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1.

Straffelovens § 152 om videregivelse af fortrolige oplysninger, der er gengivet i kapitel 7, afsnit 7.2.1, har i stk. 1 en strafferamme på 6 måneder og i stk. 2 en strafferamme på 2 år. Strafansvaret efter disse bestemmelser forældes derfor efter henholdsvis 2 år og 5 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1 og 2.

Det disciplinære ansvar forældes principielt ikke, men det antages, at den tid, der er forløbet siden forseelsen, kan have betydning for bedømmelsen af, om der er grundlag for at gøre et ansvar gældende.

2017-05-19 Politiets POLSAG

»Jeg har ikke set et projekt før Polsag, som var så amatøragtigt grebet an,« sagde Lars Frelle, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, til onsdagens debatarrangement på ITU om problemer i offentlige it-projekter.

Forinden havde Søren Lauesen, professor ved ITU, gennemgået, hvad der gik galt med Polsag på baggrund af en rapport. Her faldt en stor del af kritikken på ledelsen, som blandt andet ikke kunne definere, hvad grunden egentlig var til at indkøbe det nye system.

Lauesen fortalte også om en workshop tidligt i projektet, hvor 40 betjente skulle beskrive deres arbejdsproces. Det kunne de ikke, da det var »fortroligt.« Senere kom det dog frem, at det nærmere var fordi, de 40 betjente faktisk ikke var klar over arbejdsprocessen.

Trækker stikket for sent.

Lars Frelle var selv med til at lukke det gamle system, som forinden havde kostet 354 millioner kroner.

»Jeg synes faktisk, at du er pæn ved Polsag,« sagde han til Søren Lauesen, og fortalte, at styregruppen ovenikøbet havde glemt at sætte penge af til at uddanne betjentene i at bruge systemet.

Frelle peger på det store problem, som det offentlige har i forhold til it-projekterne.

»Sammenlignet med den private sektor, mangler vi evnen til at stoppe projekterne i tide, og det er både EFI, Polsag og Proask eksempler på.«, lød det fra Digitaliseringsstyrelsens direktør.

2018-06 1.000 sager hos Retten i Aarhus samler støv

Antallet af uberammede sager i retten er eksploderet, siger retspræsident Bodil Ruberg.

Flere og flere borgere, som skal have en sag prøvet i retten, må vente i det uenedelige- sagerne bliver slet ikke berammet.

Der findes ingen præcise opgørelser over antallet af sager, som bliver lagt i bunken uden en fastsat retsdato. Men Bodil Ruberg forklarer, at mens tallet for et år siden lå på omkring 500, er antallet i dag steget til ca. 1.000 sager. Maximal arrogance  der er ikke retsikkerhed, når borgerne ikke kan få deres sag bedømt. Det påvirker også andre der kan være afhængige af afgørelserne.

»Det er for ringe. Jeg vil gerne have vores sager hurtigst muligt igennem systemet. Det er jo menneskeskæbner, så det er vigtigt, at der er fokus på, at vi gør alt, hvad vi kan for at få sagerne ekspederet hurtigst muligt,« siger Bodil Ruberg. Retspræsidenten forklarer, at antallet af uberammede sager er steget kraftigt siden sommeren 2017 på grund af bl.a. bandekonflikten, som resulterede i en stigning på knap 100 varetægtsfængslede personer. Det betyder, at der hen over foråret har været afviklet en række store domsmands- og nævningesager. Derudover har der været enkelte terrorrelaterede sager, som har optaget meget tid, forklarer Bodil Ruberg.

»I foråret kørte syv nævningesager, som tog over 260 retsdage. Tænk på, hvor meget det æder af dommernes kalendere i foråret. Det er næsten umuligt at finde plads til ret meget andet, når vi skal afvikle de her nævningesager,« siger hun. Nævningesager er ofte alvorlige straffesager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år eller mere, eller hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller anden anbringelse.

Alt sammen  bortforklaringer. Politiet bruger al tid på at passe på politikkere og domstolene bruger tiden på bander og såkaldt terror. Advokaterne bruger tiden på tidsforsinkende kommissions undersøgelser.

Det er på tide at gå tilbage til tingsretten.

2018 smøl og kaos hjælper ikke på retssikkerheden.

Nordsjællands Politi har nølet så meget med efterforskningen af en kæmpe sag om påstået industrispionage i vinduesproducenten Velux, at sagen risikerer at smuldre.

Magthaverne har monopol på at håndhæve loven, men forsømmer denne pligt i civil sager-

En kendelse fra Retten i Helsingør afslører, at den ansvarlige anklager på sagen, Martin Broms, på et lukket retsmøde den 22. august 2018 indrømmede, at efterforskningen har været »kaotisk og uhensigtsmæssig«.

Sagen har været efterforsket siden maj 2016, og undervejs er der flere gange skiftet anklager og sagsbehandler på sagen, og helt centrale aktører er efter mere end to års arbejde med sagen endnu ikke blevet kontaktet eller afhørt, forklarede Broms.

Ifølge Broms' forklaring er det urealistisk, at efterforskningen kan afsluttes inden årets udgang.

Alligevel besluttede Retten i Helsingør helt ekstraordinært at bruge en paragraf i Retsplejeloven til at fastsætte en deadline for efterforskningen til seks måneder.

Pudsigt nok var retten i Køge ikke så agressiv, da Kammeradvokaten tilsidesatte Retsplejeloven helt og holdent. Hvor er logikken? Der er åbenbart forskel på hvem retten støtter eller modarbejder.

Advokat: Usædvanligt

Jan Aarup har arbejdet som forsvarsadvokat i 21 år, og han har ifølge eget udsagn aldrig før gjort et lignende forsøg.

Da han undersøgte domstolenes praksis, kunne han kun finde én tidligere offentliggjort kendelse fra en voldssag, hvor retten tvang politiet til at tage stilling til tiltalespørgsmålet inden for en tidsfrist på seks måneder.

Hvis politiet ikke overholder tidsfristen, bortfalder sigtelsen mod sagens hovedperson, der er en navnebeskyttet, tidligere Velux-chef. Han mistænkes for at have forsøgt at sælge omfattende materiale fra Velux til virksomhedens største konkurrent, Fakro i Polen.

»Det er et meget uheldigt forløb. Der er virkelig en konsekvens ved ikke at fremme sagen under efterforskningen, når dette instrument er i spil,« siger tidligere anklager og ph.d.-stipendiat på Aalborg Universitet Lene Wacher Lentz.

Nordsjællands Politi har besluttet ikke at kære rettens afgørelse om at fastsætte en deadline. nej hvorfor skulle de dog det de håber vel nu at den sker fyldest.

Politiet vælger selv hvilke sager - det vil behandle.  Retsplejeloven 749.

2018-07 Politiets rolle - Tyverier.

For 4 år siden var 100.000 grænsen for hvornår politiet ville bruge tid.
https://www.b.dk/nationalt/minister-bekraefter-politiet-efterforsker-ikk...
Siden da har vi haft angrebet på krudttønnen, som har givet en masse bevogtningsopgaver i København. Derudover en ny regering med DF som støtteparti, så Politiet nu også har vigtige bevogtningsopgaver ved grænsen til Tyskland.
Så at tro Politiet her i 2018 har resourcer til at efterforske 130.000 kr, endda i en valuta, der ikke er en "rigtig" valuta er nok en lille smule til den optimistiske side.

2018-07-28_Tyveristatistikken

Note:

Man ikke kan indbringe en sag med et strafbart indhold for retten, hvis politiet ikke har efterforsket sagen. Det er en anden måde at bremse sager på.

2018 10 Fagforeningstyranni fortsætter i strid med menneskeretskonventonerne.

Ansatte på danske virksomheder bliver fortsat tvunget til at melde sig ind i bestemte fagforeninger.

Det viser en sag fra kartonnagevirksomheden Peterson Packaging i Randers, hvor Janni Nielsen i januar i år blev fyret, fordi hun trods pres fra virksomhedens tillidsmand og hendes chef nægtede at melde sig ind i fagforeningen 3F.

Eksemplet er ikke enestående, og det foregår stadig i dagens Danmark, selvom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for 12 år siden slog fast, at den praksis er ulovlig, påpeger landets gule fagforeninger.

Politi og anklager bestemmer selv mod hvem og hvornår retsakter skal håndhæves.

 

2018-10 Anklagerens rolle:

I efteråret 2016 havde daværende senioranklager Trine Sorgenfri kontakt med en række politibetjente, som agerede både agenter, efterforskere og vidner i den største hashsag i danmarkshistorien.

Det er der som sådan ikke noget galt i, men det, som Trine Sorgenfri skrev til politividnerne, udviklede sig til en yderst kontroversiel sag.

Både forsvarsadvokater og juridiske eksperter har kaldt sagen, som er døbt "Vidne-sagen", for en af de største skandaler i det danske retssystem i nyere tid.

Den handler basalt set om, om man som tiltalt kan være sikker på, at en anklager er objektiv og ikke forsøger at påvirke vidner til at afgive falsk forklaring i retten.

Men det gjorde Trine Sorgenfri. Det erkendte hun fredag i den første dag af retssagen mod hende. Samtidig erkendte hun at have givet urigtige oplysninger til retten.

Eks-anklageren Trine Sorgenfri har tilstået, at hun har løjet for retten og forsøgt at få vidner til at dække over det.

2018- Whistleblowere har ringe vilkår i Danmark

Hvidvaskskandalen: Advokat for Danske Bank-whistleblower kritiserer Danmark for at have et af verdens ringeste systemer til at beskytte whistleblowere.

Det siger advokaten for en af landets mest kendte af slagsen, Howard Wilkinson, som i fire e-mails i 2013 og 2014 advarede internt i Danske Bank om potentiel hvidvask i den estiske filial. Hvorfor skal en whistleblower i det hele taget behøve en advokat?

»Jeg repræsenterer hr. Wilkinson i forhold til at optræde hos den danske anklagemyndighed og foran Folketinget, og jeg er ret rystet. Vi er igen og igen blevet fortalt, at han (Howard Wilkinson, red.) kan blive sagsøgt, holdt ansvarlig, og at der ingen privilegier er i forhold til at rapportere sådanne handlinger eller identificere dem, der har gjort noget forkert,« sagde advokat Stephen M. Kohn og henviste til organisationen Blueprint for Free Speech, som rangordner alle europæiske lande efter deres whistleblowerbeskyttelse, og hvor Danmark angiveligt i 2018 lå på sidstepladsen på grund af manglende whistleblowerlovgivning.

»I kan ikke tackle bekæmpelsen af hvidvask, så længe whistleblowere kan forfølges retligt for at blæse i fløjten,« sagde Stephen M. Kohn ved den åbne høring i Folketinget.

Overrasket minister  (men hvordan kan han være overrasket dette er ikke nyt)

Udmeldingen kommer bag på erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

»Jeg er især meget overrasket over at høre, at der skulle være så dårlig beskyttelse af whistleblowere i Danmark, og hvis det er rigtigt, så er det noget, vi er nødt til at rette op på. Det er jo nødvendigt, at folk som ham kan tale med myndighederne og fortælle, hvad de ved, ellers kan man ikke komme til bunds i sagerne, så det er klart, at det må vi adressere,« siger han og fortsætter:

»Nu må vi undersøge nærmere, hvordan reglerne er for whistleblowere, og hvis det er rigtigt, hvad han siger, så er vi nødt til at lave reglerne om.«

Flertal bakker op

Erhvervsministerens ønske bakkes op af et flertal i Folketinget.